Anexo:Sistema nervioso central (Anatomía humana)

TA

(Código)

FMA THA Término anatómico

(latín)

Término anatómico

(inglés)

Término anatómico

(español)

A14.0.00.000  5062 7157 (Systema nervosum) nervous system Sistema nervioso 
A14.0.00.001  5063 5914 (Neurofibra) nerve fibre Fibra nerviosa 
A14.0.00.002 5064 54527 (Neuron) neuron  Neurona 
A14.0.00.003  5065 5065 (Perikaryon) perikaryon Pericarion 
A14.0.00.004  5066 67408 (Synapsis) synapse Sinapsis 
A14.0.00.005  5067 54541 (Neuroglia) neuroglia Neuroglía 
A14.1.00.001  5068 55675 (Pars centralis systemae nervosiSystema nervosum centrale) central nervous system Sistema nervioso central 
A14.1.00.002  5069 67242 (Substantia grisea) grey matter; grey substance Sustancia gris 
A14.1.00.003  5070 5070 (Nucleus) nucleus Núcleos (sistema nervioso central) 
A14.1.00.004  5071 5071 (Nucleus nervi cranialis) nucleus of cranial nerve Núcleos de los nervios craneales 
A14.1.00.005  5072 80333 (Nucleus originis) nucleus of origin Núcleos de origen (núcleos de los nervios craneales)
A14.1.00.006  5073 54529 (Nucleus terminationis) terminal nucleus Núcleos de terminación (núcleos de los nervios craneales) 
A14.1.00.007  5074 76737 (Columna) column Columna (sistema nervioso central) 
A14.1.00.008  5075 82485 (Lamina) lamina Lámina (sistema nervioso central) 
A14.1.00.009  5076 83929 (Substantia alba) white matter; white substance Sustancia blanca 
A14.1.00.010  5077 76738 (Funiculus) funiculus Cordón (sistema nervioso central) 
A14.1.00.011  5078 76739 (Tractus) tract Tracto (sistema nervioso central); Haz (sistema nervioso central)
A14.1.00.012  5079 76740 (Fasciculus) fasciculus; fascicle Fascículo (sistema nervioso central) 
A14.1.00.013  5080 76741 (Commissura) commissure Comisura (sistema nervioso central) 
A14.1.00.014  5081 76742 (Lemniscus) lemniscus Lemnisco 
A14.1.00.015  5082 62912 (Fibra) fibre Fibra (sistema nervioso central) 
A14.1.00.016  5083 76743 (Fibra associationis) association fibre Fibra de asociación (sistema nervioso central) 
A14.1.00.017  5084 76744 (Fibra commissuralis) commissural fibre Fibra comisural 
A14.1.00.018  5085 76745  (Fibra projectionis) projection fibre Fibra de proyección (sistema nervioso central)
A14.1.00.019  5086 9649 (Decussatio) decussation Decusación 
A14.1.00.020  5087 76746 (Stria) stria Estría (sistema nervioso central) 
A14.1.00.021  5088 77719 (Formatio reticularis) reticular formation Formación reticular (sistema nervioso central) 
A14.1.00.022  5089 no tiene (Ependyma) ependyma Epéndimo 
A14.1.01.001  5090 231572 (Meninges) meninges Meninges 
A14.1.01.002  5091 9592 (PachymeninxDura mater) pachymeninx; dura mater PaquimeningeDuramadre 
A14.1.01.003  5092 no tiene (LeptomeninxArachnoidea mater et pia mater) leptomeninx; arachnoid mater and pia mater LeptomeningeAracnoides y piamadre 
A14.1.01.101  5093 9592 (Dura mater) dura mater Duramadre 
A14.1.01.102  5094 71236 (Dura mater cranialisDura mater encephaliPachymeninxDura mater) cranial dura mater Duramadre craneal; Duramadre encefálica 
A14.1.01.103  5095 83967 (Falx cerebri) falx cerebri; cerebral falx Hoz del cerebro 
A14.1.01.104  5096 83966 (Tentorium cerebelli) tentorium cerebelli; cerebellar tentorium Tentorio (duramadre)Tienda del cerebelo 
A14.1.01.105  5097 74524 (Incisura tentorii) tentorial notch; incisura of tentorium Incisura del tentorio 
A14.1.01.106  5098 83974 (Falx cerebelli) falx cerebelli; cerebellar falx Hoz del cerebelo 
A14.1.01.107  5099 78540 (Diaphragma sellae) diaphragma sellae; sellar diaphragm Diafragma sellar 
A14.1.01.108  5100 no tiene (Cavum trigeminale) trigeminal cave; trigeminal cavity Cavum trigeminal 
A14.1.01.109  5101 83803 (Spatium subdurale) subdural space Espacio subdural 
A14.1.01.110  5102 71228 (Spatium epiduraleSpatium extradurale) extradural space; epidural space Espacio extraduralEspacio epidural
A14.1.01.111  5103 71237 (Dura mater spinalis) spinal dura mater Duramadre espinal 
A14.1.01.112  5104 71228 (Spatium epiduraleSpatium peridurale) epidural space Espacio epidural 
A14.1.01.201  5105 9591 (Arachnoidea mater) arachnoid mater Aracnoides 
A14.1.01.202  5106 no tiene (Spatium subarachnoideumSpatium leptomeningeum) subarachnoid space; leptomeningeal space Espacio subaracnoideoEspacio leptomeníngeo 
A14.1.01.203  5107 20935 (Liquor cerebrospinalis) cerebrospinal fluid Líquido cefalorraquídeo 
A14.1.01.204  5108 83981 (Arachnoidea mater cranialisArachnoidea mater encephali) cranial arachnoid mater Aracnoides craneal; Aracnoides encefálica 
A14.1.01.205  5109 77760 (Granulationes arachnoideae) arachnoid granulations Granulaciones aracnoideas 
A14.1.01.206  5110 77761 (Trabeculae arachnoideae) arachnoid trabeculae Trabéculas aracnoideas 
A14.1.01.207  5111 77762 (Cisternae subarachnoideae) subarachnoid cisterns Cisternas subaracnoideas 
A14.1.01.208  5112 83721 (Cisterna cerebellomedullaris posteriorCisterna magna) posterior cerebellomedullary cistern; cisterna magna Cisterna cerebelobulbar posterior; Cisterna magna 
A14.1.01.209  5113 83722 (Cisterna cerebellomedullaris lateralis) lateral cerebellomedullary cistern Cisterna cerebelobulbar lateral 
A14.1.01.210  5114 no tiene (Cisterna fossae lateralis cerebri) cistern of lateral cerebral fossa Cisterna de la fosa cerebral lateral 
A14.1.01.211  5115 74515 (Cisterna chiasmatica) chiasmatic cistern Cisterna quiasmática 
A14.1.01.212  5116 83718 (Cisterna interpeduncularis) interpeduncular cistern Cisterna interpeduncular 
A14.1.01.213  5117 74511 (Cisterna ambiens) cisterna ambiens; ambient cistern Cisterna ambiens 
A14.1.01.214  5118 83724 (Cisterna pericallosa) pericallosal cistern Cisterna pericallosa 
A14.1.01.215  5119 83725 (Cisterna pontocerebellaris) pontocerebellar cistern Cisterna pontocerebelosa 
A14.1.01.216  5120 74516 (Cisterna laminae terminalis) cistern of lamina terminalis Cisterna de la lámina terminal 
A14.1.01.217  5121 74511 (Cisterna quadrigeminalisCisterna venae magnae cerebri) quadrigeminal cistern; cistern of great cerebral vein Cisterna cuadrigémina; Cisterna de la vena cerebral magna
A14.1.01.218  5122 83982 (Arachnoidea mater spinalis) spinal arachnoid mater Aracnoides espinal 
A14.1.01.219  5123 83720 (Cisterna lumbalis) lumbar cistern Cisterna lumbar 
A14.1.01.301  5124 9590 (Pia mater) pia mater Piamadre 
A14.1.01.302  5125 78443 (Pia mater cranialis; Pia mater encephali) cranial pia mater Piamadre craneal; Piamadre encefálica 
A14.1.01.303  5126 78493 (Tela choroidea ventriculi quarti) tela choroidea of fourth ventricle Tela coroidea del cuarto ventrículo 
A14.1.01.304  5127 78492 (Plexus choroideus ventriculi quarti) choroid plexus of fourth ventricle Plexo coroideo del cuarto ventrículo 
A14.1.01.305  5128 78463 (Tela choroidea ventriculi tertii) tela choroidea of third ventricle Tela coroidea del tercer ventrículo 
A14.1.01.306  5129 78462 (Plexus choroideus ventriculi tertii) choroid plexus of third ventricle Plexo coroideo del tercer ventrículo 
A14.1.01.307  5130 83711 (Plexus choroideus ventriculi lateralis) choroid plexus of lateral ventricle Plexo coroideo del ventrículo lateral 
A14.1.01.308  5131 no tiene (Glomus choroideum) choroidal enlargement Glomus coroideo 
A14.1.01.309  5132 83975 (Pia mater spinalis) spinal pia mater Piamadre espinal 
A14.1.01.310  5133 71245 (Ligamentum denticulatum) denticulate ligament Ligamento dentado 
A14.1.01.311  5134 84362 (Septum cervicale intermedium) intermediate cervical septum Tabique cervical intermedio 
A14.1.01.401  5135 83977 (Filum terminale) terminal filum;filum terminale Filum terminal 
A14.1.01.402  5136 5137 (Pars duralis fili terminalis) dural part; coccygeal ligament; filum terminale externum Porción dural (filum terminal); Ligamento coxígeo; Filum terminal externo 
A14.1.01.403  5137 5137 (Pars pialis fili terminalis) pial part; filum terminale internum; pial filament Porción pial (filum terminal); Filum terminal interno 
A14.1.02.001  5138 7647 (Medulla spinalis) spinal cord Médula espinal 
(Morphologia externa) Morfología externa 
A14.1.02.002  5139 74893 (Intumescentia cervicalis) cervical enlargement Intumescencia cervical 
A14.1.02.003  5140 74895 (Intumescentia lumbosacralis) lumbosacral enlargement Intumescencia lumbosacra 
A14.1.02.004  5141 74897 (Conus medullaris) medullary cone; conus medullaris Cono medular 
A14.1.02.005  5142 83971 (Pars spinalis fili terminalis; Filum pars spinalis) spinal part of filum terminale Porción espinal del filum terminal 
A14.1.02.006  5143 78498 (Ventriculus terminalis) terminal ventricle Ventrículo terminal 
A14.1.02.007  5144 83735 (Fissura mediana anterior medullae spinalis) anterior median fissure; ventral median fissure Fisura media anterior (médula espinal); Fisura media ventral
A14.1.02.008  5145 83798 (Sulcus medianus posterior medullae spinalis) dorsal median sulcus; posterior median sulcus Surco medio posterior (médula espinal); Surco medio dorsal (médula espinal) 
A14.1.02.009  5146 77437 (Septum medianum posterius medullae spinalis) posterior median septum; dorsal median septum Tabique medio posterior (médula espinal); Tabique medio dorsal (médula espinal) 
A14.1.02.010  5147 79877 (Sulcus anterolateralis medullae spinalis) anterolateral sulcus; ventrolateral sulcus Surco anterolateral (médula espinal); Surco ventrolateral (médula espinal) 
A14.1.02.011  5148 75609 (Sulcus posterolateralis medullae spinalis) posterolateral sulcus; dorsolateral sulcus Surco posterolateral (médula espinal); Surco dorsolateral (médula espinal) 
A14.1.02.012  5149 83799 (Sulcus intermedius posterior medullae spinalis) posterior intermediate sulcus; dorsal intermediate sulcus Surco intermedio posterior (médula espinal); Surco intermedio dorsal (médula espinal) 
A14.1.02.013  5150 77867 (Funiculi medullae spinalis) funiculi of spinal cord Cordones de la médula espinal 
A14.1.02.014  5151 71166 (Pars cervicalis medullae spinalis; Segmenta cervicalia (1-8)) cervical part; cervical segments [1-8] Porción cervical (médula espinal); Segmentos cervicales (1-8) 
A14.1.02.015  5152 71167  (Pars thoracica medullae spinalis; Segmenta thoracica (1-12)) thoracic part; thoracic segments [1-12] Porción torácica (médula espinal); Segmentos torácicos (1-12)
A14.1.02.016  5153 71168 (Pars lumbaris medullae spinalis; Segmenta lumbaria (1-5)) lumbar part; lumbar segments [1-5] Porción lumbar (médula espinal); Segmentos lumbares (1-5)
A14.1.02.017  5154 no tiene (Pars sacralis medullae spinalis; Segmenta sacralia (1-5)) sacral part; sacral segments [1-5] Porción sacra (médula espinal); Segmentos sacros (1-5)
A14.1.02.018  5155 no tiene (Pars coccygea medullae spinalis; Segmenta coccygea (1-3)) coccygeal part; coccygeal segments [1-3] Porción coxígea (médula espinal); Segmentos coxígeos (1-3)
(Morphologia interna) Morfología interna 
A14.1.02.019  5156 78497 (Canalis centralis centralis medullae spinalis) central canal Conducto central (médula espinal) 
A14.1.02.020  5157 no tiene (Substantia grisea medullae spinalis) grey substance Sustancia gris (médula espinal) 
A14.1.02.021  5158 74520 (Cornu anterius medullae spinalis) anterior horn; ventral horn Asta anterior (médula espinal); Asta ventral (médula espinal)
A14.1.02.022  5159 no tiene (Cornu laterale medullae spinalis) lateral horn Asta lateral (médula espinal) 
A14.1.02.023  5160 83700 (Cornu posterius medullae spinalis) posterior horn; dorsal horn Asta posterior (médula espinal); Asta dorsal (médula espinal)
A14.1.02.024  5161 83945 (Substantia alba medullae spinalis) white substance Sustancia blanca (médula espinal) 
A14.1.02.025  5162 no tiene (Substantia gelatinosa centralis medullae spinalis) central gelatinous substance Sustancia gelatinosa central (médula espinal) 
A14.1.02.101  5163 77867 (Columnae griseae medullae spinalis) grey columns Columnas grises (médula espinal) 
A14.1.02.102  5164 no tiene (Columna grisea anterior medullae spinalis) anterior column; ventral column Columna anterior (médula espinal); Columna ventral (médula espinal) 
A14.1.02.103  5165 74520 (Cornu anterius medullae spinalis) anterior horn; ventral horn Asta anterior (médula espinal); Asta ventral (médula espinal) 
A14.1.02.104  5166 no tiene (Laminae spinales VII-IX) spinal laminae VII-IX Láminas espinales VII-IX 
A14.1.02.105  5167 73934 (Nucleus anterolateralis medullae spinalis) anterolateral nucleus; ventrolateral nucleus Núcleo anterolateral (médula espinal); Núcleo ventrolateral (médula espinal) 
A14.1.02.106  5168 77012 (Nucleus anterior medullae spinalis) anterior nucleus Núcleo anterior (médula espinal) 
A14.1.02.107  5169 73930 (Nucleus anteromedialis medullae spinalis) anteromedial nucleus; ventromedial nucleus Núcleo anteromedial (médula espinal); Núcleo ventromedial (médula espinal) 
A14.1.02.108  5170 77013 (Nucleus posterolateralis medullae spinalis) posterolateral nucleus; dorsolateral nucleus Núcleo posterolateral (médula espinal); Núcleo dorsolateral (médula espinal) 
A14.1.02.109  5171 77014 (Nucleus retroposterolateralis medullae spinalis) retroposterior lateral nucleus; retrodorsal lateral nucleus Núcleo retroposterolateral (médula espinal); Núcleo retrodorsolateral (médula espinal) 
A14.1.02.110  5172 77015 (Nucleus posteromedialis medullae spinalis) posteromedial nucleus; dorsomedial nucleus Núcleo posteromedial (médula espinal); Núcleo dorsomedial (médula espinal) 
A14.1.02.111  5173 77016 (Nucleus centralis medullae spinalis) central nucleus Núcleo central (médula espinal) 
A14.1.02.112  5174 83965 (Nucleus nervi accessorii) nucleus of accessory nerve Núcleo del nervio accesorio 
A14.1.02.113  5175 77458 (Nucleus nervi phrenici) nucleus of phrenic nerve; phrenic nucleus Núcleo del nervio frénico; Núcleo frénico 
A14.1.02.114  5176 no tiene (Columna grisea posterior medullae spinalis) posterior column ; dorsal column Columna posterior (médula espinal); Columna dorsal (médula espinal) 
A14.1.02.115  5177 83700 (Cornu posterius medullae spinalis) posterior horn; dorsal horn Asta posterior (médula espinal); Asta dorsal (médula espinal) 
A14.1.02.116  5178 no tiene (Apex; Apex cornu posterioris medullae) apex Vértice (médula espinal) 
A14.1.02.117  5179 68862 (Nucleus marginalis medullae spinalis; Lamina spinalis I) marginal nucleus; spinal lamina I Núcleo marginal (médula espinal); Lámina espinal I
A14.1.02.118  5180 77410 (Caput cornu posterioris medullae spinalis) head Cabeza (médula espinal) 
A14.1.02.119  5181 74019 (Substantia gelatinosa cornu posterioris medullae spinalis; Lamina spinalis II) gelatinous substance; spinal lamina II Sustancia gelatinosa (médula espinal); Lámina espinal II
A14.1.02.120  5182 no tiene (Cervix cornu posterioris medullae) neck Cuello (médula espinal) 
A14.1.02.121  5183 73906 (Nucleus proprius medullae spinalis; Laminae spinales III et IV) nucleus proprius; spinal laminae III et IV Núcleo propio (médula espinal); Láminas espinales III y IV 
A14.1.02.122  5184 68866 (Lamina spinalis V) spinal lamina V Lámina espinal V 
A14.1.02.123  5185 no tiene (Basis cornu posterioris medullae) base Base (médula espinal) 
A14.1.02.124  5186 68867 (Lamina spinalis VI) spinal lamina VI Lámina espinal VI 
A14.1.02.125  5187 83927 (Substantia visceralis secundaria medullae spinalis) secondary visceral grey substance Sustancia gris visceral secundaria (médula espinal)
A14.1.02.126  5188 77020 (Nucleus basilaris internus medullae spinalis) internal basilar nucleus Núcleo basal interno (médula espinal) 
A14.1.02.127  5189 73921 (Nucleus cervicalis lateralis) lateral cervical nucleus Núcleo cervical lateral 
A14.1.02.128  5190 5190 (Nucleus cervicalis medialis) medial cervical nucleus Núcleo cervical medial 
A14.1.02.129  5191 77022 (Nucleus posterior funiculi lateralis medullae spinalis) posterior nucleus of lateral funiculus Núcleo posterior del cordón lateral (médula espinal)
A14.1.02.130  5192 no tiene (Columna grisea intermedia medullae spinalis) intermediate column; intermediate zone Columna intermedia (médula espinal); Zona intermedia (médula espinal) 
A14.1.02.131  5193 68868 (Lamina spinalis VII) pinal lamina VII Lámina espinal VII 
A14.1.02.132  5194 no tiene (Cornu laterale medullae spinalis) lateral horn Asta lateral (médula espinal) 
A14.1.02.133  5195 73915 (Nucleus intermediolateralis medullae spinalis) intermediolateral nucleus Núcleo intermediolateral (médula espinal) 
A14.1.02.134  5196 83137 (Substantia intermedia centralis medullae spinalis) central intermediate substance Sustancia intermedia central (médula espinal) 
A14.1.02.135  5197 73912 (Nucleus thoracicus posterior; Nucleus dorsalis thoracici) posterior thoracic nucleus; dorsal thoracic nucleus Núcleo torácico posterior; Núcleo torácico dorsal
A14.1.02.136  5198 83928 (Substantia intermedia lateralis medullae spinalis) lateral intermediate substance Sustancia intermedia lateral (médula espinal) 
A14.1.02.137  5199 73918 (Nucleus intermediomedialis medullae spinalis) intermediomedial nucleus Núcleo intermediomedial (médula espinal) 
A14.1.02.138  5200 77764 (Nuclei parasympathici sacrales) sacral parasympathetic nuclei Núcleos parasimpáticos sacros 
A14.1.02.139  5201 77024 (Nucleus nervi pudendi) nucleus of pudendal nerve Núcleo del nervio pudendo 
A14.1.02.140  5202 77455 (Formatio reticularis spinalis) spinal reticular formation Formación reticular espinal 
A14.1.02.141  5203 77025 (Nucleus medialis anterior medullae spinalis) anterior medial nucleus; ventral medial nucleus Núcleo medial anterior (médula espinal); Núcleo ventral medial (médula espinal) 
A14.1.02.201  5204 no tiene (Substantia alba) white substance Sustancia blanca (médula espinal) 
A14.1.02.202  5205 74003 (Funiculus anterior medullae spinalis) anterior funiculus; ventral funiculus Cordón anterior (médula espinal); Cordón ventral (médula espinal) 
A14.1.02.203  5206 77026 (Fasciculi proprii anteriores) anterior fasciculus proprius; ventral fasciculus proprius Fascículo propio anterior; Fascículo propio ventral
A14.1.02.204  5207 77028 (Fasciculus sulcomarginalis) sulcomarginal fasciculus Fascículo surcomarginal 
A14.1.02.205  5208 73959 (Tractus corticospinalis anterior) anterior corticospinal tract ; ventral corticospinal tract Tracto corticoespinal anterior; Tracto corticoespinal ventral 
A14.1.02.206  5209 73974 (Tractus vestibulospinalis lateralis) lateral vestibulospinal tract Tracto vestibuloespinal lateral 
A14.1.02.207  5210 75798 (Tractus vestibulospinalis medialis) medial vestibulospinal tract Tracto vestibuloespinal medial 
A14.1.02.208  5211 75194 (Fibrae reticulospinales; Tractus reticulospinales) reticulospinal fibres Fibras reticuloespinales 
A14.1.02.209  5212 73986 (Tractus pontoreticulospinalis) pontoreticulospinal tract ; medial reticulospinal tract Tracto pontorreticuloespinal; Tracto reticuloespinal medial
A14.1.02.210  5213 77031 (Tractus interstitiospinalis) interstitiospinal tract Tracto intersticioespinal 
A14.1.02.211  5214 73983 (Tractus tectospinalis) tectospinal tract Tracto tectoespinal 
A14.1.02.212  5215 75686 (Tractus raphespinalis anterior) anterior raphespinal tract; entral raphespinal tract Tracto rafe-espinal anterior; Tracto rafe-espinal ventral
A14.1.02.213  5216 75195 (Fibrae olivospinales) olivospinal fibres Fibras olivoespinales 
A14.1.02.214  5217 75684 (Tractus spinothalamicus anterior) anterior spinothalamic tract; ventral spinothalamic tract Tracto espinotalámico anterior; Tracto espinotalámico ventral 
A14.1.02.215  5218 74000 (Funiculus lateralis medullae spinalis) lateral funiculus Cordón lateral (médula espinal) 
A14.1.02.216  5219 77027 (Fasciculus proprius laterales) lateral fasciculus proprius Fascículo lateral propio 
A14.1.02.217  5220 75690 (Tractus fastigiospinalis) fastigiospinal tract Tracto fastigioespinal 
A14.1.02.218  5221 75691 (Tractus interpositospinalis) interpositospinal tract Tracto interpositoespinal 
A14.1.02.219  5222 72635 (Tractus corticospinalis lateralis) lateral corticospinal tract Tracto corticoespinal lateral 
A14.1.02.220  5223 73995 (Tractus rubrospinalis) rubrospinal tract Tracto rubroespinal 
A14.1.02.221  5224 75692 (Tractus bulboreticulospinalis) bulboreticulospinal tract; medullary reticulospinal tract; lateral reticulospinal tract Tracto bulborreticuloespinal; Tracto reticuloespinal lateral
A14.1.02.222  no tiene aparente error de publicación
A14.1.02.223  5225 75195 (Fibrae olivospinales) olivospinal fibres Fibras olivoespinales 
A14.1.02.224  5226 73968 (Tractus spinotectalis) spinotectal tract Tracto espinotectal 
A14.1.02.225  5227 73965 (Tractus spinothalamicus lateralis) lateral spinothalamic tract Tracto espinotalámico lateral 
A14.1.02.226  5228 73953 (Tractus spinocerebellaris anterior) anterior spinocerebellar tract; ventral spinocerebellar tract Tracto espinocerebeloso anterior; Tracto espinocerebeloso ventral 
A14.1.02.227  5229 73950 (Tractus spinocerebellaris posterior) posterior spinocerebellar tract; dorsal spinocerebellar tract Tracto espinocerebeloso posterior; Tracto espinocerebeloso dorsal 
A14.1.02.228  5230 72616 (Tractus posterolateralis) posterolateral tract; dorsolateral tract Tracto posterolateral; Tracto dorsolateral 
A14.1.02.229  5231 77701 (Pars posterior funiculi lateralis medullae spinalis) posterior part of lateral funiculus Porción posterior del cordón lateral (médula espinal)
A14.1.02.230  5232 73971 (Tractus spinoolivaris) spino-olivary tract Tracto espinolivar 
A14.1.02.231  5233 75693 (Tractus spinoreticularis) spinoreticular tract Tracto espinorreticular 
A14.1.02.232  5234 75694 (Tractus caeruleospinalis) caeruleospinal tract Tracto ceruleoespinal 
A14.1.02.233  5235 75196 (Tractus hypothalamospinalis; Fibrae hypothalamospinales) hypothalamospinal fibres Tracto hipotalamoespinal 
A14.1.02.234  5236 75687 (Tractus raphespinalis lateralis) lateral raphespinal tract Tracto rafe-espinal lateral 
A14.1.02.235  5237 75695 (Tractus solitariospinalis) solitariospinal tract Tracto solitarioespinal 
A14.1.02.236  5238 75696 (Tractus spinocervicalis) spinocervical tract Tracto espinocervical 
A14.1.02.237  5239 75699 (Tractus spinovestibularis) spinovestibular tract Tracto espinovestibular 
A14.1.02.238  5240 75700 (Tractus trigeminospinalis) trigeminospinal tract Tracto trigéminoespinal 
A14.1.02.239  5241 77461 (Funiculus posterior medullae spinalis) posterior funiculus; dorsal funiculus Cordón posterior (médula espinal); Cordón dorsal (médula espinal) 
A14.1.02.240  5242 77029 (Fasciculus proprius posterior) posterior fasciculus proprius; dorsal fasciculus proprius Fascículo propio posterior; Fascículo propio dorsal
A14.1.02.241  5243 77030 (Fasciculus septomarginalis) septomarginal fasciculus Fascículo septomarginal 
A14.1.02.242  5244 73944 (Fasciculus interfascicularis; Fasciculus semilunaris) interfascicular fasciculus Fascículo interfascicular; Fascículo semilunar 
A14.1.02.243  5245 73938 (Fasciculus gracilis) gracile fasciculus Fascículo grácil 
A14.1.02.244  5246 73941 (Fasciculus cuneatus) cuneate fasciculus Fascículo cuneiforme 
A14.1.02.245  5247 75192 (Fibrae cuneospinales) cuneospinal fibres Fibras cuneoespinales 
A14.1.02.246  5248 75197 (Fibrae gracilispinales) gracilespinal fibres Fibras gracilespinales 
A14.1.02.247  5249 5249 (Fibrae spinocuneatae) spinocuneate fibres Fibras espinocuneiformes 
A14.1.02.248  5250 75199 (Fibrae spinograciles) spinogracile fibres Fibras espinográciles 
A14.1.02.301  5251 77765 (Structurae centrales medullae spinalis) central cord structures Estructuras centrales de la médula espinal 
A14.1.02.302  5252 68871 (Area spinalis X; Lamina spinalis X) spinal area X; spinal lamina X Área espinal X; Lámina espinal X 
A14.1.02.303  5253 77038 (Commissura grisea anterior medullae spinalis) anterior grey commissure; ventral grey commissure Comisura gris anterior (médula espinal); Comisura gris ventral (médula espinal) 
A14.1.02.304  5254 77037 (Commissura grisea posterior medullae spinalis) posterior grey commissure; dorsal grey commissure Comisura gris posterior (médula espinal); Comisura gris dorsal (médula espinal) 
A14.1.02.305  5255 77035 (Commissura alba anterior medullae spinalis) anterior white commissure; ventral white commissure Comisura blanca anterior (médula espinal); Comisura blanca ventral (médula espinal) 
A14.1.02.306  5256 77034 (Commissura alba posterior medullae spinalis) posterior white commissure; dorsal white commissure Comisura blanca posterior (médula espinal); Comisura blanca dorsal (médula espinal) 
A14.1.02.019  5156 78497 (Canalis centralis centralis medullae spinalis) central canal Conducto central (médula espinal) 
A14.1.03.001  5257 50801 (Encephalon) brain Encéfalo 
A14.1.03.002  5258 67687 (Rhombencephalon) rhombencephalon; hindbrain RombencéfaloCerebro posterior 
A14.1.03.003  5259 62004 (Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulbus) myelencephalon; bulb; medulla oblongata MielencéfaloMédula oblongadaBulbo raquídeo
A14.1.03.004  5260 5260 (Metencephalon; Pons et cerebellum) metencephalon; pons and cerebellum Metencéfalo; Puente y cerebelo 
A14.1.03.005  5261 61993 (Mesencephalon) mesencephalon; midbrain MesencéfaloCerebro medio 
A14.1.03.006  5262 61992 (Prosencephalon) prosencephalon; forebrain ProsencéfaloCerebro anterior 
A14.1.03.007  5263 62001 (Diencephalon) diencephalon Diencéfalo 
A14.1.03.008  5264 62000 (Telencephalon) telencephalon Telencéfalo 
A14.1.03.009  5265 79876 (Truncus encephali) brainstem Tronco del encéfalo 
A14.1.03.010  5266 67943  (Pons) pons Puente (encéfalo)Protuberancia (encéfalo)
A14.1.03.003  5259 62004 (Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulbus) myelencephalon; bulb MielencéfaloMédula oblongadaBulbo raquídeo
(Morphologia externa) Morfología externa 
A14.1.04.001  5267 83734 (Fissura mediana anterior medullae oblongatae) anterior median fissure; ventral median fissure Fisura media anterior (médula oblongada); Fisura media ventral (médula oblongada) 
A14.1.04.002  5268 75350 (Foramen caecum medullae oblongatae) foramen caecum of medulla oblongata Foramen ciego del bulbo raquídeo 
A14.1.04.003  5269 75254 (Pyramis medullae oblongatae; Pyramis bulbi) pyramid Pirámide bulbar 
A14.1.04.004  5270 72633 (Decussatio pyramidum) decussation of pyramids; motor decussation Decusación piramidal
A14.1.04.005  5271 83797 (Sulcus anterolateralis medullae oblongatae) anterolateral sulcus; ventrolateral sulcus Surco anterolateral (médula oblongada); Surco ventrolateral (médula oblongada) 
A14.1.04.006  5272 74582 (Sulcus preolivaris) pre-olivary groove Surco preolivar 
A14.1.04.007 5273 77735 (Funiculus lateralis medullae oblongatae) lateral funiculus Cordón lateral (médula oblongada) 
A14.1.04.008  5274 72243 (Oliva) inferior olive Oliva inferior 
A14.1.04.009  5275 72631 (Fibrae arcuatae externae anteriores) anterior external arcuate fibres; ventral external arcuate fibres Fibras arcuatas externas anteriores 
A14.1.04.010  5276 74583 (Sulcus retroolivaris) retro-olivary groove Surco retrolivar 
A14.1.04.011 5277 84363 (Area retroolivaris) retro-olivary area  Área retrolivar 
A14.1.04.012  5278 75608 (Sulcus posterolateralis medullae oblongatae) posterolateral sulcus; dorsolateral sulcus Surco posterolateral (médula oblongada); Surco dorsolateral (médula oblongada) 
A14.1.04.013  5279 72615 (Pedunculus cerebellaris inferior) inferior cerebellar peduncle Pedúnculo cerebeloso inferior 
A14.1.04.014  5280 72615 (Corpus restiforme) restiform body Cuerpo restiforme 
A14.1.04.015  5281 75257 (Tuberculum trigeminale) trigeminal tubercle Tubérculo trigeminal 
A14.1.04.016  5282 73941 (Fasciculus cuneatus) cuneate fasciculus Fascículo cuneiforme 
A14.1.04.017  5283 72255 (Tuberculum cuneatum) cuneate tubercle Tubérculo cuneiforme 
A14.1.04.018  5284 no tiene (Fasciculus gracilis) gracile fasciculus Fascículo grácil 
A14.1.04.019  5285 75256 (Tuberculum gracile) gracile tubercle Tubérculo grácil 
A14.1.04.020  5286 83795 (Sulcus medianus posterior medullae oblongatae) posterior median sulcus; dorsal median sulcus Surco medio posterior (médula oblongada); Surco medio dorsal (médula oblongada) 
A14.1.04.021  5287 78490 (Obex) obex ÓbexCerrojo (cuarto ventrículo) 
(Morphologia interna) ; Morfología interna 
A14.1.04.101  5288 83944 (Substantia alba medullae oblongatae) white substance Sustancia blanca (médula oblongada) 
A14.1.04.102  5289 72634 (Tractus pyramidalis) pyramidal tract Tracto piramidal 
A14.1.04.103  5290 75200 (Fibrae corticospinales) corticospinal fibres Fibras corticoespinales 
A14.1.04.104  5291 75201 (Fibrae corticonucleares bulbi) bulbar corticonuclear fibres Fibras corticonucleares bulbares 
A14.1.04.105  5292 75202 (Fibrae corticoreticulares) corticoreticular fibres Fibras corticorreticulares 
A14.1.04.106  5293 72633 (Decussatio pyramidum) decussation of pyramids; motor decussation Decusación piramidal
A14.1.04.107  5294 no tiene (Fasciculus gracilis) gracile fasciculus Fascículo grácil 
A14.1.04.108  5295 73941 (Fasciculus cuneatus) cuneate fasciculus Fascículo cuneiforme 
A14.1.04.109  5296 72629 (Fibrae arcuatae internae) internal arcuate fibres Fibras arcuatas internas 
A14.1.04.110  5297 72622 (Decussatio lemnisci medialis) decussation of medial lemniscus; sensory decussation Decusación del lemnisco medial 
A14.1.04.111  5298 83675 (Lemniscus medialis) medial lemniscus Lemnisco medial 
A14.1.04.112  5299 72620 (Tractus tectospinalis) tectospinal tract Tracto tectoespinal 
A14.1.04.113  5300 72618 (Fasciculus longitudinalis medialis) medial longitudinal fasciculus Fascículo longitudinal medial 
A14.1.04.114  5301 72617 (Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis) posterior longitudinal fasciculus; dorsal longitudinal fasciculus Fascículo longitudinal posterior; Fascículo longitudinal dorsal 
A14.1.04.115  5302 72625 (Tractus spinalis nervi trigemini) spinal tract of trigeminal nerve Tracto espinal del nervio trigémino 
A14.1.04.116  5303 72611 (Amiculum olivare) amiculum of olive Amiculum de la oliva 
A14.1.04.117  5304 72643 (Tractus spinoolivaris) spino-olivary tract Tracto espino-olivar 
A14.1.04.118  5305 72638 (Tractus olivocerebellaris) olivocerebellar tract Tracto olivocerebeloso 
A14.1.04.119  5306 72613 (Corpus juxtarestiforme) juxtarestiform body Cuerpo yuxtarrestiforme 
A14.1.04.120  5307 72619 (Tractus solitarius) solitary tract Tracto solitario 
A14.1.04.009  5275 72631 (Fibrae arcuatae externae anteriores) anterior external arcuate fibres; ventral external arcuate fibres Fibras arcuatas externas anteriores 
A14.1.04.121  5308 72630 (Fibrae arcuatae externae posteriores) posterior external arcuate fibres; dorsal external arcuate fibres Fibras arcuatas externas dorsales; Fibras arciformes externas posteriores 
A14.1.04.122  5309 68874 (Raphe medullae oblongatae) raphe of medulla oblongata Rafe del bulbo raquídeo 
A14.1.04.123  5310 75686 (Tractus raphespinalis anterior) anterior raphespinal tract Tracto rafe-espinal anterior 
A14.1.04.124  5311 72639  (Tractus reticulospinalis anterior) anterior reticulospinal tract; ventral reticulospinal tract Tracto reticuloespinal anterior; Tracto reticuloespinal ventral
A14.1.04.125  5312 72642  (Tractus spinocerebellaris anterior) anterior spinocerebellar tract; ventral spinocerebellar tract Tracto espinocerebeloso anterior; Tracto espinocerebeloso ventral
A14.1.04.126  5313 75196 (Fibrae hypothalamospinales) hypothalamospinal fibres Fibras hipotalamoespinales 
A14.1.04.127  5314 77031 (Tractus interstitiospinalis) interstitiospinal tract Tracto intersticioespinal 
A14.1.04.128  5315 75687 (tractus raphespinalis lateralis) lateral raphespinal tract Tracto rafe-espinal lateral 
A14.1.04.129  5316 75692 (Tractus bulboreticulospinalis lateralis) lateral bulboreticulospinal tract Tracto bulborreticuloespinal lateral 
A14.1.04.130  5317 75204 (Fibrae medulloreticulospinales) medullary reticulospinal fibres Fibras bulborreticuloespinales 
A14.1.04.131  5318 73974 (Tractus vestibulospinalis lateralis) lateral vestibulospinal tract Tracto vestibuloespinal lateral 
A14.1.04.132  5319 73950 (Tractus spinocerebellaris posterior) posterior spinocerebellar tract; dorsal spinocerebellar tract Tracto espinocerebeloso posterior; Tracto espinocerebeloso dorsal 
A14.1.04.133  5320 75205 (Fibrae cuneocerebellares) cuneocerebellar fibres Fibras cuneocerebelosas 
A14.1.04.134  5321 77048 (Tractus rubrobulbaris) rubrobulbar tract Tracto rubrobulbar 
A14.1.04.135  5322 77050 (Tractus rubroolivaris) rubro-olivary tract Tracto rubro-olivar 
A14.1.04.136  5323 72640 (Tractus rubrospinalis) rubrospinal tract Tracto rubroespinal 
A14.1.04.137  5324 77766 (Lemniscus spinalis; Tractus anterolaterales) spinal lemniscus; anterolateral tracts; anterolateral system Lemnisco espinal; Tracto anterolateral; Sistema anterolateral 
A14.1.04.138  5325 75206 (Fibrae spinothalamicae) spinothalamic fibres Fibras espinotalámicas 
A14.1.04.139  5326 75207 (Fibrae spinoreticulares) spinoreticular fibres Fibras espinorreticulares 
A14.1.04.140  5327 75208 (Fibrae spinomesencephalicae) spinomesencephalic fibres Fibras espinomesencefálicas 
A14.1.04.141  5328 75209 (Fibrae spinotectales) spinotectal fibres Fibras espinotectales 
A14.1.04.142  5329 75210 (Fibrae spinoperiaqueductales) spinoperiaqueductal fibres Fibras espinoperiacueductales 
A14.1.04.143  5330 75211 (Fibrae spinohypothalamicae) spinohypothalamic fibres Fibras espinohipotalámicas 
A14.1.04.144  5331 75212 (Fibrae spinobulbares) spinobulbar fibres Fibras espinobulbares 
A14.1.04.145  5332 75213 (Fibrae spinoolivares) spino-olivary fibres Fibras espino-olivares 
A14.1.04.146  5333 72646 (Tractus spinovestibularis) spinovestibular tract Tracto espinovestibular 
A14.1.04.147  5334 72645 (Tractus tectobulbaris) tectobulbar tract Tracto tectobulbar 
A14.1.04.201  5335 83925 (Substantia grisea partis basilaris pontis) grey substance Sustancia gris (porción basilar del puente) 
A14.1.04.202  5336 72602 (Nucleus gracilis) gracile nucleus Núcleo grácil 
A14.1.04.203  5337 77059 (Pars centralis nuclei gracilis) central part; cell nest region Porción central (núcleo grácil) 
A14.1.04.204  5338 77060 (Pars rostralis nuclei gracilis) rostral part; shell region Porción rostral (núcleo grácil) 
A14.1.04.205  5339 77065 (Subnucleus rostrodorsalis nuclei gracilis) rostrodorsal subnucleus; cell group Z Subnúcleo rostrodorsal (núcleo grácil); Grupo celular Z 
A14.1.04.206  5340 68465 (Nucleus cuneatus) cuneate nucleus Núcleo cuneiforme 
A14.1.04.207  5341 77069 (Pars centralis nuclei cuneati) central part; cell nest region Porción central (núcleo cuneiforme) 
A14.1.04.208  5342 77070 (Pars rostralis nuclei cuneati) rostral part; shell region Porción rostral (núcleo cuneiforme) 
A14.1.04.209  5343 72603 (Nucleus cuneatus accessorius; Nucleus cuneatus lateralis) accessory cuneate nucleus Núcleo cuneiforme accesorio 
A14.1.04.210  5344 77073 (Nucleus precuneatus accessorius) preaccessory cuneate nucleus; cell group X Núcleo precuneiforme accesorio; Grupo celular X
A14.1.04.211  5345 54565 (Nucleus tractus spinalis nervi trigemini; Nucleus spinalis nervi trigemini) spinal nucleus of trigeminal nerve Núcleo espinal del nervio trigémino 
A14.1.04.212  5346 54634 (Pars caudais nuclei tractus spinalis nervi trigemini; Pars caudais nuclei spinalis nervi trigemini) caudal part Porción caudal (núcleo espinal del nervio trigémino)
A14.1.04.213  5347 83959 (Subnucleus zonalis nuclei tractus spinalis nervi trigemini; Subnucleus zonalis nuclei spinalis nervi trigemini) zonal subnucleus Subnúcleo zonal (núcleo espinal del nervio trigémino)
A14.1.04.214  5348 83960 (Subnucleus gelatinosus nuclei spinalis nervi trigemini; Subnucleus gelatinosus nuclei tractus spinalis nervi trigemini) gelatinous subnucleus Subnúcleo gelatinoso (núcleo espinal del nervio trigémino) 
A14.1.04.215  5349 83961 (Subnucleus magnocellularis nuclei spinalis nervi trigemini; Subnucleus magnocellularis nuclei tractus spinalis nervi trigemini) magnocellular subnucleus Subnúcleo magnocelular (núcleo espinal del nervio trigémino) 
A14.1.04.216 5350 54635 (Pars interpolaris nuclei tractus spinalis nervi trigemini; Pars interpolaris nuclei spinalis nervi trigemini) interpolar part  Porción interpolar (núcleo espinal del nervio trigémino)
A14.1.04.217  5351 77089 (Nucleus retrotrigeminalis) retrotrigeminal nucleus Núcleo retrotrigeminal 
A14.1.04.218  5352 77090 (Nucleus retrofacialis) retrofacial nucleus Núcleo retrofacial 
A14.1.04.219  5353 72243 (Complexus olivaris inferior; Nuclei olivares inferiores) inferior olivary complex Complejo olivar inferior; Núcleos olivares inferiores
A14.1.04.220  5354 72592 (Nucleus olivaris principalis) principal olivary nucleus Núcleo olivar principal 
A14.1.04.221  5355 5355 (Lamella posterior nuclei olivaris principalis) dorsal lamella Laminilla posterior (núcleo olivar principal) 
A14.1.04.222  5356 77088 (Lamella anterior nuclei olivaris principalis) ventral lamella Laminilla anterior (núcleo olivar principal) 
A14.1.04.223  5357 77087  (Lamella lateralis nuclei olivaris principalis) lateral lamella Laminilla lateral (núcleo olivar principal)
A14.1.04.224  5358 72612 (Hilum nuclei olivaris inferioris) hilum of inferior olivary nucleus Hilio del núcleo olivar inferior 
A14.1.04.225 5359 72593 (Nucleus olivaris accessorius posterior) posterior accessory olivary nucleus; dorsal accessory olivary nucleus  Núcleo olivar accesorio posterior; Núcleo olivar accesorio dorsal 
A14.1.04.226  5360 72594 (Nucleus olivaris accessorius medialis) medial accessory olivary nucleus Núcleo olivar accesorio medial 
A14.1.04.227 5361 54505 (Nucleus nervi hypoglossi) nucleus of hypoglossal nerve  Núcleo del nervio hipogloso 
A14.1.04.228 5362 72581 (Nucleus paramedianus posterior) posterior paramedian nucleus ; dorsal paramedian nucleus  Núcleo paramediano posterior; Núcleo paramediano dorsal 
A14.1.04.229  5363 54585 (Nucleus posterior nervi vagi; Nucleus dorsalis nervi vagi) posterior nucleus of vagus nerve; dorsal nucleus of vagus nerve Núcleo posterior del nervio vago; Núcleo dorsal del nervio vago 
A14.1.04.230  5364 72242 (Nuclei tractus solitarii) nuclei of solitary tract; solitary nuclei Núcleos del tracto solitario; Núcleo solitario 
A14.1.04.231  5365 77091 (Nucleus parasolitarius) parasolitary nucleus Núcleo parasolitario 
A14.1.04.232  5366 54597 (Nucleus commissuralis) commissural nucleus Núcleo comisural 
A14.1.04.233  5367 77463 (Nucleus gelatinosus solitarius) gelatinous solitary nucleus Núcleo solitario gelatinoso 
A14.1.04.234  5368 77464 (Nucleus intermedius solitarius) intermediate solitary nucleus Núcleo solitario intermedio 
A14.1.04.235  5369 77465 (Nucleus interstitialis solitarius) interstitial solitary nucleus Núcleo solitario intersticial 
A14.1.04.236  5370 229585  (Nucleus medialis solitarius) medial solitary nucleus Núcleo solitario medial
A14.1.04.237  5371 77466 (Nucleus paracommissuralis solitarius) paracommissural solitary nucleus Núcleo solitario paracomisural 
A14.1.04.238  5372 77467 (Nucleus solitarius posterior) posterior solitary nucleus; dorsal solitary nucleus Núcleo solitario posterior; Núcleo solitario dorsal 
A14.1.04.239  5373 229579 (Nucleus solitarius posterolateralis) posterolateral solitary nucleus; dorsolateral solitary nucleus Núcleo solitario posterolateral; Núcleo solitario dorsolateral 
A14.1.04.240  5374 77468 (Nucleus solitarius anterior) anterior solitary nucleus; ventral solitary nucleus Núcleo solitario anterior; Núcleo solitario ventral 
A14.1.04.241  5375 229583 (Nucleus solitarius anterolateralis) anterolateral solitary nucleus; ventrolateral solitary nucleus Núcleo solitario anterolateral; Núcleo solitario ventrolateral 
A14.1.04.242  5376 72239 (Nuclei vestibulares in medulla oblongata) vestibular nuclei Núcleos vestibulares 
A14.1.04.243  5377 54608 (Nucleus vestibularis inferior) inferior vestibular nucleus Núcleo vestibular inferior 
A14.1.04.244  5378 77475 (Pars magnocellularis nuclei vestibularis inferioris) magnocellular part of inferior vestibular nucleus; cell group F Porción magnocelular del núcleo vestibular inferior; Grupo celular F 
A14.1.04.245  5379 54611 (Nucleus vestibularis medialis in medulla oblongata) medial vestibular nucleus Núcleo vestibular medial 
A14.1.04.246  5380 77095 (Nucleus marginalis corporis restiformis) marginal nucleus of restiform body; cell group Y Núcleo marginal del cuerpo restiforme; Grupo celular Y
A14.1.04.247 5381 72240 (Nuclei cochleares in medulla oblongata) cochlear nuclei  Núcleos cocleares 
A14.1.04.248  5382 54624 (Nucleus cochlearis posterior) posterior cochlear nucleus; dorsal cochlear nucleus Núcleo coclear posterior; Núcleo coclear dorsal
A14.1.04.249  5383 54621 (Nucleus cochlearis anterior) anterior cochlear nucleus; ventral cochlear nucleus Núcleo coclear anterior; Núcleo coclear ventral
A14.1.04.250  5384 72571 (Pars anterior nuclei cochlearis anterior) anterior part Porción anterior (núcleo coclear anterior) 
A14.1.04.251  5385 72572 (Pars posterior nuclei cochlearis anterior) posterior part Porción posterior (núcleo coclear anterior) 
A14.1.04.252 5386 54597 (Nucleus commissuralis nervi vagi) commissural nucleus of vagus nerve  Núcleo comisural del nervio vago 
A14.1.04.253  5387 54588 (Nucleus ambiguus) nucleus ambiguus Núcleo ambiguo 
A14.1.04.254  5388 77096 (Nucleus retroambiguus) retro-ambiguus nucleus Núcleo retroambiguo 
A14.1.04.255  5389 72601 (Nucleus salivarius inferior) inferior salivatory nucleus Núcleo salivar inferior 
A14.1.04.256  5390 72609 (Nucleus arcuatus) arcuate nucleus Núcleo arcuato 
A14.1.04.257  5391 84017 (Nuclei raphes in medulla oblongata) raphe nuclei Núcleos del rafe (médula oblongada) 
A14.1.04.258  5392 72607 (Area postrema) area postrema Área postrema 
A14.1.04.259  5393 77099 (Nucleus endolemniscalis) endolemniscal nucleus Núcleo endolemniscal 
A14.1.04.260  5394 72605 (Nucleus pericuneatus medialis) medial pericuneate nucleus Núcleo pericuneiforme medial 
A14.1.04.261  5395 72604 (Nucleus pericuneatus lateralis) lateral pericuneate nucleus Núcleo pericuneiforme lateral 
A14.1.04.262  5396 77768 (Nuclei perihypoglossales) perihypogiossal nuclei Núcleos perihipoglosos 
A14.1.04.263 5397 77101 (Nucleus subhypoglossalis) subhypoglossal nucleus  Núcleo subhipogloso 
A14.1.04.264 5398 72597 (Nucleus intercalatus) intercalated nucleus  Núcleo intercalado 
A14.1.04.265  5399 72596 (Nucleus prepositus) prepositus nucleus Núcleo prepósito 
A14.1.04.266  5400 72600 (Nucleus peritrigeminalis) peritrigeminal nucleus Núcleo peritrigeminal 
A14.1.04.267  5401 72608 (Nucleus pontobulbaris) pontobulbar nucleus Núcleo pontobulbar 
A14.1.04.268  5402 74507 (Nucleus supraspinalis) supraspinal nucleus Núcleo supraespinal 
A14.1.04.301  5403 77788 (Nuclei reticulares in medulla oblongata) reticular nuclei Núcleos reticulares 
A14.1.04.302  5404 72576 (Nucleus gigantocellularis) gigantocellular reticular nucleus Núcleo gigantocelular 
A14.1.04.303  5405 77107 (Pars alpha nuclei gigantocellularis) pars alpha Porción alfa (núcleo gigantocelular) 
A14.1.04.304  5406 76832 (Nucleus gigantocellularis anterior) anterior gigantocellular reticular nucleus; ventral gigantocellular reticular nucleus Núcleo reticular gigantocelular anterior; Núcleo reticular gigantocelular ventral 
A14.1.04.305 5407 72577 (Nucleus paragigantocellularis lateralis) lateral paragigantocellular reticular nucleus  Núcleo reticular paragigantocelular lateral 
A14.1.04.306 5408 54575 (Nucleus interfascicularis nervi hypoglossi) interfascicular nucleus of hypoglossal nerve  Núcleo interfascicular del nervio hipogloso 
A14.1.04.307  5409 no tiene (Nucleus reticularis intermedius) intermediate reticular nucleus Núcleo reticular intermedio 
A14.1.04.308  5410 72574  (Nucleus reticularis lateralis) lateral reticular nucleus Núcleo reticular lateral
A14.1.04.309  5411 76833 (Pars magnocellularis nuclei reticularis lateralis) magnocellular part Porción magnocelular (núcleo reticular lateral) 
A14.1.04.310  5412 76834 (Pars parvocellularis nuclei reticularis lateralis) parvocellular part Porción parvocelular (núcleo reticular lateral) 
A14.1.04.311  5413 77111 (Pars subtrigeminalis nuclei reticularis lateralis) subtrigeminal part Porción subtrigeminal (núcleo reticular lateral) 
A14.1.04.312  5414 72575 (Nucleus reticularis parvocellularis) parvocellular reticular nucleus Núcleo reticular parvocelular 
A14.1.04.313  5415 72578 (Nucleus paragigantocellularis posterior) posterior paragigantocellular reticular nucleus; dorsal paragigantocellular reticular nucleus Núcleo reticular paragigantocelular posterior; Núcleo reticular paragigantocelular dorsal 
A14.1.04.314  5416 72579 (Nucleus reticularis centralis) central reticular nucleus Núcleo reticular central 
A14.1.04.315  5417 72581 (Pars dorsalis nuclei reticularis centralis) dorsal part Porción dorsal (núcleo reticular central) 
A14.1.04.316  5418 72583 (Pars ventralis nuclei reticularis centralis) ventral part Porción ventral (núcleo reticular central) 
A14.1.04.317 5419 no tiene (Nucleus reticularis medialis) medial reticular nucleus  Núcleo reticular medial 
A14.1.04.318  5420 84017 (Nuclei raphes in basilari ponti) raphe nuclei Núcleos del rafe (base del puente) 
A14.1.04.319  5421 72585 (Nucleus raphes obscurus) obscurus raphe nucleus Núcleo oscuro del rafe 
A14.1.04.320  5422 72586 (Nucleus raphes pallidus) pallidal raphe nucleus Núcleo pálido del rafe 
A14.1.04.321  5423 72584 (Nucleus raphes magnus) magnus raphe nucleus Núcleo magno del rafe 
A14.1.03.010  5266 67943 (Pons) pons Puente (encéfalo)Protuberancia (encéfalo) 
(Morphologia externa) ; Morfología externa 
A14.1.05.001  5424 83793 (Sulcus bulbopontinus) medullopontine sulcus Surco bulbopontino 
A14.1.05.002 5425 83794 (Sulcus basilaris) basilar sulcus Surco basilar
A14.1.05.003  5426 72515 (Pedunculus cerebellaris medius; Brachium pontis) middle cerebellar peduncle Pedúnculo cerebeloso medio 
A14.1.05.004  5427 84358 (Angulus pontocerebellare) cerebellopontine angle Ángulo pontocerebeloso 
A14.1.05.005 5428 84380 (Frenulum veli) frenulum veli  Frenillo del velo 
A14.1.05.006  5429 72495 (Pedunculus cerebellaris superior; Brachium conjunctivum) superior cerebellar peduncle Pedúnculo cerebeloso superior 
A14.1.05.007  5430 74508 (Velum medullare superius) superior medullary velum Velo medular superior 
(Morphologia interna) ; Morfología interna 
A14.1.05.101 5431 72244 (Pars basilaris pontis) basilar part of pons  Porción basilar del puente 
A14.1.05.102  5432 83941 (Substantia alba partis basilaris pontis) white substance Sustancia blanca (porción basilar del puente) 
A14.1.05.103  5433 72513 (Fibrae pontis longitudinales) longitudinal pontine fibres Fibras longitudinales del puente 
A14.1.05.104  5434 75200 (Fibrae corticospinales) corticospinal fibres Fibras corticoespinales 
A14.1.05.105  5435 75214 (Fibrae corticonucleares pontis) pontine corticonuclear fibres Fibras corticonucleares pontinas 
A14.1.05.106  5436 75202 (Fibrae corticoreticulares) corticoreticular fibres Fibras corticorreticulares 
A14.1.05.107  5437 75190 (Fibrae corticopontinae) corticopontine fibres Fibras corticopontinas 
A14.1.05.108  5438 72505 (Fibrae tectopontinae) tectopontine fibres Fibras tectopontinas 
A14.1.05.109  5439 72514 (Fibrae pontis transversae) transverse pontine fibres Fibras transversas del puente 
A14.1.05.110  5440 75215 (Fibrae pontocerebellares; Tructus pontocerebellares) pontocerebellar fibres Fibras pontocerebelosas 
A14.1.05.201  5441 83922 (Substantia grisea medullae oblongatae) grey substance Sustancia gris (médula oblongada) 
A14.1.05.202  5442 72512 (Nuclei pontis) pontine nuclei Núcleos del puente 
A14.1.05.203  5443 77114 (Nucleus anterior pontis) anterior nucleus; ventral nucleus Núcleo anterior (puente del encéfalo); Núcleo ventral (puente del encéfalo) 
A14.1.05.204  5444 77116 (Nucleus lateralis pontis) lateral nucleus Núcleo lateral (puente del encéfalo) 
A14.1.05.205  5445 77117 (Nucleus medianus pontis) median nucleus Núcleo mediano (puente del encéfalo) 
A14.1.05.206  5446 77122 (Nucleus paramedianus pontis) paramedian nucleus Núcleo paramediano (puente del encéfalo) 
A14.1.05.207  5447 77123 (Nucleus peduncularis pontis) peduncular nucleus; peripeduncular nucleus Núcleo peduncular (puente del encéfalo); Núcleo peripeduncular (puente del encéfalo) 
A14.1.05.208  5448 77118 (Nucleus posterior pontis) posterior nucleus; dorsal nucleus Núcleo posterior (puente del encéfalo); Núcleo dorsal (puente del encéfalo) 
A14.1.05.209 5449 77120 (Nucleus posterior lateralis pontis) posterolateral nucleus; dorsolateral nucleus  Núcleo posterolateral (puente del encéfalo); Núcleo dorsolateral (puente del encéfalo) 
A14.1.05.210  5450 77121 (Nucleus posterior medialis pontis) posteromedial nucleus; dorsomedial nucleus Núcleo posteromedial (puente del encéfalo); Núcleo dorsomedial (puente del encéfalo) 
A14.1.05.211  5451 72471 (Nucleus reticularis tegmenti pontis) reticulotegmental nucleus Núcleo reticulotegmental (puente del encéfalo) 
A14.1.05.301  5452 71108 (Tegmentum pontis) tegmentum of pons Tegmento del puente; Calota protuberancial 
A14.1.05.302  5453 83942 (Substantia alba tegmenti pontis) white substance Sustancia blanca (tegmento del puente) 
A14.1.05.303 5454 83942 (Raphe pontis) raphe of pons  Rafe del puente 
A14.1.05.304  5455 72493 (Fasciculus longitudinalis medialis) medial longitudinal fasciculus Fascículo longitudinal medial 
A14.1.05.305  5456 72492 (Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis) posterior longitudinal fasciculus; dorsal longitudinal fasciculus Fascículo longitudinal posterior; Fascículo longitudinal dorsal 
A14.1.04.111  5298 83675 (Lemniscus medialis) medial lemniscus Lemnisco medial 
A14.1.04.112  5299 72620 (Tractus tectospinalis) tectospinal tract Tracto tectoespinal 
A14.1.05.306 5457 75216 (Fibrae pretectoolivares) pretecto-olivary fibres  Fibras pretecto-olivares 
A14.1.05.307  5458 75217 (Fibrae tectoolivares) tecto-olivary fibres Fibras tecto-olivares 
A14.1.05.308  5459 75218 (Fibrae tectoreticulares) tectoreticular fibres Fibras tectorreticulares 
A14.1.04.137  5324 77766 (Lemniscus spinalis; Tractus anterolaterales) spinal lemniscus; anterolateral tracts; anterolateral system Lemnisco espinal; Tracto anterolateral; Sistema anterolateral 
A14.1.04.138  5325 75206 (Fibrae spinothalamicae) spinothalamic fibres Fibras espinotalámicas 
A14.1.04.139  5326 75207 (Fibrae spinoreticulares) spinoreticular fibres Fibras espinorreticulares 
A14.1.04.140  5327 75208 (Fibrae spinomesencephalicae) spinomesencephalic fibres Fibras espinomesencefálicas 
A14.1.04.141  5328 75209 (Fibrae spinotectales) spinotectal fibres Fibras espinotectales 
A14.1.04.142  5329 75210 (Fibrae spinoperiaqueductales) spinoperiaqueductal fibres Fibras espinoperiacueductales 
A14.1.04.143  5330 75211 (Fibrae spinohypothalamicae) spinohypothalamic fibres Fibras espinohipotalámicas 
A14.1.04.144 5331 75212 (Fibrae spinobulbares; Tractus spinobulbares) spinobulbar fibres  Fibras espinobulbares 
A14.1.04.145  5332 75213 (Fibrae spinoolivares) spino-olivary fibres Fibras espino-olivares 
A14.1.05.309  5460 83851 (Tractus spinalis nervi trigemini) spinal tract of trigeminal nerve Tracto espinal del nervio trigémino 
A14.1.05.310  5461 84040 (Lemniscus trigeminalis; Tractus trigeminothalamicus) trigeminal lemniscus; trigeminothalamic tract Lemnisco trigeminal; Tracto trigeminotalámico
A14.1.05.311 5462 72506 (Tractus trigeminothalamicus anterior) anterior trigeminothalamic tract; ventral trigeminothalamic tract Tracto trigeminotalámico anterior; Tracto trigeminotalámico ventral 
A14.1.05.312  5463 72500 (Tractus trigeminothalamicus posterior) posterior trigeminothalamic tract; dorsal trigeminothalamic tract Tracto trigeminotalámico posterior; Tracto trigeminotalámico dorsal 
A14.1.05.313  5464 72489 (Tractus mesencephalicus nervi trigemini) mesencephalic tract of trigeminal nerve Tracto mesencefálico del nervio trigémino 
A14.1.05.314  5465 72510 (Genu nervi facialis) genu of facial nerve Rodilla del nervio facial 
A14.1.05.315  5466 72487 (Corpus trapezoideum) trapezoid body Cuerpo trapezoide 
A14.1.05.316  5467 72485 (Tractus olivocochlearis) olivocochlear tract Tracto olivococlear 
A14.1.05.317  5468 72502 (Lemniscus lateralis) lateral lemniscus Lemnisco lateral 
A14.1.05.318  5469 78484 (Striae medullares ventriculi quarti) medullary striae of fourth ventricle Estrías medulares del cuarto ventrículo 
A14.1.05.319  5470 72498 (Stria cochlearis anterior) anterior acoustic stria; ventral acoustic stria Estría acústica anterior; Estría acústica ventral 
A14.1.05.320  5471 72497 (Stria cochlearis intermedia) intermediate acoustic stria Estría acústica intermedia 
A14.1.05.321  5472 72496 (Stria cochlearis posterior) posterior acoustic stria; dorsal acoustic stria Estria acústica posterior; Estría acústica dorsal 
A14.1.05.322  5473 77479 (Tractus pontoreticulospinalis anterior) anterior pontoreticulospinal tract; ventral pontoreticulospinal tract Tracto pontorretículoespinal anterior; Tracto pontorreticuloespinal ventral 
A14.1.05.323  5474 72642 (Tractus spinocerebellaris anterior) anterior spinocerebellar tract ventral spinocerebe Tracto espinocerebeloso anterior; Tracto espinocerebeloso ventral 
A14.1.05.324  5475 77480 (Commissura cochlearis pontis) auditory commissure of pons Comisura coclear del puente 
A14.1.05.325  5476 83850 (Tractus tegmentalis centralis) central tegmental tract Tracto tegmental central 
A14.1.05.326  5477 75219 (Fibrae ruboolivares) rubro-olivary fibres Fibras rubro-olivares 
A14.1.05.327  5478 75220 (Fibrae anuloolivares) anulo-olivary fibres Fibras anulo-olivares 
A14.1.05.328  5479 75221  (Fibrae cerebelloolivares) cerebello-olivary fibres Fibras cerebelo-olivares
A14.1.05.329  5480 77482 (Tractus hypothalamospinalis) hypothalamospinal tract Tracto hipotalamoespinal 
A14.1.05.330  5481 77031 (Tractus interstitiospinalis) interstitiospinal tract Tracto intersticioespinal 
A14.1.05.331  5482 77483 (Tractus rubropontinus) rubropontine tract Tracto rubropontino 
A14.1.05.332  5483 72640 (Tractus rubrospinalis) rubrospinal tract Tracto rubroespinal 
A14.1.05.333  5484 72645 (Tractus tectobulbaris) tectobulbar tract Tracto tectobulbar 
A14.1.05.334  5485 72505 (Tractus tectopontinus) tectopontine tract Tracto tectopontino 
A14.1.05.401 5486 83923 (Substantia grisea tegmenti pontis) grey substance  Sustancia gris (tegmento del puente) 
A14.1.05.402  5487 68875 (Nuclei raphes in tegmento ponti) raphe nuclei Núcleos del rafe (tegmento del puente) 
A14.1.05.403  5488 68876 (Formatio reticularis tegmentum pontis) reticular formation Formación reticular (tegmento del puente) 
A14.1.05.404  5489 54565 (Nucleus spinalis nervi trigeminalis) spinal nucleus of trigeminal nerve Núcleo espinal del nervio trigémino 
A14.1.05.405  5490 no tiene (Subnucleus oralis nuclei spinalis nervi trigemini) oral subnucleus Subnúcleo oral (núcleo espinal del nervio trigémino)
A14.1.05.406  5491 54533 (Nucleus principalis nervi trigemini) principal sensory nucleus of trigeminal nerve Núcleo sensitivo principal del nervio trigémino 
A14.1.05.407  5492 no tiene (Nucleus posteromedialis nuclei principalis nervi trigemini) posteromedial nucleus; dorsomedial nucleus Núcleo posteromedial (núcleo principal del nervio trigémino); Núcleo dorsomedial (núcleo principal del nervio trigémino) 
A14.1.05.408  5493 no tiene (Nucleus anterolateralis nuclei principalis nervi trigemini) anterolateral nucleus; ventrolateral nucleus Núcleo anterolateral (núcleo principal del nervio trigémino); Núcleo ventrolateral (núcleo principal del nervio trigémino) 
A14.1.05.409  5494 54568 (Nucleus mesencephalicus nervi trigeminalis) mesencephalic nucleus of trigeminal nerve Núcleo mesencefálico del nervio trigémino 
A14.1.05.410  5495 54562 (Nucleus motorius nervi trigemini) motor nucleus of trigeminal nerve Núcleo motor del nervio trigémino 
A14.1.05.411  5496 54504 (Nucleus nervi abducentis) nucleus of abducens nerve Núcleo del nervio abducens 
A14.1.05.412  5497 54572 (Nucleus nervi facialis) motor nucleus of facial nerve Núcleo motor del nervio facial 
A14.1.05.413  5498 72482 (Nucleus salivarius superior) superior salivatory nucleus Núcleo salivar superior 
A14.1.05.414 5499 77484 (Nucleus lacrimalis) lacrimal nucleus  Núcleo lagrimal 
A14.1.05.415  5500 72247 (Nucleus olivaris superioris) superior olivary nucleus; superior olivary complex Núcleo olivar superiorComplejo olivar superior 
A14.1.05.416  5501 72472 (Nucleus olivaris superior lateralis) lateral superior olivary nucleus Núcleo olivar superior lateral 
A14.1.05.417  5502 72473 (Nucleus olivaris superior medialis) medial superior olivary nucleus Núcleo olivar superior medial 
A14.1.05.418  5503 72475 (Nuclei periolivares) peri-olivary nuclei Núcleos periolivares 
A14.1.05.419  5504 77771 (Nuclei periolivarum mediales) medial nuclei Núcleos mediales (núcleos periolivares) 
A14.1.05.420  5505 77772 (Nuclei periolivarum laterales) lateral nuclei Núcleos laterales (núcleos periolivares) 
A14.1.05.421  5506 84023 (Nuclei corporis trapezoidei) nuclei of trapezoid body Núcleo del cuerpo trapezoide 
A14.1.05.422  5507 72477 (Nucleus anterior corporis trapezoidei) anterior nucleus of trapezoid body; ventral nucleus of trapezoid body Núcleo anterior del cuerpo trapezoide; Núcleo ventral del cuerpo trapezoide 
A14.1.05.423  5508 75730 (Nucleus lateralis corporis trapezoidei) lateral nucleus of trapezoid body Núcleo lateral del cuerpo trapezoide 
A14.1.05.424  5509 75732 (Nucleus medialis corporis trapezoidei) medial nucleus of trapezoid body Núcleo medial del cuerpo trapezoide 
A14.1.05.425  5510 72239 (Nuclei vestibulares in tegmento ponti) vestibular nuclei Núcleos vestibulares (tegmento del puente) 
A14.1.05.426  5511 54611 (Nucleus vestibularis medialis in tegmento ponti) medial vestibular nucleus Núcleo vestibular medial (tegmento del puente) 
A14.1.05.427  5512 54614 (Nucleus vestibularis lateralis) lateral vestibular nucleus Núcleo vestibular lateral 
A14.1.05.428  5513 83963 (Pars parvocellularis vestibularis lateralis) parvocellular part; cell group L Porción parvocelular (núcleo vestibular lateral); Grupo celular L 
A14.1.05.429  5514 54617 (Nucleus vestibularis superior) superior vestibular nucleus Núcleo vestibular superior 
A14.1.05.430  5515 72240 (Nuclei cochleares in tegmento ponti) cochlear nuclei Núcleos cocleares (tegmento del puente) 
A14.1.05.431  5516 84025 (Nuclei lemnisci lateralis) nuclei of lateral lemniscus Núcleos del lemnisco lateral 
A14.1.05.432  5517 72483 (Nucleus posterior lemnisci lateralis) posterior nucleus of lateral lemniscus; dorsal nucleus of lateral lemniscus Núcleo posterior del lemnisco lateral; Núcleo dorsal del lemnisco lateral 
A14.1.05.433  5518 77485 (Nucleus intermedius lemnisci lateralis) intermediate nucleus of lateral lemniscus Núcleo intermedio del lemnisco lateral 
A14.1.05.434  5519 72484 (Nucleus anterior lemnisci lateralis) anterior nucleus of lateral lemniscus; ventral nucleus of lateral lemniscus Núcleo anterior del lemnisco lateral; Núcleo ventral del lemnisco lateral 
A14.1.05.435  5520 72435 (Nucleus tegmentalis anteriores ponti) anterior tegmental nucleus; ventral tegmental nucleus Núcleo tegmental anterior (puente del encéfalo); Núcleo tegmental ventral (puente del encéfalo) 
A14.1.05.436  5521 72478 (Nucleus caeruleus) caerulean nucleus Núcleo cerúleo 
A14.1.05.437  5522 72479 (Nucleus subcaeruleus) subcaerulean nucleus Núcleo subcerúleo 
A14.1.05.438  5523 77775 (Nuclei interstitiales fasciculi longitudinalis medialis) interstitial nuclei of medial longitudinal fasciculus Núcleo intersticial del fascículo longitudinal medial 
A14.1.05.439  5524 84024 (Nuclei parabrachiales) parabrachial nuclei Núcleos parabraquiales 
A14.1.05.440  5525 77220 (Nucleus subparabrachialis) subparabrachial nucleus Núcleo subparabraquial 
A14.1.05.441  5526 72481 (Nucleus parabrachialis lateralis) lateral parabrachial nucleus Núcleo parabraquial lateral 
A14.1.05.442  5527 76798 (Pars lateralis nuclei parabrachialis lateralis) lateral part; lateral subnucleus Porción lateral (núcleo parabraquial lateral); Subnúcleo lateral (núcleo parabraquial lateral) 
A14.1.05.443  5528 76799 (Pars medialis nuclei parabrachialis lateralis) medial part; medial subnucleus Porción medial (núcleo parabraquial lateral); Subnúcleo medial (núcleo parabraquial lateral) 
A14.1.05.444  5529 76800 (Pars posterior nuclei parabrachialis lateralis) posterior part; posterior subnucleus; dorsal subnucleus; dorsal part Porción posterior (núcleo parabraquial lateral); Porción dorsal (núcleo parabraquial lateral); Subnúcleo posterior (núcleo parabraquial lateral), Subnúcleo dorsal (núcleo parabraquial lateral) 
A14.1.05.445 5530 76812 (Pars anterior nuclei parabrachialis lateralis) anterior part; ventral subnucleus; anterior subnucleus; ventral part  Porción anterior (núcleo parabraquial lateral); Porción ventral (núcleo parabraquial lateral); Subnúcleo anterior (núcleo parabraquial lateral); Subnúcleo ventral (núcleo parabraquial lateral) 
A14.1.05.446  5531 72480 (Nucleus parabrachialis medialis) medial parabrachial nucleus Núcleo parabraquial medial 
A14.1.05.447  5532 76817 (Pars medialis nuclei parabrachialis medialis) medial part; medial subnucleus Porción medial (núcleo parabraquial medial); Subnúcleo medial (núcleo parabraquial medial) 
A14.1.05.448  5533 76818 (Pars lateralis nuclei parabrachialis medialis) lateral part; lateral subnucleus Porción lateral (núcleo parabraquial medial); Subnúcleo lateral (núcleo parabraquial medial) 
A14.1.05.449  5534 72434 (Nucleus tegmentalis posterior) posterior tegmental nucleus; dorsal tegmental nucleus Núcleo tegmental posterior; Núcleo tegmental dorsal
A14.1.05.450  5535 77221 (Nucleus supralemniscalis) supralemniscal nucleus Núcleo supralemniscal 
A14.1.05.501  5536 77786 (Nuclei reticulares in tegmento ponti) reticular nuclei Núcleos reticulares (tegmento del puente) 
A14.1.05.502  5537 72469 (Nucleus reticularis pontis caudalis) caudal pontine reticular nucleus Núcleo reticular caudal del puente 
A14.1.05.503  5538 72468 (Nucleus reticularis pontis rostralis) oral pontine reticular nucleus Núcleo reticular oral del puente 
A14.1.05.504  5539 77486 (Nucleus paralemniscalis) paralemniscal nucleus Núcleo paralemniscal 
A14.1.05.505  5540 72583 (Nucleus reticularis paramedianus) paramedian reticular nucleus Núcleo reticular paramediano 
A14.1.05.506  5541 72471 (Nucleus reticularis tegmenti pontis) reticulotegmental nucleus Núcleo reticulotegmental del puente 
A14.1.05.601  5542 84027 (Nuclei raphes in tegmento ponti) raphe nuclei Núcleos del rafe (tegmento del puente) 
A14.1.04.321  5423 72584 (Nucleus raphes magnus) magnus raphe nucleus Núcleo magno del rafe 
A14.1.05.602  5543 68875 (Nucleus raphes pontis) pontine raphe nucleus Núcleo pontino del rafe 
A14.1.05.603  5544 72465 (Nucleus raphes medianus) median raphe nucleus; superior central nucleus Núcleo mediano del rafe 
A14.1.05.604  5545 68462 (Nucleus raphes posterior pontis) posterior raphe nucleus; dorsal raphe nucleus Núcleo posterior del rafeNúcleo dorsal del rafe 
A14.1.05.701  5546 78469 (Ventriculus quartus) fourth ventricle Cuarto ventrículo 
A14.1.05.702  5547 78486 (Fossa rhomboidea) rhomboid fossa; floor of fourth ventricle Fosa romboidalSuelo del cuarto ventrículo 
A14.1.05.703  5548 83714 (Sulcus medianus ventriculi quarti) median sulcus Surco medio (cuarto ventrículo) 
A14.1.05.704  5549 78479 (Eminentia medialis fossae rhomboideae) medial eminence Eminencia media (fosa romboidal) 
A14.1.05.705  5550 78480 (Colliculus facialis) facial colliculus Colículo facial 
A14.1.05.706  5551 72478 (Locus caeruleus) locus caeruleus Locus cerúleo 
A14.1.05.707  5552 78484 (Striae medullares ventriculi quarti) medullary striae of fourth ventricle Estrías medulares del cuarto ventrículo 
A14.1.05.708  5553 78489 (Trigonum nervi hypoglossi) hypoglossal trigone; hypoglossal trigone Trígono del nervio hipogloso; Trígono hipogloso
A14.1.05.709  5554 78445 (Trigonum nervi vagi; Trigonum vagale) vagal trigone; trigone of vagus nerve Trígono del nervio vagoTrígono vagal 
A14.1.05.710  5555 78478 (Area vestibularis) vestibular area Área vestibular 
A14.1.05.711  5556 78483 (Funiculus separans) funiculus separans Funiculus separans 
A14.1.05.712  5557 78487 (Taenia cinerea) grey line; taenia cinerea Tenia cinérea 
A14.1.05.713  5558 78439 (Tegmen ventriculi quarti) roof of fourth ventricle Techo del cuarto ventrículo 
A14.1.05.714  5559 78477  (Fastigium ventriculi quarti) fastigium Fastigio (cuarto ventrículo)
A14.1.05.715  5560 61934 (Plexus choroideus ventriculi quarti) choroid plexus Plexo coroideo (cuarto ventrículo) 
A14.1.05.716  5561 no tiene (Tela choroidea ventriculi quarti) choroid membrane Tela coroidea (cuarto ventrículo) 
A14.1.05.717  5562 78470 (Recessus lateralis ventriculi quarti) lateral recess Receso lateral (cuarto ventrículo) 
A14.1.05.718  5563 78473 (Apertura lateralis ventriculi quarti) lateral aperture Orificio lateral (cuarto ventrículo) 
A14.1.05.719  5564 74508 (Velum medullare superius) superior medullary velum Velo medular superior 
A14.1.05.720  5565 no tiene (Frenulum veli medullaris superioris) frenulum of superior medullary vellum Frenillo del velo medular superior 
A14.1.05.721  5566 72261 (Velum medullare inferius) inferior medullary velum Velo medular inferior 
A14.1.05.722  5567 75015 (Apertura mediana ventriculi quarti) median aperture Orificio medio (cuarto ventrículo) 
A14.1.04.258  5392 72607 (Area postrema) area postrema Área postrema 
A14.1.05.723  5568 78490  (Obex) obex ÓbexCerrojo (cuarto ventrículo)Cerrojo del cuarto ventrículo
A14.1.05.724  5569 78496 (Sulcus limitans) sulcus limitans Surco limitante 
A14.1.05.725  5570 78481 (Fovea superior sulci limitantis) superior fovea Fosita superior (surco limitante) 
A14.1.05.726  5571 78482 (Fovea inferior sulci limitantis) inferior fovea Fosita inferior (surco limitante) 
A14.1.03.005  5261 61993 (Mesencephalon) mesencephalon; midbrain MesencéfaloCerebro medio 
(Morphologia externa) ; Morfología externa
A14.1.06.001  5572 83740 (Fossa interpeduncularis) interpeduncular fossa Fosa interpeduncular
A14.1.06.002  5573 77523 (Substantia perforata posterior) posterior perforated substance Sustancia perforada posterior 
A14.1.06.003  5574 83792 (Sulcus nervi oculomotorii) oculomotor sulcus Surco para el nervio oculomotor 
A14.1.06.004  5575 62394 (Pedunculus cerebri) cerebral peduncle Pedúnculo cerebral 
A14.1.06.005  5576 72464 (Crus cerebri) cerebral crus Pie peduncular 
A14.1.06.006  5577 77801 (Sulcus lateralis mesencephali) lateral groove Surco lateral mesencefálico 
A14.1.06.007  5578 62393 (Tegmentum mesencephali) tegmentum of midbrain Tegmento mesencefálico 
A14.1.06.008  5579 84359  (Trigonum lemnisci lateralis) trigone of lateral lemniscus Triángulo del lemnisco lateral
A14.1.06.009  5580 72495 (Pedunculus cerebellaris superior; Brachium conjunctivum) superior cerebellar peduncle Pedúnculo cerebeloso superior 
A14.1.06.010  5581 no tiene (Frenulum veli medullaris superioris) frenulum Frenillo del velo medular superior 
A14.1.06.011  5582 77488 (Lamina tecti; Lamina quadrigemina) tectal plate; quadrigeminal plate Lámina tectal; Lámina cuadrigémina 
A14.1.06.012  5583 71114 (Brachium colliculi inferioris) brachium of inferior colliculus Brazo del colículo inferior 
A14.1.06.013  5584 72417 (Brachium colliculi superioris) brachium of superior colliculus Brazo del colículo superior 
A14.1.06.014  5585 62404 (Colliculus inferior) inferior colliculus Tubérculo cuadrigémino inferiorColículo inferior
A14.1.06.015  5586 62403 (Colliculus superior; Tectum opticum) superior colliculus Tubérculo cuadrigémino superiorColículo superior
(Morphologia interna) Morfología interna 
A14.1.06.004  5575 62394 (Pedunculus cerebri) cerebral peduncle Pedúnculo cerebral 
A14.1.06.101  5587 no tiene (Basis pedunculi cerebri) base of peduncle Base del pedúnculo cerebral 
A14.1.06.005  5576 72464 (Crus cerebri) cerebral crus Pie peduncular 
A14.1.06.102 5588 72634 (Tractus pyramidalis) pyramidal tract  Tracto piramidal 
A14.1.06.103  5589 75200 (Fibrae corticospinales; Tractus corticospinalis) corticospinal fibres Fibras corticoespinales 
A14.1.06.104  5590 75222 (Fibrae corticonucleares) corticonuclear fibres Fibras corticonucleares 
A14.1.06.105  5591 224856 (Tractus corticopontinus) corticopontine fibres Tracto corticopontino 
A14.1.06.106  5592 75223 (Fibrae frontopontinae) frontopontine fibres Fibras frontopontinas 
A14.1.06.107  5593 75224 (Fibrae occipitopontinae) occipitopontine fibres Fibras occipitopontinas 
A14.1.06.108  5594 75225 (Fibrae parietopontinae) parietopontine fibres Fibras parietopontinas 
A14.1.06.109  5595 75226 (Fibrae temporopontinae) temporopontine fibres Fibras temporopontinas 
A14.1.06.110  5596 75202 (Fibrae corticoreticulares) corticoreticular fibres Fibras corticorreticulares 
A14.1.06.111  5597 67947 (Substantia nigra) substantia nigra Sustancia negra 
A14.1.06.112  5598 62907 (Pars compacta substantiae nigrae) compact part Porción compacta (sustancia negra) 
A14.1.06.113  5599 76844 (Pars lateralis substantiae nigrae) lateral part Porción lateral (sustancia negra) 
A14.1.06.114  5600 62908 (Pars reticularis substantiae nigrae) reticular part Porción reticular (sustancia negra) 
A14.1.06.115  5601 76845 (Pars retrorubralis substantiae nigrae) retrorubral part Porción retrorrubral (sustancia negra) 
A14.1.06.007  5578 62393 (Tegmentum mesencephali) tegmentum of midbrain Tegmento mesencefálico 
A14.1.06.201  5602 83937 (Substantia alba tegmenti mesencephali) white substance Sustancia blanca (tegmento mesencefálico) 
A14.1.05.325  5476 83850 (Tractus tegmentalis centralis) central tegmental tract Tracto tegmental central 
A14.1.05.326  5477 75219 (Fibrae ruboolivares) rubro-olivary fibres Fibras rubro-olivares 
A14.1.05.327 5478 75220 (fibrae anuloolivares) anulo-olivary fibres
A14.1.05.328  5479 75221 (Fibrae cerebelloolivares) cerebello-olivary fibres Fibras cerebelo-olivares 
A14.1.06.202  5603 75219 (Fibrae corticonucleares mesencephali) mesencephalic corticonuclear fibres Fibras corticonucleares mesencefálicas 
A14.1.06.203  5604 75196 (Fibrae hypothalamospinales) hypothalamospinal fibres Fibras hipotalamoespinales 
A14.1.06.204  5605 72502 (Lemniscus lateralis) lateral lemniscus Lemnisco lateral 
A14.1.06.205  5606 72505 (Tractus tectopontinus) tectopontine tract Tracto tectopontino 
A14.1.06.206  5607 no tiene (Tractus tectobulbaris lateralis) lateral tectobulbar tract Tracto tectobulbar lateral 
A14.1.06.207  5608 83675 (Lemniscus medialis) medial lemniscus Lemnisco medial 
A14.1.06.208  5609 84040 (Lemniscus trigeminalis) trigeminal lemniscus Lemnisco trigeminal 
A14.1.06.209  5610 72454 (Fasciculus longitudinalis medialis) medial longitudinal fasciculus Fascículo longitudinal medial 
A14.1.06.210  5611 72489 (Tractus mesencephalicus nervi trigemini) mesencephalic tract of trigeminal nerve Tracto mesencefálico del nervio trigémino 
A14.1.06.211  5612 72453 (Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis) posterior longitudinal fasciculus; dorsal longitudinal fasciculus Fascículo longitudinal posterior; Fascículo longitudinal dorsal 
A14.1.06.212  5613 77491 (Tractus rubronuclearis) rubronuclear tract Tracto rubronuclear 
A14.1.06.213  5614 72640 (Tractus rubrospinalis) rubrospinal tract Tracto rubroespinal 
A14.1.06.214 5615 77050 (Tractus rubroolivaris) rubro-olivary tract  Tracto rubro-olivar 
A14.1.06.215  5616 77766 (Lemniscus spinalis; Tractus anterolaterales) spinal lemniscus; anterolateral system; anterolateral tracts Lemnisco espinal; Tracto anterolateral; Sistema anterolateral 
A14.1.04.138  5325 75206 (Fibrae spinothalamicae) spinothalamic fibres Fibras espinotalámicas 
A14.1.04.139  5326 75207 (Fibrae spinoreticulares) spinoreticular fibres Fibras espinorreticulares 
A14.1.04.140  5327 75208  (Fibrae spinomesencephalicae) spinomesencephalic fibres Fibras espinomesencefálicas
A14.1.04.141  5328 75209 (Fibrae spinotectales) spinotectal fibres Fibras espinotectales 
A14.1.04.142  5329 75210 (Fibrae spinoperiaqueductales) spinoperiaqueductal fibres Fibras espinoperiacueductales 
A14.1.04.143  5330 75211 (Fibrae spinohypothalamicae) spinohypothalamic fibres Fibras espinohipotalámicas 
A14.1.06.216  5617 72495 (Pedunculus cerebellaris superior; Brachium conjunctivum) superior cerebellar peduncle Pedúnculo cerebeloso superior 
A14.1.06.217  5618 72455 (Decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum) decussation of superior cerebellar peduncles Decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores 
A14.1.06.218  5619 72645 (Tractus tectobulbaris) tectobulbar tract Tracto tectobulbar 
A14.1.06.219  5620 72505 (Tractus tectopontinus) tectopontine tract Tracto tectopontino 
A14.1.04.112  5299 72620 (Tractus tectospinalis) tectospinal tract Tracto tectoespinal 
A14.1.05.306  5457 75216 (Fibrae pretectoolivares) pretecto-olivary fibres Fibras pretecto-olivares 
A14.1.05.307  5458 75217 (Fibrae tectoolivares) tecto-olivary fibres Fibras tecto-olivares 
A14.1.06.220  5621 77777 (Decussationes tegmentales) tegmental decussations Decusaciones tegmentales 
A14.1.06.221  5622 72451 (Decussatio tegmentalis posterior) posterior tegmental decussation; dorsal tegmental decussation Decusación tegmental posterior; Decusacíón tegmental dorsal 
A14.1.06.222  5623 72452 (Decussatio tegmentalis anterior) anterior tegmental decussation; ventral tegmental decussation Decusacíón tegmental anterior; Decusación tegmental ventral 
A14.1.06.223  5624 75228 (Fibrae corticomesencephalicae) corticomesencephalic fibres Fibras corticomesencefálicas 
A14.1.06.301  5625 83913 (Substantia grisea tegmenti mesencephali) grey substance Sustancia gris (tegmento mesencefálico) 
A14.1.06.302  5626 54510 (Nucleus nervi oculomotorii) nucleus of oculomotor nerve Núcleo del nervio oculomotor 
A14.1.06.303  5627 83454 (Nuclei accessorii nervi oculomotorii) accessory nuclei of oculomotor nerve Núcleos accesorios del nervio oculomotor 
A14.1.06.304  5628 no tiene (Nuclei viscerales; Nuclei autonomici) visceral nuclei; autonomic nuclei Núcleos viscerales; Núcleos autonómicos 
A14.1.06.305  5629 54524 (Nucleus anteromedialis accessorii nervi oculomotorii; Nucleus visceralis anteromedialis; Nucleus visceralis dorsalis) anterior medial nucleus; ventral medial nucleus Núcleo anteromedial; Núcleo ventromedial 
A14.1.06.306  5630 54526 (Nucleus dorsalis accessorii nervi oculomotorii; Nucleus posterior accessorii tracti optici) posterior nucleus; dorsal nucleus Núcleo dorsal (núcleo accesorio del nervio oculomotor); Núcleo posterior (núcleo accesorio del nervio oculomotor) 
A14.1.06.307  5631 72432 (Nucleus interstitialis) interstitial nucleus Núcleo intersticial 
A14.1.06.308  5632 77655 (Nucleus precommissuralis centralis) central precommissural nucleus Núcleo precomisural central 
A14.1.06.309  5633 68463 (Nucleus commissurae posterioris) nucleus of posterior commissure Núcleo comisural posterior 
A14.1.06.310  5634 76917 (Pars ventralis nuclei commissurae posterioris) ventral subdivision Porción ventral (núcleo comisural posterior) 
A14.1.06.311  5635 76916 (Pars interstitialis nuclei commissurae posterioris) interstitial subdivision Porción intersticial (núcleo comisural posterior)
A14.1.06.312  5636 76915 (Pars dorsalis nuclei commissurae posterioris) dorsal subdivision Porción dorsal (núcleo comisural posterior) 
A14.1.06.313  5637 72439 (Nucleus interpeduncularis) interpeduncular nucleus Núcleo interpeduncular 
A14.1.06.314  5638 77778 (Nuclei accessorii tractus optici) accessory nuclei of optic tract Núcleos accesorios del tracto óptico 
A14.1.06.315 5639 77651 (Nucleus accessorius posterior tractus optici) posterior nucleus; dorsal nucleus  Núcleo posterior (núcleos accesorios del tracto óptico); Núcleo dorsal (núcleos accesorios del tracto óptico)
A14.1.06.316  5640 77652 (Nucleus accessorius lateralis tractus optici) lateral nucleus Núcleo lateral (núcleos accesorios del tracto óptico) 
A14.1.06.317  5641 77653 (Nucleus accessorius medialis tractus optici) medial nucleus Núcleo medial (núcleos accesorios del tracto óptico) 
A14.1.06.318  5642 77654 (Nucleus tegmentalis posterolateralis) lateroposterior tegmental nucleus; laterodorsal tegmental nucleus Núcleo tegmental posterolateral; Núcleo tegmental dorsolateral 
A14.1.05.409 5494 54568 (Nucleus mesencephalicus nervi trigeminalis) mesencephalic nucleus of trigeminal nerve  Núcleo mesencefálico del nervio trigémino 
A14.1.06.319  5643 54518 (Nucleus nervi trochlearis) nucleus of trochlear nerve Núcleo del nervio troclear 
A14.1.06.320  5644 72415 (Nucleus parabigeminalis) parabigeminal nucleus Núcleo parabigeminal 
A14.1.06.321  5645 83134 (Substantia grisea centralis) periaqueductal grey substance; central grey substance Sustancia gris centralSustancia gris periacueductal
A14.1.06.322  5646 72437 (Nucleus peripeduncularis) peripeduncular nucleus Núcleo peripeduncular 
A14.1.06.323  5647 62407 (Nucleus ruber) red nucleus Núcleo rojo 
A14.1.06.324  5648 72431 (Pars magnocellularis nuclei ventricularis lateralis) magnocellular part Porción magnocelular (núcleo ventricular lateral)
A14.1.06.325  5649 72430 (Pars parvocellularis nuclei rubri) parvocellular part Porción parvocelular (núcleo rojo) 
A14.1.06.326  5650 77493 (Pars posteromedialis nuclei rubri; Pars dorsomedialis) posteromedial part; dorsomedial part Porción posteromedial (núcleo rojo); Porción dorsomedial 
A14.1.06.327  5651 77719 (Formatio reticularis tegmentum mesencephali) reticular formation Formación reticular (tegmento mesencefálico)
A14.1.06.328  5652 77492 (Nucleus saguli; Sagulum) sagulum nucleus Núcleo sagulum 
A14.1.06.329  5653 77494 (Nucleus subbrachialis) subbrachial nucleus Núcleo sub-braquial 
A14.1.06.330  5654 72435 (Nuclei tegmentales anteriores mesencephali) anterior tegmental nuclei; ventral tegmental nuclei Núcleos tegmentales anteriores; Núcleos tegmentales ventrales 
A14.1.06.331  5655 77495 (Nucleus interfascicularis tegmentalis) interfascicular nucleus Núcleo interfascicular (tegmento) 
A14.1.06.332  5656 77496 (Nucleus pigmentosus parabrachialis) parabrachial pigmented nucleus Núcleo pigmentado parabraquial 
A14.1.06.333  5657 77497 (Nucleus paranigralis) paranigral nucleus Núcleo paranigral 
A14.1.06.334  5658 72427 (Nucleus cuneiformis) cuneiform nucleus Núcleo cuneiforme 
A14.1.06.335  5659 72428 (Nucleus subcuneiformis) subcuneiform nucleus Núcleo subcuneiforme 
A14.1.06.336  5660 72429 (Nucleus tegmentalis pedunculopontinus) pedunculopontine tegmental nucleus Núcleo tegmental pedunculopontino 
A14.1.06.337  5661 76919 (Pars compacta nuclei tegmentalis pedunculopontinus) compact part; compact subnucleus Porción compacta (núcleo tegmental pedunculopontino) 
A14.1.06.338  5662 76920 (Pars dissipata nuclei tegmentalis pedunculopontinus) dissipated part; dissipated subnucleus Porción dispersa (núcleo tegmental pedunculopontino) 
A14.1.06.401  5663 84017 (Nuclei raphes in mesencephale) raphe nuclei Núcleos del rafe (mesencéfalo) 
A14.1.05.604  5545 68462 (Nucleus raphes posterior pontis mesencephali) posterior raphe nucleus; dorsal raphe nucleus Núcleo posterior del rafe (puente del mesencéfalo); Núcleo dorsal del rafe (puente del mesencéfalo) 
A14.1.06.402  5664 77502 (Nucleus linearis inferioris) inferior linear nucleus Núcleo linear inferior 
A14.1.06.403  5665 77503 (Nucleus linearis intermedius) intermediate linear nucleus Núcleo linear intermedio 
A14.1.06.404  5666 77505 (Nucleus linearis superior) superior linear nucleus Núcleo linear superior 
A14.1.06.501  5667 78467 (Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri) aqueduct of midbrain; cerebral aqueduct Acueducto del mesencéfaloAcueducto cerebral
A14.1.06.502  5668 78468 (Apertura aqueductus cerebri mesencephali) opening of aqueduct of midbrain; opening of cerebral aqueduct Orificio del acueducto mesencefálico; Orificio del acueducto cerebral 
A14.1.06.601  5669 83902 (Tectum mesencephali) tectum of midbrain Techo del mesencéfalo 
A14.1.06.011  5582 5582 (Lamina tecti; Lamina quadrigemina) tectal plate; quadrigeminal plate Lámina tectal; Lámina cuadrigémina 
A14.1.06.014  5585 62404 (Colliculus inferior) inferior colliculus Tubérculo cuadrigémino inferiorColículo inferior
A14.1.06.602  5670 84026 (Nuclei colliculi inferioris) nuclei of inferior colliculus Núcleos del colículo inferior 
A14.1.06.603  5671 72413 (Nucleus centralis colliculi inferioris) central nucleus Núcleo central (colículo inferior) 
A14.1.06.604 5672 72412 (Nucleus externus colliculi inferioris; Nucleus lateralis colliculi inferioris) external nucleus  Núcleo externo (colículo inferior); Núcleo lateral (colículo inferior) 
A14.1.06.605  5673 72411 (Nucleus pericentralis colliculi inferioris) pericentral nucleus Núcleo pericentral (colículo inferior) 
A14.1.06.015  5586 62403 (Colliculus superior) superior colliculus Tubérculo cuadrigémino superiorColículo superior
A14.1.06.606  5674 72406 (Stratum zonale colliculi superioris; Lamina colliculi superioris I) zonal layer; layer I Capa zonal (colículo superior); Capa 1 (colículo superior) 
A14.1.06.607  5675 72407 (Stratum griseum superficiale colliculi superioris; Lamina colliculi superioris II) superficial grey layer; layer II Capa gris superficial (colículo superior); Capa II (colículo superior) 
A14.1.06.608  5676 71112 (Stratum opticum colliculi superioris; Lamina colliculi superioris III) optic layer; layer III Capa óptica (colículo superior); Capa III (colículo superior) 
A14.1.06.609  5677 72409 (Stratum griseum intermedium colliculi superioris; Lamina colliculi superioris IV) intermediate grey layer; layer IV Capa gris intermedia (colículo superior); Capa IV (colículo superior) 
A14.1.06.610  5678 71113 (Stratum medullare intermedium colliculi superioris; Lamina colliculi superioris V) intermediate white layer; layer V Capa medular intermedia (colículo superior); Capa V (colículo superior) 
A14.1.06.611  5679 72410 (Stratum griseum profundum colliculi superioris; Lamina colliculi superioris VI) deep grey layer; layer VI Capa gris profunda (colículo superior); Capa VI (colículo superior) 
A14.1.06.612  5680 72416 (Stratum medullare profundum colliculi superioris; Lamina colliculi superioris VII) deep white layer; layer VII Capa medular profunda (colículo superior); Capa VII (colículo superior) 
A14.1.06.012  5583 71114 (Brachium colliculi inferioris) brachium of inferior colliculus Brazo del colículo inferior 
A14.1.06.013  5584 72417 (Brachium colliculi superioris) brachium of superior colliculus Brazo del colículo superior 
A14.1.06.613  5681 71115 (Commissura colliculi inferioris) commissure of inferior colliculus Comisura del colículo inferior 
A14.1.06.614  5682 72418 (Commissura colliculi superioris) commissure of superior colliculus Comisura del colículo superior 
A14.1.06.615  5683 75229 (Decussatio fibratum nervorum trochlearium) decussation of trochlear nerve fibres Decusación de las fibras del nervio troclear
A14.1.06.701  5684 77788 (Nuclei reticulares in mesencephale) reticular nuclei Núcleos reticulares (mesencéfalo) 
A14.1.06.334  5658 72427 (Nucleus cuneiformis) cuneiform nucleus Núcleo cuneiforme 
A14.1.06.335  5659 72428 (Nucleus subcuneiformis) subcuneiform nucleus Núcleo subcuneiforme 
A14.1.06.336  5660 72429 (Nucleus tegmentalis pedunculopontinus) pedunculopontine tegmental nucleus Núcleo tegmental pedunculopontino 
A14.1.06.337  5661 76919 (Pars compacta nuclei tegmentalis pedunculopontinus) compact part; compact subnucleus Porción compacta (núcleo tegmental pedunculopontino) 
A14.1.06.338  5662 76920 (Pars dissipata nuclei tegmentalis pedunculopontinus) dissipated part; dissipated subnucleus Porción dispersa (núcleo tegmental pedunculopontino) 
A14.1.06.702  5685 no tiene (Nucleus parapeduncularis) parapeduncular nucleus Núcleo parapeduncular 
A14.1.07.001  5686 67944 (Cerebellum) cerebellum Cerebelo 
(Nomina generalia) ; Términos generales 
A14.1.07.002  5687 77789 (Fissurae cerebelli) cerebellar fissures Fisuras del cerebelo 
A14.1.07.003  5688 77790 (Folia cerebelli) folia of cerebellum Láminas del cerebelo 
A14.1.07.004  5689 6925 (Hemispherium cerebelli (H II - H X)) hemisphere of cerebellum [H II - H X] Hemisferio del cerebelo (H 11 - H X) 
A14.1.07.005  5690 75267 (Vallecula cerebelli) vallecula of cerebellum Vallécula del cerebelo 
A14.1.07.006  5691 76928 (Vermis cerebelli (I-X)) vermis of cerebellum [I - X] Vermis del cerebelo (Lóbulos I-X) 
A14.1.07.007  5692 72253 (Vestibulocerebellum) vestibulocerebellum Vestibulocerebelo 
A14.1.07.008  5693 72251 (Spinocerebellum) spinocerebellum Espinocerebelo 
A14.1.07.009  5694 72252 (Pontcerebellum) pontocerebellum Pontocerebelo 
A14.1.07.010  5695 72253 (Archaeocerebellum) archicerebellum Archicerebelo 
A14.1.07.011  5696 72251 (Paleocerebellum) paleocerebellum Paleocerebelo 
A14.1.07.012  5697 72252 (Neocerebellum) neocerebellum Neocerebelo 
(Morphologia externa) :; Morfología externa 
A14.1.07.101  5698 76926 (Corpus cerebelli) body of cerebellum Cuerpo del cerebelo 
A14.1.07.102  5699 72251 (Lobus cerebelli anterior) anterior lobe of cerebellum Lóbulo anterior del cerebelo 
A14.1.07.103  5700 no tiene (Lingula cerebelli [I]) lingula [I] Língula (I) (cerebelo) 
A14.1.07.104  5701 83731 (Fissura precentralis cerebelli; Fissura postlingualis) precentral fissure; post-lingual fissure Fisura precentral (cerebelo); Fisura postlingual 
A14.1.07.105  5702 72519 (Lobulus centralis cerebelli [II et III]) central lobule [II et III] Lobulillo central (II y III) 
A14.1.07.106  5703 76940 (Pars anterior lobuli centralis cerebelli; Pars ventralis lobuli centralis cerebelli [II]) anterior part; ventral part [II] Porción anterior (lobulillo central del cerebelo); Porción ventral (II) (lobulillo central del cerebelo) 
A14.1.07.107  5704 76939 (Pars posterior lobuli centralis cerebelli; Pars dorsalis lobuli centralis cerebelli [III]) posterior part; dorsal part [III] Porción posterior (lobulillo central del cerebelo); Porción dorsal (III) (lobulillo central del cerebelo) 
A14.1.07.108  5705 72517 (Ala lobuli centralis) wing of central lobule [HII et HIII] Ala del lobulillo central 
A14.1.07.109  5706 76952 (Pars inferior alaris lobuli centralis cerebelli; Pars ventralis alaris lobuli centralis cerebelli [H II]) inferior part; ventral part [H II] Porción inferior (lobulillo central del cerebelo); Porción ventral (H II) (lobulillo central del cerebelo) 
A14.1.07.110  5707 76951  (Pars superior alaris lobuli centralis cerebelli; Pars dorsalis alaris lobuli centralis cerebelli [H III]) superior part; dorsal part [H III] Porción superior (lobulillo central del cerebelo); Porción dorsal (H III) (lobulillo central del cerebelo)
A14.1.07.111  5708 83736 (Fissura preculminalis; Fissura postcentralis cerebelli) preculminate fissure; post-central fissure Fisura preculminar; Fisura postcentral (cerebelo) 
A14.1.07.112  5709 83886 (Culmen (IV et V)) culmen [IV et V] Culmen (IV y V) 
A14.1.07.113  5710 76955 (Pars anterior culminis; Pars ventralis culminis (IV)) anterior part; ventral part [IV] Porción anterior (culmen); Porción ventral (IV) (culmen) 
A14.1.07.114  5711 83737 (Fissura intraculminalis) intraculminate fissure Fisura intraculminar 
A14.1.07.115  5712 76954  (Pars posterior culminis; Pars dorsalis culminis (V)) posterior part; dorsal part [V] Porción posterior (culmen); Porción dorsal (V) (culmen)
A14.1.07.116  5713 72516 (Lobulus quadrangularis anterior cerebelli (H IV et H V)) anterior quadrangular lobule [H IV et H V] Lobulillo cuadrangular anterior (H IV y H V) 
A14.1.07.117  5714 76959 (Pars anterior lobuli quadrangularis anterioris; Pars ventralis quadrangularis anterioris cerebelli (H IV)) anterior part; ventral part [H IV] Porción anterior (lobulillo cuadrangular anterior); Porción ventral (H IV) (lobulillo cuadrangular anterior) 
A14.1.07.118  5715 76958 (Pars posterior lobuli quadrangularis anterioris cerebelli; Pars dorsalis lobuli quadrangularis anterioris cerebelli (H V)) posterior part; dorsal part [H V] Porción posterior (lobulillo cuadrangular anterior); Porción dorsal (H V) (lobulillo cuadrangular anterior) 
A14.1.07.119  5716 83729 (Fissura prima; Fissura preclivalis) primary fissure; preclival fissure Fisura prima; Fisura preclival 
A14.1.07.201  5717 72252 (Lobus cerebelli posterior) posterior lobe of cerebellum Lóbulo posterior del cerebelo 
A14.1.07.202  5718 72522 (Lobulus simplex cerebelli (H VI et VI)) simple lobule [H VI et VI] Lobulillo simple (H VI y VI) (cerebelo) 
A14.1.07.203  5719 83887 (Declive (VI)) declive [VI] Declive (VI) 
A14.1.07.204  5720 no tiene (Lobulus quadrangularis posterior cerebelli (H VI)) posterior quadrangular lobule [H VI] Lobulillo cuadrangular posterior (H VI) 
A14.1.07.205  5721 83733 (Fissura posterior superior cerebelli; Fissura post clivalis) posterior superior fissure; post-clival fissure Fisura posterior superior (cerebelo); Fisura post-clival
A14.1.07.206  5722 83889 (Folium vermis (VII A)) folium of vermis [VII A] Folium del vermis (VII A) 
A14.1.07.207 5723 no tiene (Lobuli semilunares cerebelli; Lobulus ansiformis cerebelli (H VII A)) semilunar lobules [H VII A]; ansiform lobule  Lobulillos semilunares (cerebelo); Lobulillo ansiforme (H VII A) (cerebelo) 
A14.1.07.208  5724 72524 (Lobulus semilunaris superior cerebelli; Crus primum lobuli ansiformis cerebelli (H VII A)) superior semilunar lobule; first crus of ansiform lobule Lobulillo semilunar superior (cerebelo); Crus primera del lobulillo ansiforme (H VII A) (cerebelo)
A14.1.07.209  5725 75135 (Fissura horizontalis cerebelli; Fissura intercruralis cerebelli) horizontal fissure; intercrural fissure Fisura horizontal (cerebelo); Fisura intercrural (cerebelo)
A14.1.07.210  5726 72525 (Lobulus semilunaris inferior; Crus secundum lobuli ansiformis cerebelli (H VII A)) inferior semilunar lobule; second crus of ansiform lobule Lobulillo semilunar inferior; Crus segunda del lobulillo ansiforme (H VII A) (cerebelo) 
A14.1.07.211  5727 75137 (Fissura inferior posterior; Fissura lunogracilis; Fissura ansoparamedianis) lunogracile fissure; ansoparamedian fissure Fisura lunográcil; Fisura ansoparamediana 
A14.1.07.212  5728 83890 (Tuber vermis (VII B)) tuber [VII B] Túber (VII B) 
A14.1.07.213  5729 72523 (Lobulus gracilis; Lobulus paramedianus (H VII B)) gracile lobule; paramedian lobule [H VII B] Lobulillo grácil; Lobulillo paramediano (H VII B) 
A14.1.07.214  5730 75138 (Fissura prebiventralis; Fissura prepyramidalis cerebelli) prebiventral fissure; prepyramidal fissure Fisura predigástrica; Fisura prepiramidal (cerebelo)
A14.1.07.215  5731 83888 (Pyramis(VIII)) pyramis [VIII] Pirámide (VIII) (vermis) 
A14.1.07.216  5732 22526 (Lobulus biventer (H VIII)) biventral lobule [H VIII] Lobulillo digástrico (H VIII) 
A14.1.07.217  5733 77202 (Pars lateralis lobuli biventralis; Pars copularis lobuli paramediani (H VIII A)) lateral part; pars copularis [H VIII A] Porción lateral del lobulillo digástrico; Porción copular del lobulillo paramediano (H VIII A) 
A14.1.07.218  5734 75139 (Fissura intrabiventralis; Fissura anterior inferior cerebelli) intrabiventral fissure;anterior inferior fissure Fisura intradigástrica; Fisura anteroinferior (cerebelo)
A14.1.07.219  5735 77203 (Pars medialis lobuli biventralis; Lobulus parafloccularis dorsalis (H VIII B)) medial part;dorsal paraflocculus [H VIII B] Porción medial del lobulillo digástrico; Lobulillo paraflocular dorsal (H VIII B) 
A14.1.07.220  5736 84043 (Fissura secunda cerebelli; Fissura postpyramidalis cerebelli) secondary fissure; post-pyramidal fissure Fisura secunda (cerebelo); Fisura postpiramidal (cerebelo) 
A14.1.07.221  5737 83883 (Uvula (IX)) uvula [IX] Úvula (IX) (vermis) 
A14.1.07.222  5738 83464 (Tonsilla cerebelli; Paraflocculus ventralis (H IX)) tonsil of cerebellum; ventral paraflocculus [H IX] Amígdala del cerebelo; Paraflóculo ventral (H IX)
A14.1.07.223 5739 83730 (Fissura posterolateralis cerebelli) posterolateral fissure  Surco posterolateral (cerebelo) 
A14.1.07.301  5740 72253 (Lobus flocculonodularis) flocculonodular lobe Lóbulo floculonodular 
A14.1.07.302  5741 83882 (Nodulus vermis (X)) nodule [X] Nódulo (X) (vermis) 
A14.1.07.303  5742 72543 (Pedunculus flocculi) peduncle of flocculus Pedúnculo del flóculo 
A14.1.07.304  5743 83881 (Flocculus (H X)) flocculus [H X] Flóculo (H X) 
(Morphologia interna) Morfología interna 
A14.1.07.401 5744 72541 (Arbor vitae) arbor vitae  Árbol de la vida (cerebelo) 
A14.1.07.402  5745 72248 (Cortex cerebelli) cerebellar cortex Córtex cerebeloso; Corteza cerebelosa 
A14.1.07.403  5746 83140 (Stratum granulosum corticis cerebelli) granular layer Capa granulosa (córtex cerebeloso) 
A14.1.07.404  5747 83896 (Stratum purkinjense corticis cerebelli) purkinje cell layer Capa de Purkinje (córtex cerebeloso) 
A14.1.07.405  5748 83897 (Stratum moleculare corticis cerebelli) molecular layer Capa molecular (córtex cerebeloso) 
A14.1.07.406 5749 72249 (Nuclei cerebelli) cerebellar nuclei  Núcleos del cerebelo 
A14.1.07.407  5750 72260 (Nucleus dentatus; Nucleus lateralis cerebelli) dentate nucleus; nucleus lateralis cerebelli Núcleo dentado; Núcleo lateral del cerebelo 
A14.1.07.408 5751 72548 (Hilum nuclei dentati) hilum of dentate nucleus  Hilio del núcleo dentado 
A14.1.07.409 5752 72538 (Nucleus interpositus anterior; Nucleus emboliformis) anterior interpositus nucleus; emboliform nucleus  Núcleo interpósito anterior; Núcleo emboliforme 
A14.1.07.410  5753 72536 (Nucleus interpositus posterior; Nucleus globosus) posterior interpositus nucleus; globose nucleus Núcleo interpósito posterior; Núcleo globoso 
A14.1.07.411  5754 72537 (Nucleus fastigii; Nucleus medialis cerebelli) fastigial nucleus; nucleus medialis cerebelli Núcleo del fastigio; Núcleo medial del cerebelo 
A14.1.07.412  5755 77791 (Pedunculi cerebellares) cerebellar peduncles Pedúnculos del cerebelo 
A14.1.07.413  5756 72615 (Pedunculus cerebellaris inferior) inferior cerebellar peduncle Pedúnculo cerebeloso inferior 
A14.1.07.414  5757 72615 (Corpus restiforme) restiform body Cuerpo restiforme 
A14.1.07.415  5758 72613 (Corpus juxtarestiforme) juxtarestiform body Cuerpo yuxtarrestiforme 
A14.1.07.416  5759 72515 (Pedunculus cerebellaris medius) middle cerebellar peduncle Pedúnculo cerebeloso medio 
A14.1.07.417  5760 72495 (Pedunculus cerebellaris superior; Brachium conjunctivum) superior cerebellar peduncle Pedúnculo cerebeloso superior 
A14.1.07.418  5761 72542 (Corpus medullares cerebelli) white substance of cerebellum Sustancia blanca del cerebelo 
A14.1.07.419 5762 77522 (Commissura cerebelli) cerebellar commissure  Comisura del cerebelo 
A14.1.07.420  5763 72490 (Fasciculus uncinatus cerebelli) uncinate fasciculus of cerebellum Fascículo uncinado del cerebelo 
A14.1.08.001  9402 no tiene  (Diencephalon) diencephalon Diencéfalo
(Morphologia externa) Morfología externa 
A14.1.08.002  5765 62009 (Epithalamus) epithalamus Epitálamo
A14.1.08.003  5766 62032 (Habenula) habenula Habénula 
A14.1.08.004 5767 78466 (Sulcus habenularis) habenular sulcus  Surco de la habénula 
A14.1.08.005  5768 74868 (Trigonum habenulae) habenular trigone Triángulo de la habénula 
A11.2.00.001  3543 62033 (Glandula pinealis; Corpus pineale) pineal gland; pineal body Glándula pinealCuerpo pinealEpífisis (diencéfalo)Epífisis del diencéfalo 
A14.1.08.101  5769 62007 (Thalamus) thalamus; dorsal thalamus Tálamo 
A14.1.08.102  5770 74867 (Tuberculum anterius thalami) anterior thalamic tubercle Tubérculo anterior del tálamo 
A14.1.08.103  5771 74869 (Adhesio interthalamica) interthalamic adhesion; massa intermedia Adhesio intertalámica; Comisura gris 
A14.1.08.104 5772 62178 (Pulvinar thalami) pulvinar  Pulvinar (tálamo) 
A14.1.08.105  5773 78461 (Taenia thalami) taenia thalami Tenia del tálamo 
A14.1.08.106  5774 62080 (Stria medullaris thalamica) stria medullaris of thalamus Estría medular del tálamo 
A14.1.08.201  5775 62010 (Subthalamus) subthalamus; ventral thalamus SubtálamoTálamo ventral 
A14.1.08.301 5776 62023 (Metathalamus) metathalamus  Metatálamo 
A14.1.08.302  5777 62209 (Corpus geniculatum laterale) lateral geniculate body Cuerpo geniculado lateral 
A14.1.08.303  5778 62211 (Corpus geniculatum mediale) medial geniculate body Cuerpo geniculado medial 
A14.1.08.401  5779 62008 (Hypothalamus) hypothalamus Hipotálamo 
A14.1.08.402  5780 74877 (Corpus mammillare) mammillary body Tubérculo mamilar 
A11.1.00.006  3540 74628 (Neurohypophysis; Lobus posterior hypophysis) neurohypophysis; posterior lobe NeurohipófisisLóbulo posterior (hipófisis)Lóbulo posterior de la hipófisis 
A11.1.00.007  3541 74635 (Infundibulum) infundibulum Infundíbulo 
A11.1.00.008  3542 74636 (Pars nervosa neurohypophysis) pars nervosa; neural lobe Lóbulo nervioso (neurohipófisis); Porción nerviosa (neurohipófisis) 
A14.1.08.403  5781 62045 (Chiasma opticum) optic chiasm; optic chiasma Quiasma óptico 
A14.1.08.404  5782 62046 (Tractus opticus) optic tract Tracto óptico 
A14.1.08.405  5783 no tiene (Radix lateralis tractus optici) lateral root Raíz lateral (tracto óptico) 
A14.1.08.406  5784 no tiene (Radix medialis tractus optici) medial root Raíz medial (tracto óptico) 
A14.1.08.407  5785 62313 (Area preoptica) preoptic area Área preóptica 
A14.1.08.408  5786 62327 (Tuber cinereum) tuber cinereum Túber cinereum 
A14.1.08.409  5787 74634 (Eminentia mediana hypothalami) median eminence Eminencia media (hipotálamo) 
A14.1.08.410  5788 78454 (Ventriculus tertius) third ventricle Tercer ventrículo 
A14.1.08.411  5789 75351 (Foramen interventriculare) interventricular foramen Foramen interventricular 
A14.1.08.412  5790 75260 (Organum subfornicale) subfornical organ Órgano subfornical 
A14.1.08.105  5773 78461 (Taenia thalami) taenia thalami Tenia del tálamo 
A14.1.01.305  5128 78463 (Tela choroidea ventriculi tertii) tela choroidea of third ventricle Tela coroidea del tercer ventrículo 
A14.1.01.306  5129 78462 (Plexus choroideus ventriculi tertii) choroid plexus of third ventricle Plexo coroideo del tercer ventrículo 
A14.1.08.106  5774 62080 (Stria medullaris thalamica) stria medullaris of thalamus Estría medular del tálamo 
A14.1.08.413  5791 78457 (Recessus suprapinealis) suprapineal recess Receso suprapineal 
A14.1.08.414  5792 62048 (Commissura habenularum) habenular commissure Comisura habenular 
A14.1.08.415  5793 78458 (Recessus pinealis) pineal recess Receso pineal 
A14.1.08.416  5794 62072 (Commissura posterior; Commissura epithalamica) posterior commissure Comisura posterior; Comisura epitalámica 
A14.1.06.502  5668 78468 (Apertura aqueductus cerebri mesencephali) opening of aqueduct of midbrain; opening of cerebral aqueduct Orificio del acueducto mesencefálico; Orificio del acueducto cerebral 
A14.1.08.417  5795 78456 (Recessus infundibuli; Recessus infundibularis) infundibular recess Receso infundibular 
A14.1.08.418  5796 78455 (Recessus supraopticus) supra-optic recess Receso supraóptico 
A14.1.08.419  5797 61975 (Lamina terminalis) lamina terminalis Lámina terminal 
A14.1.08.420  5798 61968 (Columna fornicis) column of fornix Columna del fórnix 
A14.1.08.421  5799 62053 (Commissura anterior) anterior commissure Comisura anterior 
A14.1.08.422  5800 78465 (Sulcus hypothalamicus) hypothalamic sulcus Surco hipotalámico 
A14.1.08.103  5771 74869 (Adhesio interthalamica) interthalamic adhesion; massa intermedia Adhesio intertalámica; Comisura gris 
(Morphologia interna) Morfología interna 
A14.1.08.501  9183 no tiene (Epithalamus) epithalamus Epitálamo 
A14.1.08.502  5802 72400 (Tractus habenulointerpeduncularis; Fasciculus retroflexus) habenulointerpeduncular tract ;fasciculus retroflexus Tracto habenulointerpenduncular; Fascículo retrorreflejo
A14.1.08.503  5803 62372 (Nucleus habenularis lateralis) lateral habenular nucleus Núcleo habenular lateral 
A14.1.08.504 5804 62373 (Nucleus habenularis medialis) medial habenular nucleus  Núcleo habenular medial 
A14.1.08.416  5794 62072 (Commissura posterior; Commissura epithalamica) posterior commissure Comisura posterior; Comisura epitalámica 
A14.1.08.505  5805 62402 (Area pretectalis) pretectal area Área pretectal 
A14.1.08.506  5806 62404 (Nuclei pretectales) pretectal nuclei Núcleos pretectales 
A14.1.08.507  5807 72405 (Nucleus pretectalis anterior) anterior pretectal nucleus Núcleo pretectal anterior 
A14.1.08.508  5808 72403 (Nucleus tractus optici) nucleus of optic tract Núcleo del tracto óptico 
A14.1.08.509  5809 72405 (Nucleus pretectalis olivaris) olivary pretectal nucleus Núcleo pretectal olivar 
A14.1.08.510  5810 no tiene (Nucleus pretectalis posterior) posterior pretectal nucleus Núcleo pretectal posterior 
A14.1.08.511 5811 72414  (Organum subcommissurale) subcommissural organ  Órgano subcomisural
A14.1.08.601  9186 no tiene (Thalamus) thalamus Tálamo 
A14.1.08.602  5813 83914 (Substantia grisea thalami) grey substance of thalamus Sustancia gris del tálamo 
A14.1.08.603  5814 62019 (Nuclei anteriores thalami) anterior nuclei of thalamus Núcleos anteriores del tálamo 
A14.1.08.604  5815 62141 (Nucleus anterodorsalis thalami) anterodorsal nucleus Núcleo anterodorsal (tálamo) 
A14.1.08.605  5816 62142 (Nucleus anteromedialis thalami) anteromedial nucleus Núcleo anteromedial (tálamo) 
A14.1.08.606  5817 62143 (Nucleus anteroventralis thalami; Nucleus thalamicus anteroprincipalis) anteroventral nucleus Núcleo anteroventral (tálamo) 
A14.1.08.607  5818 77792 (Nuclei dorsales thalami) dorsal nuclei of thalamus Núcleos dorsales del tálamo 
A14.1.08.608  5819 62176  (Nucleus dorsalis lateralis) lateral dorsal nucleus Núcleo lateral dorsal
A14.1.08.609  5820 62177 (Nucleus lateralis posterior thalami) lateral posterior nucleus Núcleo lateral posterior (tálamo) 
A14.1.08.610  5821 62178 (Nuclei pulvinares) pulvinar nuclei Núcleos pulvinares 
A14.1.08.611  5822 62180 (Nucleus pulvinaris anterior) anterior pulvinar nucleus Núcleo pulvinar anterior 
A14.1.08.612  5823 62183 (Nucleus pulvinaris inferior) inferior pulvinar nucleus Núcleo pulvinar inferior 
A14.1.08.613  5824 62181 (Nucleus pulvinaris lateralis) lateral pulvinar nucleus Núcleo pulvinar lateral 
A14.1.08.614  5825 62182 (Nucleus pulvinaris medialis) medial pulvinar nucleus Núcleo pulvinar medial 
A14.1.08.615  5826 62021 (Nuclei intralaminares thalami) intralaminar nuclei of thalamus Núcleos intralaminares del tálamo 
A14.1.08.616  5827 62170 (Nucleus centralis lateralis thalami) central lateral nucleus Núcleo central lateral (tálamo) 
A14.1.08.617  5828 62171 (Nucleus centralis medialis thalami) central medial nucleus Núcleo central medial (tálamo) 
A14.1.08.618  5829 62165 (Nucleus centromedianus thalami) centromedian nucleus Núcleo centromediano (tálamo) 
A14.1.08.619  5830 62172 (Nucleus paracentralis thalami) paracentral nucleus Núcleo paracentral (tálamo) 
A14.1.08.620  5831 62166 (Nucleus parafascicularis thalami) parafascicular nucleus Núcleo parafascicular (tálamo) 
A14.1.08.621  5832 62156 (Nuclei mediales thalami) medial nuclei of thalamus Núcleos mediales del tálamo 
A14.1.08.622  5833 62156 (Nucleus mediodorsalis thalami) medial dorsal nucleus; dorsomedial nucleus Núcleo medial dorsal (tálamo); Núcleo dorsomedial (tálamo) 
A14.1.08.623  5834 62162 (Pars parvocellularis lateralis nuclei mediodorsalis thalami) lateral nucleus; parvocellular nucleus Porción parvocelular lateral (núcleo medial dorsal del tálamo) 
A14.1.08.624  5835 62161 (Pars magnocellularis medialis nuclei mediodorsalis; Pars magnocellularis nuclei mediodorsalis thalami) medial nucleus; magnocellular nucleus Porción magnocelular medial (núcleo medial dorsal del tálamo) 
A14.1.08.625  5836 62160 (Pars paralaminaris nuclei mediodorsalis thalami) paralaminar part; pars laminaria Porción paralaminar (núcleo medial dorsal del tálamo); Porción laminar (núcleo medial dorsal del tálamo) 
A14.1.08.626  5837 no tiene (Nucleus thalami medioventralis) medial ventral nucleus Núcleo medial ventral 
A14.1.08.627  5838 62020 (Nuclei mediani thalami) median nuclei of thalamus Núcleos medianos del tálamo 
A14.1.08.628  5839 62151 (Nucleus parataenialis) parataenial nucleus Núcleo paratenial 
A14.1.08.629  5840 62152 (Nuclei paraventriculares thalami) paraventricular nuclei of thalamus Núcleos paraventriculares del tálamo 
A14.1.08.630  5841 76962 (Nucleus paraventricularis anterior thalami) anterior paraventricular nucleus Núcleo paraventricular anterior (tálamo) 
A14.1.08.631  5842 76961 (Nucleus paraventricularis posterior thalami) posterior paraventricular nucleus Núcleo paraventricular posterior (tálamo) 
A14.1.08.632  5843 62153 (Nucleus reuniens) nucleus reuniens Núcleo reuniens 
A14.1.08.633  5844 62154 (Nucleus commissuralis rhomboidalis) rhomboid nucleus Núcleo romboidal 
A14.1.08.634  5845 62024 (Nuclei posteriores thalami) posterior nuclear complex of thalamus Núcleos posteriores del tálamo; Complejo nuclear posterior del tálamo 
A14.1.08.635  5846 62220 (Nucleus limitans) nucleus limitans Núcleo limitans 
A14.1.08.636  5847 62221 (Nucleus posterior thalami; Nucleus thalami posterior) posterior nucleus Núcleo posterior (tálamo) 
A14.1.08.637  5848 62222 (Nucleus suprageniculatus) suprageniculate nucleus Núcleo suprageniculado 
A14.1.08.638  5849 62026 (Nucleus reticularis thalami) reticular nucleus of thalamus Núcleo reticular del tálamo 
A14.1.08.639  5850 62022 (Nuclei ventrales thalami) ventral nuclei of thalamus Núcleos ventrales del tálamo 
A14.1.08.640  5851 77794 (Nuclei ventrobasales thalami; Nuclei ventrales posteriores) ventrobasal complex Núcleos ventrobasales (tálamo); Complejo ventrobasal 
A14.1.08.641  5852 84350 (Nucleus ventralis posterolateralis thalami) ventral posterolateral nucleus Núcleo ventral posterolateral (tálamo) 
A14.1.08.642  5853 62202 (Nucleus ventralis posteromedialis thalami) ventral posteromedial nucleus Núcleo ventral posteromedial (tálamo) 
A14.1.08.643  5854 62207 (Pars parvocellularis nuclei ventralis posteromedialis thalami) parvocellular part Porción parvocelular (núcleo ventral posteromedial del tálamo) 
A14.1.08.644  5855 no tiene (Nuclei ventrales mediales thalami) ventral medial complex Núcleos ventrales mediales (tálamo); Complejo ventral medial 
A14.1.08.645  5856 no tiene (Nucleus basalis ventralis medialis thalami) basal ventral medial nucleus Núcleo basal ventral medial (tálamo) 
A14.1.08.646  5857 no tiene (Nucleus principalis ventralis medialis thalami) principal ventral medial nucleus Núcleo principal ventral medial (tálamo) 
A14.1.08.647  5858 no tiene (Nucleus submedialis thalami) submedial nucleus Núcleo submedial (tálamo) 
A14.1.08.648  5859 62199 (Nucleus ventralis posterior inferior thalami) ventral posterior inferior nucleus Núcleo ventral posterior inferior (tálamo) 
A14.1.08.649  5860 no tiene (Nuclei ventrales laterales thalami) ventral lateral complex Núcleos ventrales laterales (tálamo); Complejo ventral lateral 
A14.1.08.650  5861 no tiene (Nucleus anterior ventrolateralis thalami) anterior ventrolateral nucleus Núcleo anterior ventrolateral (tálamo) 
A14.1.08.651  5862 no tiene (Nucleus posterior ventrolateralis thalami) posterior ventrolateral nucleus Núcleo posterior ventrolateral (tálamo) 
A14.1.08.652  5863 62184 (Nucleus ventralis anterior thalami) ventral anterior nucleus Núcleo ventral anterior (tálamo) 
A14.1.08.653  5864 no tiene (Pars magnocellularis ventralis anterior thalami) magnocellular division Porción magnocelular (núcleo ventral anterior del tálamo) 
A14.1.08.654  5865 no tiene (Pars principalis nuclei ventralis anterior thalami) principal division Porción principal (núcleo ventral anterior del tálamo) 
A14.1.08.655 5866 62205 (Nucleus ventralis intermedius thalami) ventral intermediate nucleus  Núcleo ventral intermedio (tálamo) 
A14.1.08.656  5867 62200 (Nucleus ventralis posterolateralis thalami) ventral posterolateral nucleus Núcleo ventral posterolateral (tálamo) 
A14.1.08.657  5868 no tiene (Nucleus ventralis posterior internus thalami) ventral posterior internal nucleus Núcleo ventral posterior interno (tálamo) 
A14.1.08.658  5869 no tiene (Nucleus ventroposterior parvocellularis) ventral posterior parvocellular nucleus Núcleo ventral posterior parvocelular 
A14.1.08.659  5870 83932 (Substantia alba thalami) white substance of thalamus Sustancia blanca del tálamo 
A14.1.08.660  5871 62469 (Lamina medullaris lateralis thalami) external medullary lamina Lámina medular lateral (tálamo) 
A14.1.08.661  5872 62470 (Lamina medullaris medialis thalami) internal medullary lamina Lámina medular medial (tálamo) 
A14.1.08.662  5873 62413 (Radiatio acustica) acoustic radiation Radiación acústica 
A14.1.08.663  5874 62070 (Ansa lenticularis in thalamo) ansa lenticularis Asa lenticular (tálamo) 
A14.1.08.664  5875 61976 (Fasciculus lenticularis (H2)) lenticular fasciculus Fascículo lenticular (tálamo) 
A14.1.08.665  5876 62071 (Ansa peduncularis) ansa peduncularis; peduncular loop Asa peduncular (tálamo) 
A14.1.08.666  5877 76976 (Radiatio anterior thalami) anterior radiation of thalamus Radiación anterior del tálamo 
A14.1.06.012  5583 71114 (Brachium colliculi inferioris) brachium of inferior colliculus Brazo del colículo inferior 
A14.1.06.013  5584 72417 (Brachium colliculi superioris) brachium of superior colliculus Brazo del colículo superior 
A14.1.08.667  5878 76978 (Radiatio centralis thalami) central thalamic radiation Radiación central del tálamo 
A14.1.08.668  5879 76980 (Radiatio inferior thalami) inferior thalamic radiation Radiación inferior del tálamo 
A14.1.08.669  5880 75230 (Fibrae intrathalamicae) intrathalamic fibres Fibras intratalámicas 
A14.1.08.670 5881 72502 (Lemniscus lateralis) lateral lemniscus Lemnisco lateral (tálamo) 
A14.1.08.671  5882 83849 (Fasciculus mammillothalamicus) mammillothalamic fasciculus Fascículo mamilotalámico 
A14.1.08.672  5883 83675 (Lemniscus medialis) medial lemniscus Lemnisco medial (tálamo) 
A14.1.08.673  5884 61941 (Radiatio optica) optic radiation Radiación óptica 
A14.1.08.674  5885 75231 (Fibrae periventriculares) periventricular fibres Fibras periventriculares 
A14.1.08.675  5886 76982 (Radiatio posterior thalami) posterior thalamic radiation Radiación posterior del tálamo 
A14.1.08.676  5887 77766 (Lemniscus spinalis) spinal lemniscus Lemnisco espinal 
A14.1.08.677  5888 77525 (Fasciculus subthalamicus) subthalamic fasciculus Fascículo subtalámico 
A14.1.08.678  5889 72495 (Pedunculus cerebellaris superior; Brachium conjunctivum) superior cerebellar peduncle Pedúnculo cerebeloso superior
A14.1.08.679  5890 62065 (Fasciculus thalamicus (H1)) thalamic fasciculus Fascículo talámico 
A14.1.08.680  5891 5891 (Lemniscus trigeminalis) trigeminal lemniscus Lemnisco trigeminal 
A14.1.08.701  9187 no tiene (Subthalamus) subthalamus Subtálamo 
A14.1.08.702  5893 62035 (Nucleus subthalamicus) subthalamic nucleus Núcleo subtalámico 
A14.1.08.703  5894 77796 (Nuclei campi perizonalis subthalamici (H H1 H2)) nuclei of perizonal fields [H, H1, H2] Núcleos del campo perizonal (H, H1, H2) 
A14.1.08.704  5895 62037 (Nucleus campi medialis subthalamici (H)) nucleus of medial field [H] Núcleo del campo medial (H) 
A14.1.08.705  5896 77526 (Nucleus campi dorsalis subthalamici (H1)) nucleus of dorsal field [H1] Núcleo del campo dorsal (H1) 
A14.1.08.706  5897 77527 (Nucleus campi ventralis subthalamici (H2)) nucleus of ventral field [H2] Núcleo del campo ventral (H2) 
A14.1.08.707  5898 62038 (Zona incerta) zona incerta Zona incertaZona incierta 
A14.1.08.801  9188 no tiene (Metathalamus) metathalamus Metatálamo 
A14.1.08.802  5900 62214 (Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis) dorsal lateral geniculate nucleus Núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral 
A14.1.08.803  5901 76988 (Stratum koniocellulare nuclei dorsalis corporis geniculati lateralis) koniocellular layer Capa coniocelular (núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral) 
A14.1.08.804  5902 76989 (Strata magnocellularia nuclei dorsalis corporis geniculati lateralis) magnocellular layers Capas magnocelulares (núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral) 
A14.1.08.805  5903 76992 (Strata parvocellularia nuclei dorsalis corporis geniculati lateralis) parvocellular layers Capas parvocelulares (núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral) 
A14.1.08.806  5904 62215 (Nucleus ventralis corporis genigulati lateralis; Nucleus pregeniculatus) ventral lateral geniculate nucleus; pregeniculate nucleus Núcleo ventral del cuerpo geniculado lateral; Núcleo pregeniculado 
A14.1.08.807  5905 77698 (Folium intergeniculatum) intergeniculate leaf Lámina intergeniculada 
A14.1.08.808  5906 62211 (Nuclei corporis geniculati medialis) medial geniculate nuclei Núcleos del cuerpo geniculado medial 
A14.1.08.809  5907 62217 (Nucleus ventralis corporis genigulati medialis) ventral principal nucleus Núcleo ventral principal (cuerpo geniculado medial)
A14.1.08.810  5908 62216 (Nucleus dorsalis corporis geniculati medialis) dorsal nucleus Núcleo dorsal (cuerpo geniculado medial) 
A14.1.08.811  5909 62218 (Nucleus medialis magnocellularis corporis geniculati medialis) medial magnocellular nucleus Núcleo medial magnocelular (cuerpo geniculado medial) 
A14.1.08.901  9189 no tiene (Hypothalamus) hypothalamus Hipotálamo 
A14.1.08.902  5911 62027 (Area hypothalamica rostralis) anterior hypothalamic area; anterior hypothalamic region Área hipotalámica anterior; Región hipotalámica anterior
A14.1.08.903  5912 62319 (Nucleus anterior hypothalami) anterior hypothalamic nucleus Núcleo hipotalámico anterior 
A14.1.08.904  5913 no tiene (Nucleus periventricularis ventralis) anterior periventricular nucleus Núcleo periventricular ventral 
A14.1.08.905  5914 77797 (Nuclei interstitiales hypothalami anteriores) interstitial nuclei of anterior hypothalamus Núcleos intersticiales del hipotálamo anterior 
A14.1.08.906  5915 62326 (Nucleus preopticus lateralis) lateral preoptic nucleus Núcleo preóptico lateral 
A14.1.08.907  5916 67890 (Nucleus preopticus medialis) medial preoptic nucleus Núcleo preóptico medial 
A14.1.08.908  5917 62323 (Nucleus preopticus medianus) median preoptic nucleus Núcleo preóptico mediano 
A14.1.08.909  5918 62320 (Nucleus paraventricularis hypothalami) paraventricular nucleus Núcleo paraventricular (hipotálamo) 
A14.1.08.910  5919 62324 (Nucleus preopticus periventricularis) periventricularpreoptic nucleus Núcleo preóptico periventricular 
A14.1.08.911  5920 67883 (Nucleus suprachiasmaticus) suprachiasmatic nucleus Núcleo supraquiasmático 
A14.1.08.912  5921 62317 (Nucleus supraopticus) supra-optic nucleus Núcleo supraóptico 
A14.1.08.913  5922 76770 (Pars dorsolateralis nuclei supraoptici) dorsolateral part Porción dorsolateral (núcleo supraóptico) 
A14.1.08.914  5923 76771 (Pars dorsomedialis nuclei supraoptici) dorsomedial part Porción dorsomedial (núcleo supraóptico) 
A14.1.08.915  5924 76772 (Pars ventromedialis nuclei supraoptici) ventromedial part Porción ventromedial (núcleo supraóptico) 
A14.1.08.916  5925 62339 (Area hypothalamica dorsalis) dorsal hypothalamic area; dorsal hypothalamic region Área hipotalámica dorsal; Región hipotalámica dorsal
A14.1.08.917  5926 no tiene (Nucleus dorsomedialis hypothalamicae dorsalis) dorsomedial nucleus Núcleo dorsomedial (área hipotalámica dorsal)
A14.1.08.918  5927 77691 (Nucleus endopeduncularis) endopeduncular nucleus Núcleo endopeduncular 
A14.1.08.919  5928 62036 (Nucleus ansae lenticularis) nucleus of ansa lenticularis62036 Núcleo del asa lenticular 
A14.1.08.920  5929 62028 (Area hypothalamica intermedia) intermediate hypothalamic area; intermediate hypothalamic region Área hipotalámica intermedia; Región hipotalámica intermedia 
A14.1.08.921  5930 77685 (Nucleus dorsalis hypothalami) dorsal nucleus Núcleo dorsal (hipotálamo) 
A14.1.08.922  5931 62331 (Nucleus dorsomedialis hypothalamicae intermediae) dorsomedial nucleus Núcleo dorsomedial (área hipotalámica intermedia)
A14.1.08.923  5932 62329 (Nucleus arcuatus; Nucleus semilunaris; Nucleus infundibularis) arcuate nucleus; infundibular nucleus Núcleo arcuato; Núcleo infundibular 
A14.1.08.924  5933 no tiene (Nucleus periventricularis) periventricular nucleus Núcleo periventricular 
A14.1.08.925  5934 62349 (Nucleus periventricularis posterior) posterior periventricular nucleus Núcleo periventricular posterior 
A14.1.08.926  5935 62330 (Area retrochiasmatica) retrochiasmatic area; retrochiasmatic region Área retroquiasmática; Región retroquiasmática 
A14.1.08.927  62336 62336 (Nuclei tuberales laterales) lateral tuberal nuclei Núcleos tuberales laterales 
A14.1.08.928  5937 62332 (Nucleus ventromedialis hypothalami) ventromedial nucleus of hypothalamus Núcleo ventromedial del hipotálamo 
A14.1.08.929  5938 62030 (Area hypothalamica lateralis) lateral hypothalamic area Área hipotalámica lateral 
A14.1.08.407  5785 62313 (Area preoptica) preoptic area Área preóptica 
A14.1.08.930  5939 62336 (Nuclei tuberales laterales) lateral tuberal nuclei Núcleos tuberales laterales 
A14.1.08.931  5940 77688 (Nucleus perifornicalis) perifornical nucleus Núcleo perifornical 
A14.1.08.932  5941 62335 (Nucleus tuberomammillaris) tuberomammillary nucleus Núcleo tuberomamilar 
A14.1.08.933  5926 no tiene (Area hypothalamica posterior) dorsomedial nucleus Área hipotalámica posterior; Región hipotalámica posterior 
A14.1.08.934  5943 77006 (Nucleus premammillaris dorsalis) dorsal premammillary nucleus Núcleo premamilar dorsal 
A14.1.08.935  5944 62341 (Nucleus mammillaris lateralis) lateral nucleus of mammillary body Núcleo mamilar lateral 
A14.1.08.936  5945 62342 (Nucleus mammillaris medialis) medial nucleus of mammillary body Núcleo mamilar medial 
A14.1.08.937  5946 62347 (Nucleus supramammillaris) supramammillary nucleus Núcleo supramamilar 
A14.1.08.938 5947 77007 (Nucleus premammillaris ventralis) ventral premammillary nucleus  Núcleo premamilar ventral 
A14.1.08.939  5948 62350 (Nucleus posterior hypothalami) posterior nucleus of hypothalamus Núcleo posterior del hipotalámo 
A14.1.08.940  5949 62315 (Organum vasculosum laminae terminalis) zones of hypothalamus Órgano vascular de la lámina terminal 
A14.1.08.941  5950 77798 (Zonae hypothalamicae) zones of hypothalamus Zonas del hipotalámo 
A14.1.08.942  5951 77682 (Zona periventricularis hypothalamicae) periventricular zone Zona periventricular (hipotálamo) 
A14.1.08.943  5952 77683 (Zona medialis hypothalamicae) medial zone Zona medial (hipotálamo) 
A14.1.08.944  5953 77684 (Zona lateralis hypothalamicae) lateral zone Zona lateral (hipotálamo) 
A11.1.00.006  3540 3540 (Neurohypophysis) neurohypophysis; neurohypophysis NeurohipófisisLóbulo posterior (hipófisis)Lóbulo posterior de la hipófisis
A14.1.08.945  5954 83933 (Substantia alba hypothalami) white substance of hypothalamus Sustancia blanca del hipotálamo 
A14.1.08.946  5955 no tiene (Fasciculus longitudinalis posterior; Fasciculus longitudinalis dorsalis) posterior longitudinal fasciculus; dorsal longitudinal fasciculus Fascículo longitudinal posterior (hipotálamo); Fascículo longitudinal dorsal (hipotálamo) 
A14.1.08.947  5956 62051 (Commissura supraoptica dorsalis) dorsal supra-optic commissure Comisura supraóptica dorsal 
A14.1.08.948  5957 77799 (Fibrae striae terminalis) fibres of stria terminalis Fibras de la estría terminal 
A14.1.08.949  5958 61965 (Fornix) fornix Fórnix (hipotálamo) 
A14.1.08.950  5959 77008 (Tractus hypothalamohypophysialis) hypothalamohypophysial tract Tracto hipotalamohipofisario 
A14.1.08.951  5960 75232 (Fibrae paraventriculohypophysialis) paraventricular fibres Fibras paraventriculohipofisarias 
A14.1.08.952 5961 75233 (Fibrae supraopticohypophysialis) supra-optic fibres  Fibras supraopticohipofisarias 
A14.1.08.953  5962 62058 (Fasciculus mammillotegmentalis) mammillotegmental fasciculus Fascículo mamilotegmental 
A14.1.08.954  5963 62059 (Fasciculus mammillothalamicus) mammillothalamic fasciculus Fascículo mamilotalámico 
A14.1.08.955  5964 62064 (Fasciculus medialis telencephali) medial forebrain bundle Fascículo telencefálico medial 
A14.1.08.956  5965 77009 (Tractus paraventriculohypophysialis) paraventriculohypophysial tract Tracto paraventricular hipofisario 
A14.1.08.957  5966 75231 (Fibrae periventriculares) periventricular fibres Fibras periventriculares 
A14.1.08.958  5967 62054 (Tractus supraopticohypophysialis) supra-opticohypophysial tract Tracto supraopticohipofisario 
A14.1.08.959  5968 62052 (Commissura supraoptica ventralis) ventral supra-optic commissure Comisura supraóptica ventral 
A14.1.08.960  5969 77010 (Tractus retinohypothalamicus) retinohypothalamic tract Tracto retinohipotalámico 
A14.1.09.001  5970 no tiene (Telencephalon; Cerebrum) telencephalon; cerebrum TelencéfaloCerebro 
(Nomina generalia) Terminología general
A14.1.09.002  5971 61817 (Hemispherium cerebri) cerebral hemisphere Hemisferio cerebral 
A14.1.09.003  5972 61830 (Pallium) cerebral cortex Córtex cerebralCorteza cerebral 
A14.1.09.004  5973 72015 (Gyri cerebri) cerebral gyri Giros cerebralesCircunvoluciones cerebrales
A14.1.09.005  5974 77800 (Lobi cerebri) cerebral lobes Lóbulos cerebrales 
A14.1.09.006  5975 no tiene (Sulci cerebri) cerebral sulci Surcos cerebrales 
A14.1.09.007  5976 83727 (Fissura longitudinalis cerebri) longitudinal cerebral fissure Fisura longitudinal cerebral 
A14.1.09.008  5977 77801 (Fissura transversa cerebri) transverse cerebral fissure Fisura transversa cerebral 
A14.1.09.009  5978 84361 (Fossa lateralis cerebri) lateral cerebral fossa Fosa lateral cerebral 
A14.1.09.010  5979 75140 (Margo superior hemispherii cerebri) superior margin Borde superior (hemisferio cerebral) 
A14.1.09.011  5980 75141 (Margo inferomedialis hemispherii cerebri) inferomedial margin Borde inferomedial (hemisferio cerebral) 
A14.1.09.012  5981 75142 (Margo inferolateralis hemispherii cerebri) inferolateral margin Borde inferolateral (hemisferio cerebral) 
A14.1.09.101  5982 84365 (Facies superolateralis hemispherii cerebri) superolateral face of cerebral hemisphere Cara superolateral del hemisferio cerebral 
A14.1.09.102  5983 no tiene (Sulci interlobares cerebri) interlobar sulci Surcos interlobares (cerebro) 
A14.1.09.103  5984 83752 (Sulcus centralis cerebri) central sulcus Surco central (cerebro) 
A14.1.09.104  5985 77801 (Sulcus lateralis cerebri) lateral sulcus Surco lateral (cerebro) 
A14.1.09.105  5986 83761 (Ramus posterior sulci lateralis cerebri) posterior ramus Ramo posterior (surco lateral del cerebro) 
A14.1.09.106  5987 83759 (Ramus ascendens sulci lateralis cerebri) ascending ramus Ramo ascendente (surco lateral del cerebro)
A14.1.09.107  5988 83760 (Ramus anterior sulci lateralis cerebri) anterior ramus Ramo anterior (surco lateral del cerebro) 
A14.1.09.108 5989 83754 (Sulcus parietooccipitalis) parieto-occipital sulcus  Surco parieto-occipital 
A14.1.09.109  5990 83739 (Incisura preoccipitalis) preoccipital notch Incisura preoccipital 
A14.1.09.110  5991 61824 (Lobus frontalis) frontal lobe Lóbulo frontal 
A14.1.09.111  5992 74885 (Polus frontalis) frontal pole Polo frontal 
A14.1.09.112 5993 74886 (Operculum frontale) frontal operculum  Opérculo frontal 
A14.1.09.113  5994 61860 (Gyrus frontalis inferior) inferior frontal gyrus Giro frontal inferior 
A14.1.09.114  5995 61982 (Pars orbitalis gyri frontalis inferior) orbital part Porción orbitaria (giro frontal inferior) 
A14.1.09.115  5996 61980 (Pars triangularis gyri frontalis inferior) triangular part Porción triangular (giro frontal inferior) 
A14.1.09.116  5997 61981 (Pars opercularis gyri frontalis inferior) opercular part Porción opercular (giro frontal inferior) 
A14.1.09.117  5998 83757 (Sulcus frontalis inferior) inferior frontal sulcus Surco frontal inferior 
A14.1.09.118  5999 no tiene (Gyrus frontalis medius) middle frontal gyrus Giro frontal medio 
A14.1.09.119  6000 61894 (Gyrus precentralis) precentral gyrus Giro precentral 
A14.1.09.120  6001 83800 (Sulcus precentralis) precentral sulcus Surco precentral 
A14.1.09.121  6002 61857  (Gyrus frontalis superior) superior frontal gyrus Giro frontal superior
A14.1.09.122  6003 83755 (Sulcus frontalis superior) superior frontal sulcus Surco frontal superior 
A14.1.09.123 6004 61826 (Lobus parietalis) parietal lobe Lóbulo parietal 
A14.1.09.124  6005 61898 (Gyrus angularis) angular gyrus Giro angular 
A14.1.09.125  6006 77536 (Lobulus parietalis inferior) inferior parietal lobule Lóbulo parietal inferior 
A14.1.09.126  6007 74889 (Operculum parietale) parietal operculum Opérculo parietal 
A14.1.09.127  6008 83772 (Sulcus intraparietalis) intraparietal sulcus Surco intraparietal 
A14.1.09.128  6009 61896 (Gyrus postcentralis) postcentral gyrus Giro postcentral 
A14.1.09.129  6010 83774 (Sulcus postcentralis) postcentral sulcus Surco postcentral 
A14.1.09.130  6011 61899 (Lobulus parietalis superior) superior parietal lobule Lóbulo parietal superior 
A14.1.09.131  6012 61897 (Gyrus supramarginalis) supramarginal gyrus Giro supramarginal 
A14.1.09.132  6013 67325 (Lobus occipitalis) occipital lobe Lóbulo occipital 
A14.1.09.133 6014 74892 (Polus occipitalis) occipital pole  Polo occipital 
A14.1.09.134  6015 83788 (Sulcus lunatus) lunate sulcus Surco semilunar 
A14.1.09.135  6016 83786 (Sulcus occipitalis transversus) transverse occipital sulcus Surco occipital transverso 
A14.1.09.136  6017 61825 (Lobus temporalis) temporal lobe Lóbulo temporal 
A14.1.09.137  6018 74890 (Polus temporalis) temporal pole Polo temporal 
A14.1.09.138  6019 61905 (Gyrus temporalis superior) superior temporal gyrus Giro temporal superior 
A14.1.09.139  6020 74891 (Operculum temporale) temporal operculum Opérculo temporal 
A14.1.09.140  6021 72016 (Gyri temporales transversi) transverse temporal gyri Giros temporales transversos 
A14.1.09.141  6022 61909 (Gyrus temporalis transversus anterior) anterior transverse temporal gyrus Giro temporal transverso anterior 
A14.1.09.142  6023 61910 (Gyrus temporalis transversus posterior) posterior transverse temporal gyrus Giro temporal transverso posterior 
A14.1.09.143  6024 74564 (Planum temporale) temporal plane Plano temporal 
A14.1.09.144  6025 83782 (Sulcus temporalis transversus) transverse temporal sulcus Surco temporal transverso 
A14.1.09.145  6026 83783 (Sulcus temporalis superior) superior temporal sulcus Surco temporal superior 
A14.1.09.146  6027 61906 (Gyrus temporalis medius) middle temporal gyrus Giro temporal medio 
A14.1.09.147  6028 83784 (Sulcus temporalis inferior) inferior temporal sulcus Surco temporal inferior 
A14.1.09.148  6029 61907 (Gyrus temporalis inferior) inferior temporal gyrus Giro temporal inferior 
A14.1.09.149  6030 67329 (Insula lobus; Lobus insularis) insula; insular lobe Ínsula (cerebro); Lóbulo de la ínsula 
A14.1.09.150  6031 no tiene (Gyri insulae) insular gyri Giros de la ínsula 
A14.1.09.151  6032 67555 (Gyrus longus insulae) long gyrus of insula Giro largo de la ínsula 
A14.1.09.152  6033 61913 (Gyri breves insulae) short gyri of insula Giros cortos de la ínsula 
A14.1.09.153  6034 83779 (Sulcus centralis insulae) central sulcus of insula Surco central de la ínsula 
A14.1.09.154  6035 83753 (Sulcus circularis insulae) circular sulcus of insula Surco circular de la ínsula 
A14.1.09.155  6036 75266 (Limen insulae) limen insulae; insular threshold Limen de la ínsula 
A14.1.09.201  6037 no tiene (Facies medialis et inferior hemispherii cerebri) medial and inferior surfaces of cerebral hemisphere Caras medial e inferior del hemisferio cerebral 
A14.1.09.202  6038 83743 (Sulcus corporis callosi) sulcus of corpus callosum Surco del cuerpo calloso 
A14.1.09.203  6039 83748 (Sulcus cinguli) cingulate sulcus Surco cingular 
A14.1.09.204  6040 83773 (Ramus marginalis; Sulcus marginalis) marginal branch; marginal sulcus Ramo marginal; Surco marginal 
A14.1.09.205  6041 83777 (Sulcus subparietalis) subparietal sulcus Surco subparietal 
A14.1.09.108 5989 83754 (Sulcus parietooccipitalis) parieto-occipital sulcus  Surco parieto-occipital 
A14.1.09.206  6042 83751 (Sulcus collateralis) collateral sulcus Surco colateral 
A14.1.09.103  5984 83752 (Sulcus centralis cerebri) central sulcus Surco central (cerebro) 
A14.1.09.110  5991 61824 (Lobus frontalis) frontal lobe Lóbulo frontal 
A14.1.09.207  6043 61859 (Gyrus frontalis medialis) ← Parece un error en la propia publicación; debe ser giro frontal medial medial frontal gyrus Giro frontal medio 
A14.1.09.208  6044 83782 (Sulcus paracentralis) paracentral sulcus Surco paracentral 
A14.1.09.209  6045 77534 (Lobulus paracentralis) paracentral lobule Lóbulo paracentral 
A14.1.09.210 6046 77537 (Gyrus paracentralis anterior) anterior paracentral gyrus  Giro paracentral anterior 
A14.1.09.211  6047 61890 (Area subcallosa) subcallosal area; subcallosal gyrus Área subcallosa; Giro subcalloso 
A14.1.09.212  6048 61919 (Gyrus paraterminalis) paraterminal gyrus Giro paraterminal 
A14.1.09.213  6049 61890 (Area paraolfactoria) paraolfactory area Área paraolfatoria 
A14.1.09.214  6050 72019 (Gyri paraolfactorii) paraolfactory gyri Giros paraolfatorios 
A14.1.09.215  6051 85572 (Sulci paraolfactorii) paraolfactory sulci Surcos paraolfatorios 
A14.1.09.216  6052 72020 (Gyri orbitales) orbital gyri Giros orbitarios 
A14.1.09.217  6053 no tiene (Sulci orbitales) orbital sulci Surcos orbitarios 
A14.1.09.218  6054 61893 (Gyrus rectus) straight gyrus Giro recto 
A14.1.09.219  6055 83769 (Sulcus olfactorius) olfactory sulcus Surco olfatorio 
A14.1.09.220  6056 62484 (Gyrus olfactorius lateralis) lateral olfactory gyrus Giro olfatorio lateral 
A14.1.09.221  6057 74509 (Gyrus olfactorius medialis) medial olfactory gyrus Giro olfatorio medial 
A14.1.09.222  6058 77538 (Gyrus paracentralis posterior) posterior paracentral gyrus Giro paracentral posterior 
A14.1.09.223  6059 61900 (Precuneus) precuneus Precuña 
A14.1.09.224  6060 no tiene (Cuneus) cuneus Cuña (cerebro) 
A14.1.09.225  6061 83749 (Sulcus calcarinus) calcarine sulcus Surco calcarino 
A14.1.09.226  6062 61904 (Gyrus lingualis) lingual gyrus Giro lingual 
A14.1.09.227  6063 61908 (Gyrus occipitotemporalis lateralis) lateral occipitotemporal gyrus Giro occipitotemporal lateral 
A14.1.09.228  6064 no tiene (Gyrus occipitotemporalis medialis) medial occipitotemporal gyrus Giro occipitotemporal medial 
A14.1.09.229  6065 74518 (Sulcus occipitotemporalis) occipitotemporal sulcus Surco occipitotemporal 
A14.1.09.230  6066 72719 (Lobus limbicus) limbic lobe Lóbulo límbico 
A14.1.09.231  6067 62434 (Gyrus cinguli) cingulate gyrus Giro cingular 
A14.1.09.232  6068 62502 (Isthmus gyri cinguli) isthmus of cingulate gyrus Istmo del giro cingular 
A14.1.09.233  6069 61921 (Gyrus fasciolaris) fasciolar gyrus Giro fasciolar 
A14.1.09.234  6070 61918 (Gyrus parahippocampalis) parahippocampal gyrus Giro parahipocampal 
A14.1.09.235  6071 74884 (Uncus) uncus UncusGancho (cerebro) 
A14.1.09.236  6072 83747 (Sulcus hippocampalis) hippocampal sulcus Surco del hipocampo 
A14.1.09.237  6074 83728 (Gyrus dentatus; Fascia dentata) fimbriodentate sulcus Giro dentado 
A14.1.09.238  6075 83866 (Sulcus fimbriodentatus) fimbria of hippocampus Surco fimbriodentado 
A14.1.09.239  6075 83866 (Fimbria hippocampi) fimbria of hippocampus Fimbria del hipocampo 
A14.1.09.240  6076 83746 (Sulcus rhinalis) rhinal sulcus Surco rinal 
A14.1.09.241  6077 86464 (Corpus callosum) corpus callosum Cuerpo calloso 
A14.1.09.242  6078 61945 (Rostrum corporis callosi) rostrum Pico (cuerpo calloso) 
A14.1.09.243  6079 61946 (Genu corporis callosi) genu Rodilla (cuerpo calloso) 
A14.1.09.244  6080 61947 (Truncus corporis callosi) trunk; body Cuerpo (cuerpo calloso) 
A14.1.09.245  6081 61948 (Splenium corporis callosi) splenium Rodete (cuerpo calloso) 
A14.1.09.246  6082 62488 (Indusium griseum) indusium griseum Indusium griseum 
A14.1.09.247  6083 62439 (Stria longitudinalis lateralis) lateral longitudinal stria Estría longitudinal lateral 
A14.1.09.248  6084 67956 (Stria longitudinalis medialis) medial longitudinal stria Estría longitudinal medial 
A14.1.09.249  6085 77693 (Radiatio corporis callosi) radiation of corpus callosum Radiación del cuerpo calloso 
A14.1.09.250  6087 61944 (Forceps minor; Forceps frontalis) minor forceps; frontal forceps Fórceps menor; Fórceps frontal 
A14.1.09.251  6087 61949 (Forceps major; Forceps occipitalis) major forceps; occipital forceps Fórceps mayor; Fórceps occipital 
A14.1.09.252  6088 77208 (Tapetum) tapetum Tapetum 
A14.1.09.253  6089 61963 (Pars anterior commissurae anterioris) anterior part Porción anterior (comisura anterior) 
A14.1.09.254  6090 61964 (Pars posterior commissurae anterioris) posterior part Porción posterior (comisura anterior) 
A14.1.09.255  6091 61965 (Fornix) fornix Fórnix (cerebro) 
A14.1.09.256  6092 75251 (Fibrae precommissurales columnae fornicis) precommissural fibres Fibras precomisurales (columna del fórnix) 
A14.1.09.257  6093 75252 (Fibrae postcommissurales columnae fornicis) postcommissural fibres Fibras postcomisurales (columna del fórnix)
A14.1.09.258  6094 61968 (Corpus fornicis) body Cuerpo (fórnix cerebral) 
A14.1.09.259  6095 61969 (Crus fornicis) crus Pilar (fórnix cerebral) 
A14.1.09.260  6096 61970 (Commissura fornicis) commissure Comisura (fórnix cerebral) 
A14.1.09.261  6097 83864 (Taenia fornicis) taenia Tenia del fórnix 
A14.1.09.262  6098 61844 (Septum pellucidum) septum pellucidum Septum pellucidum 
A14.1.09.263  6099 61874 (Cavum septi pellucidi) cave Cavidad (septum pellucidum) 
A14.1.09.264  6100 62472 (Lamina septi pellucidi) lamina Lámina (septum pellucidum)
A14.1.09.265  6101 77547 (Nucleus septalis precommissuralis) precommissural septal nucleus Núcleo septal precomisural 
A14.1.09.266  6102 61845 (Nuclei septales et structurae pertinentes) septal nuclei; septal nuclei and related structures Núcleos septales y estructuras relacionadas 
A14.1.09.267  6103 61877 (Nucleus septalis dorsalis) dorsal septal nucleus Núcleo septal dorsal 
A14.1.09.268  6104 61878 (Nucleus septalis lateralis) lateral septal nucleus Núcleo septal lateral 
A14.1.09.269  6105 61879 (Nucleus septalis medialis) medial septal nucleus Núcleo septal medial 
A14.1.09.270  6106 61881 (Nucleus septofimbrialis) septofimbrial nucleus Núcleo septofimbrial 
A14.1.09.271  6107 54611 (Nucleus triangularis) triangular nucleus Núcleo triangular 
A14.1.09.272  6108 78448 (Ventriculus lateralis) lateral ventricle Ventrículo lateral 
A14.1.09.273  6109 74520 (Cornu frontale ventriculi lateralis; Cornu anterius ventriculi lateralis) frontal horn; anterior horn Asta frontal (ventrículo lateral); Asta anterior (ventrículo lateral) 
A14.1.09.274  6110 83703 (Pars centralis ventriculi lateralis) central part; body Porción central (ventrículo lateral); Cuerpo (ventrículo lateral) 
A14.1.09.275  6111 61974 (Stria terminalis) stria terminalis Estría terminal 
A14.1.09.276  6112 83709 (Lamina affixa) lamina affixa Lámina affixa 
A14.1.09.277  6113 74592 (Taenia choroidea) choroid line Tenia coroidea 
A14.1.09.278  6114 74512 (Fissura choroidea ventriculi lateralis) choroidal fissure Fisura coroidea (ventrículo lateral) 
A14.1.09.279  6115 61934 (Plexus choroideus) choroid plexus Plexo coroideo 
A14.1.09.280  6116 83713 (Trigonum collaterale) collateral trigone Trígono colateral 
A14.1.09.281  6117 83704 (Atrium) lamina affixa Atrio (ventrículo lateral) 
A14.1.09.282  6118 83706 (Eminentia collateralis ventriculi lateralis) collateral eminence Eminencia colateral (ventrículo lateral) 
A14.1.09.283  6119 no tiene (Glomus choroideum) choroid enlargement Glomus coroideo 
A14.1.09.284  6120 83699 (Bulbus cornus posterioris ventriculi lateralis) bulb of occipital horn Bulbo del asta posterior (ventrículo lateral) 
A14.1.09.285  6121 83707 (Calcar avis) calcarine spur Espolón calcarino 
A14.1.09.286  6122 83700 (Cornu occipitale ventriculi lateralis; Cornu posterius ventriculi lateralis) occipital horn; posterior horn Asta occipital (ventrículo lateral); Asta posterior (ventrículo lateral) 
A14.1.09.287  6123 83701 (Cornu temporale ventriculi lateralis; Cornu inferius ventriculi lateralis) temporal horn; inferior horn Asta temporal (ventrículo lateral); Asta inferior (ventrículo lateral) 
A14.1.09.301  9251 no tiene (Cortex cerebri) cerebral cortex Córtex cerebralCorteza cerebral 
A14.1.09.302   6125 62424 Archicórtex archicortex (Archicortex)
A14.1.09.303 6126 62430 (Paleocortex) paleocortex  Paleocórtex 
A14.1.09.304  6127 62429 (Neocortex) neocortex Neocórtex 
A14.1.09.305  6128 83687 (Allocortex) allocortex Allocórtex 
A14.1.09.306  6129 84039 (Mesocortex) mesocortex Mesocórtex 
A14.1.09.307  6130 62429 (Isocortex) isocortex Isocórtex 
A14.1.09.308  6131 77803 (Strata isocorticis) layers of isocortex Capas del isocórtex 
A14.1.09.309  6132 no tiene (Lamina molecularis isocorticis (Lamina I)) molecular layer [layer I] Capa molecular (Capa I) (isocórtex) 
A14.1.09.310  6133 no tiene (Lamina granularis externa isocorticis (Lamina II)) external granular layer [layer II] Capa granular externa (Capa II) (isocórtex)
A14.1.09.311  6134 no tiene (Lamina pyramidalis externa isocorticis (Lamina III)) external pyramidal layer [layer III] Capa piramidal externa (Capa III) (isocórtex)
A14.1.09.312  6135 no tiene (Lamina granularis interna isocorticis (Lamina IV)) internal granular layer [layer IV] Capa granular interna (Capa IV) (isocórtex)
A14.1.09.313  6136 no tiene (Lamina pyramidalis interna isocorticis (Lamina V)) internal pyramidal layer [layer V] Capa piramidal interna (Capa V) (isocórtex)
A14.1.09.314  6137 no tiene (Lamina multiformis isocorticis (Lamina VI)) multiform layer [layer VI] Capa multiforme (Capa VI) (isocórtex) 
A14.1.09.315  6138 77807 (Stria laminae molecularis isocorticis) stria of molecular layer Estría de la capa molecular (isocórtex) 
A14.1.09.316  6139 77806 (Stria laminae granularis externa isocorticis) stria of external granular layer Estría de la capa granular externa (isocórtex)
A14.1.09.317  6140 77808 (Stria laminae granularis interna isocorticis) stria of internal granular layer Estría de la capa granular interna (isocórtex) 
A14.1.09.318 6141 75667 (Stria occipitalis laminae granularis internae isocorticis) occipital stripe; occipital line  Estría occipital (capa granular interna del isocórtex) 
A14.1.09.319  6142 77809 (Stria laminae pyramidalis internae isocorticis) stria of internal pyramidal layer Estría de la capa piramidal interna (isocórtex)
A14.1.09.320  6143 75234 (Neurofibrae tangentiales isocorticis) tangential fibres Fibras tangenciales (isocórtex) 
A14.1.09.321  6144 no tiene (Hippocampus) hippocampus Hipocampo 
A14.1.09.322  6145 77604 (Parasubiculum) parasubiculum Parasubículo 
A14.1.09.323 6146 84032 (Pes hippocampi) pes Pie del hipocampo 
A14.1.09.324  6147 no tiene (Digitationes hippocampi) hippocampal digitations Digitaciones del hipocampo 
A14.1.09.325  6148 62486 (Presubiculum) presubiculum Presubículo 
A14.1.09.326  6149 74414 (Subiculum) subiculum Subículo 
A14.1.09.327  6150 62493 (Hippocampus proprius; Cornu ammonis) hippocampus proper; ammon's horn Hipocampo propio; Asta de Ammon 
A14.1.09.328 6151 74042 (Regio hippocampi proprii I; Regio I cornus ammonis; CA1) region I; CA1  Región I (hipocampo propio); CA1 
A14.1.09.329  6152 72044 (Regio hippocampi proprii II; Regio II cornus ammonis; CA2) region II; CA2 Región II (hipocampo propio); CA2 
A14.1.09.330  6153 72045 (Regio hippocampi proprii III; Regio III cornus ammonis; CA3) region III; CA3 Región III (hipocampo propio); CA3 
A14.1.09.331  6154 75741 (Regio hippocampi proprii IV; Regio IV cornus ammonis; CA4) region IV; CA4 Región IV (hipocampo propio); CA4 
A14.1.09.332 9252 no tiene (Fimbria hippocampi) fimbria  Fimbria (hipocampo) 
A14.1.09.333  6156 83867 (Alveus hippocampi) alveus Álveo (hipocampo) 
A14.1.09.334  6157 84033 (Strata hippocampi; Strata cornus ammonis; Stratum hippocampi moleculare et substratum lacunosum) layers of hippocampus; layers of ammon's horn Capas del asta de Ammon 
A14.1.09.335  6158 83149 (Stratum moleculare et substratum lacunosum hippocampi; stratum lacunosum moleculare) lacunar-molecular layer Capa lacunosomolecular 
A14.1.09.336  6159 83893 (Stratum oriens hippocampi) oriens layer Capa oriens 
A14.1.09.337  6160 83895 (Stratum pyramidale hippocampi) pyramidal layer Capa piramidal 
A14.1.09.338  6161 83894 (Stratum radiatum hippocampi) radiate layer Capa radiada 
A14.1.09.339  9253 no tiene (Gyrus dentatus) dentate gyrus Giro dentado 
A14.1.09.340  6163 84034 (Strata gyri dentati) layers of dentate gyrus Capas del giro dentado 
A14.1.09.341 6164 83677 (Stratum moleculare gyri dentati) molecular layer Capa molecular (giro dentado) 
A14.1.09.342  6165 83146 (Stratum granulare gyri dentati) granular layer Capa granular (giro dentado) 
A14.1.09.343  6166 72358 (Stratum multiforme gyri dentati) multiform layer Capa multiforme (giro dentado) 
A14.1.09.401  6167 77700 (Pars basalis telencephali) basal forebrain Telencéfalo basal 
A14.1.09.402  6168 61841 (Corpus amygdaloideum) amygdaloid body; amygdaloid complex Cuerpo amigdalinoComplejo amigdalino 
A14.1.09.403  6169 77606 (Area amygdaloclaustralis) amygdaloclaustral area Área amigdaloclaustral 
A14.1.09.404  6170 77607 (Area parahippocampalis) amygdalohippocampal area Área parahipocampal 
A14.1.09.405  6171 77608 (Area transitionis amygdalopiriformis) amygdalopiriform transition area Área de transición amigdalopiriforme 
A14.1.09.406  6172 61861 (Area amygdaloidea anterior) anterior amygdaloid area Área amigdalina anterior 
A14.1.09.407  6173 68855 (Nucleus amygdalae basalis lateralis) basolateral amygdaloid nucleus Núcleo amigdalino basolateral 
A14.1.09.408  6174 68858 (Nucleus amygdalae basalis medialis) basomedial amygdaloid nucleus Núcleo amigdalino basomedial 
A14.1.09.409 6175 74047 (Nucleus amygdalae centralis) central amygdaloid nucleus  Núcleo amigdalino central 
A14.1.09.410  6176 61862 (Nucleus amygdalae corticalis; nucleus corticalis amygdalae) cortical amygdaloid nucleus Núcleo amigdalino cortical 
A14.1.09.411  6177 77699 (Nucleus amygdalae interstitialis) interstitial amygdaloid nucleus Núcleo amigdalino intersticial 
A14.1.09.412  6178 61866 (Nucleus amygdalae latralis) lateral amygdaloid nucleus Núcleo amigdalino lateral 
A14.1.09.413  6179 74046 (Nucleus amygdalae medialis) medial amygdaloid nucleus Núcleo amigdalino medial 
A14.1.09.414  6180 61865 (Nucleus tractus olfactorii lateralis) nucleus of lateral olfactory tract Núcleo de la estría olfatoria lateral 
A14.1.09.415  6181 62485 (Cortex periamygdaloideus) periamygdaloid cortex Córtex periamigdalino 
A14.1.09.416  6182 77628 (Nucleus olfactorius anterior) anterior olfactory nucleus Núcleo olfatorio anterior 
A14.1.09.417  6183 61887 (Substantia basalis telencephali) basal substance Sustancia basal (telencéfalo) 
A14.1.09.418  6184 61887 (Nucleus basalis telencephali) basal nucleus Núcleo basal (telencéfalo) 
A14.1.09.419  6185 61884 (Nucleus striae terminalis; Nucleus interstitialis striae terminalis) bed nucleus of stria terminalis Núcleo del lecho de la estría terminal 
A14.1.09.420 6186 77609 (Pars sublenticularis amygdalae; Insula amygdaloidea) sublenticular extended amygdala  Porción sublenticular de la amígdala 
A14.1.09.421 6057 74509 (Claustrum) medial olfactory gyrus  Claustro (cuerpo amigdalino) 
A14.1.09.422  6058 77538 (Stria diagonalis) posterior paracentral gyrus Banda diagonalCintilla diagonal 
A14.1.09.423  6059 61900 (Crus horizontale striae diagonalis) precuneus Brazo horizontal (banda diagonal) ç
A14.1.09.424  6070 61918 (Crus verticale striae diagonalis) parahippocampal gyrus Brazo vertical (banda diagonal) 
A14.1.09.425  6191 61882 (Nucleus striae diagonalis) nucleus of diagonal band Núcleo de la banda diagonal 
A14.1.09.426  6192 61885 (Substantia innominata) innominate substance Sustancia innominada 
A14.1.09.427  6063 61908 (Fasciculus peduncularis) lateral occipitotemporal gyrus Fascículo peduncular 
A14.1.09.428  6064 no tiene (Insulae olfactoriae) medial occipitotemporal gyrus Islotes olfatorios 
A14.1.09.429  6195 77624 (Bulbus olfactorius) olfactory bulb Bulbo olfatorio 
A14.1.09.430  6196 77625 (Pedunculus olfactorius) olfactory peduncle Pedúnculo olfatorio 
A14.1.09.431  6197 77626 (Tractus olfactorius) olfactory tract Tracto olfatorio 
A14.1.09.432  6198 74883 (Trigonum olfactorium) olfactory trigone Trígono olfatorio 
A14.1.09.433  6199 61891 (Tuberculum olfactorium) olfactory tubercle Tubérculo olfatorio 
A14.1.09.434  6200 84035 (Striae olfactoriae) olfactory striae Estrías olfatorias 
A14.1.09.435  6201 77627 (Stria olfactoria medialis) medial stria Estría olfatoria medial 
A14.1.09.436  6202 61971 (Stria olfactoria lateralis) lateral stria Estría olfatoria lateral 
A14.1.09.437  6203 61891 (Substantia perforata anterior; Substantia perforata rostralis) anterior perforated substance Sustancia perforada anterior 
A14.1.09.438  6204 77613 (Pallidum ventrale) ventral pallidum Pálido ventral 
A14.1.09.439  6205 77614 (Striatum ventrale; Corpus striatum ventrale) ventral striatum Estriado ventral; Cuerpo estriado ventral 
A14.1.09.440  6206 61889 (Nucleus accumbens) nucleus accumbens Núcleo accumbens 
A14.1.09.441  6207 77385 (Pars lateralis nuclei accumbens) lateral part; core region Porción lateral (núcleo accumbens) 
A14.1.09.442  6208 77386 (Pars medialis nuclei accumbens) medial part; shell region Porción medial (núcleo accumbens) 
A14.1.08.665  5876 62071 (Ansa peduncularis) ansa peduncularis; peduncular loop Asa peduncular 
A14.1.09.443  6209 61842 (Area septalis) septal area Área septal 
A14.1.09.444  6210 61877 (Nucleus septalis dorsalis) dorsal septal nucleus Núcleo septal dorsal 
A14.1.09.445  6211 61878 (Nucleus septalis lateralis) lateral septal nucleus Núcleo septal lateral 
A14.1.09.446  6212 61879 (Nucleus septalis medialis) medial septal nucleus Núcleo septal medial 
A14.1.09.447  6213 61881 (Nucleus septofimbrialis) septofimbrial nucleus Núcleo septofimbrial 
A14.1.09.448 6214 61880 (Nucleus triangularis septi) triangular nucleus of septum Núcleo triangular del septo 
A14.1.09.449  6215 75260 (Organum subfornicale) subfornical organ Órgano subfornical 
A14.1.09.501  6216 84013 (Nuclei basales et structurae pertinentes) basal nuclei; basal nuclei and related structures Núcleos basales y estructuras relacionadas 
A14.1.09.502  6217 61833 (Nucleus caudatus) caudate nucleus Núcleo caudado 
A14.1.09.503  6218 61852  (Caput nuclei caudati) head Cabeza (núcleo caudado)
A14.1.09.504  6219 61853 (Corpus nuclei caudati) body Cuerpo (núcleo caudado) 
A14.1.09.505  6220 61854 (Cauda nuclei caudati) tail Cola (núcleo caudado) 
A14.1.09.506  6221 77615 (Nucleus lentiformis) lentiform nucleus; lenticular nucleus Núcleo lenticular 
A14.1.09.507  6222 61834 (Putamen) putamen Putamen 
A14.1.09.508  6223 62469 (Lamina medullaris lateralis corporis striati; Lamina medullaris externa corporis striati) lateral medullary lamina; external medullary lamina Lámina medular lateral (cuerpo estriado); Lámina medular externa (cuerpo estriado) 
A14.1.09.509  6224 61839 (Globus pallidus lateralis) globus pallidus lateral segment; globus pallidus external segment Globo pálido lateral; Globo pálido externo 
A14.1.09.510  6225 62470 (Lamina medullaris medialis corporis striati; Lamina medullaris interna corporis striati) medial medullary lamina; internal medullary lamina Lámina medular medial (cuerpo estriado); Lámina medular interna (cuerpo estriado) 
A14.1.09.511  6226 61840 (Globus pallidus medialis) globus pallidus medial segment; globus pallidus internal segment Globo pálido medial; Globo pálido interno 
A14.1.09.512  6227 no tiene (Pars lateralis globi pallidi medialis) lateral part Porción lateral (globo pálido medial) 
A14.1.09.513  6228 62471 (Lamina medullaris accessoria corporis striati) accessory medullary lamina Lámina medular accesoria (cuerpo estriado)
A14.1.09.514  6229 no tiene (Pars medialis globi pallidi medialis) medial part Porción medial (globo pálido medial) 
A14.1.09.515  6230 77616 (Corpus striatum) corpus striatum Cuerpo estriado 
A14.1.09.516  6231 77618 (Striatum) striatum; striatum Estriado; Neoestriado 
A14.1.09.517  6232 77620 (Striatum dorsale) dorsal striatum Estriado dorsal 
A14.1.09.439  6205 77614 (Striatum ventrale; Corpus striatum ventrale) ventral striatum Estriado ventral; Cuerpo estriado ventral 
A14.1.09.518  6233 83684 (Pallidum; Globus pallidus) pallidum ;paleostriatum Pálido (cuerpo estriado); Paleoestriado 
A14.1.09.519  6234 77619 (Pallidum dorsale) dorsal pallidum Pálido dorsal 
A14.1.09.438  6204 77613 (Pallidum ventrale) ventral pallidum Pálido ventral 
A14.1.09.520  6235 62070 (Ansa lenticularis in corpore striato) ansa lenticularis Asa lenticular (cuerpo estriado) 
A14.1.09.521  6236 61976 (Fasciculus lenticularis (H2)) lenticular fasciculus Fascículo lenticular 
A14.1.09.522  6237 77525 (Fasciculus subthalamicus) subthalamic fasciculus Fascículo subtalámico 
A14.1.09.523  6238 62065 (Fasciculus thalamicus (H1)) thalamic fasciculus Fascículo talámico 
A14.1.09.524  6239 61950 (Capsula interna) internal capsule Cápsula interna 
A14.1.09.525  6240 77813 (Pontes grisei caudatolenticulares) caudolenticular grey bridges;transcapsular grey bridges Puentes grises caudolenticulares 
A14.1.09.526  6241 61952 (Crus anterius capsulae internae) anterior limb Brazo anterior (cápsula interna) 
A14.1.09.527  6242 76976 (Radiatio thalami anterior) anterior thalamic radiation Radiación talámica anterior 
A14.1.09.528  6243 75223 (Tractus frontopontinus) frontopontine fibres Fibras frontopontinas 
A14.1.09.529  6244 61953 (Genu capsulae internae) genu of internal capsule Rodilla de la cápsula interna 
A14.1.09.530 6245 75222 (Fibrae corticonucleares capsulae internae) corticonuclear fibres Fibras corticonucleares (cápsula interna) 
A14.1.09.531  6246 61954 (Crus posterius capsulae internae) posterior limb Brazo posterior (cápsula interna) 
A14.1.09.532  6247 76978 (Radiatio thalamicae centrales) central thalamic radiation Radiación talámica central 
A14.1.09.533  6248 75202 (Fibrae corticoreticulares) corticoreticular fibres Fibras corticorreticulares 
A14.1.09.534  6249 75235 (Fibrae corticorubrales) corticorubral fibres Fibras corticorrubrales 
A14.1.09.535  6250 75200 (Fibrae corticospinales) corticospinal fibres Fibras corticoespinales 
A14.1.09.536  6251 75236 (Fibrae corticothalamici) corticothalamic fibres Fibras corticotalámicas 
A14.1.09.537  6252 75225 (Fibrae parietopontinae) parietopontine fibres Fibras parietopontinas 
A14.1.09.538  6253 75237 (Fibrae thalamoparietales) thalamoparietal fibres Fibras talamoparietales 
A14.1.09.539  6254 61957 (Pars retrolentiformis capsulae internae) retrolentiform limb; retrolenticular limb Porción retrolenticular (cápsula interna) 
A14.1.09.540  6255 75224 (Fibrae occipitopontinae) occipitopontine fibres Fibras occipitopontinas 
A14.1.09.541  6256 75238 (Fibrae occipitotectales) occipitotectal fibres Fibras occipitotectales 
A14.1.09.542  6257 61941 (Radiatio optica; Fibrae geniculocalcarinae) optic radiation; genuculocalcarine fibres Radiación óptica; Fibras geniculocalcarinas 
A14.1.09.543  6258 76982 (Radiatio thalamica posteriores) posterior thalamic radiation Radiación talámica posterior 
A14.1.09.544  6259 61958 (Pars sublentiformis capsulae internae) sublentiform limb; sublenticular limb Porción sublenticular (cápsula interna) 
A14.1.09.545  6260 62413 (Radiatio acustica; Fibrae geniculotemporales) acoustic radiation; geniculotemporal fibres Radiación acústica; Fibras geniculotemporales
A14.1.09.546  6261 72419 (Fibrae corticotectales) corticotectal fibres Fibras corticotectales 
A14.1.09.547  6262 61941 (Radiatio optica) optic radiation Radiación óptica 
A14.1.09.548  6263 75226 (Fibrae temporopontinae) temporopontine fibres Fibras temporopontinas 
A14.1.09.549  6264 75236 (Fibrae corticothalamicae) corticothalamic fibres Fibras corticotalámicas 
A14.1.09.550  6265 18661 (Corona radiata) corona radiata Corona radiada 
A14.1.09.551  6266 61959 (Capsula externa) external capsule Cápsula externa 
A14.1.09.552  6267 61960 (Capsula extrema) extreme capsule Cápsula extrema 
A14.1.08.421  5799 62053 (Commissura anterior) anterior commissure Comisura anterior 
A14.1.09.253 6089 61963 (Pars anterior commissurae anterioris) anterior part Porción anterior (comisura anterior) 
A14.1.09.254  6090 61964 (Pars posterior commissurae anterioris) posterior part Porción posterior (comisura anterior) 
A14.1.09.553  6268 75241 (Fibrae associationis telencephali) association fibres of telencephalon Fibras de asociación del telencéfalo 
A14.1.09.554  6269 75242 (Fibrae arcuatae cerebri) arcuate fibres Fibras arcuatas (cerebro) 
A14.1.09.555  6270 no tiene (Cingulum prosencephali) cingulum Cíngulo (prosencéfalo) 
A14.1.09.556  6271 77632 (Fasciculus longitudinalis inferior) inferior longitudinal fasciculus Fascículo longitudinal anterior 
A14.1.09.557  6272 77631 (Fasciculus longitudinalis superior; Fasciculus arcuatus) superior longitudinal fasciculus; superior longitudinal fasciculus Fascículo longitudinal superior; Fascículo arcuato
A14.1.09.558  6273 75243 (Fibrae associationis longae telencephali) long association fibres Fibras de asociación largas (telencéfalo) 
A14.1.09.559  6274 75244 (Fibrae associationis breves telencephali) short association fibres Fibras de asociación cortas (telencéfalo) 
A14.1.09.560  6275 77636 (Fasciculus uncinatus cerebri) uncinate fasciculus Fascículo uncinado (cerebro) 
A14.1.09.561  6276 77633 (Fasciculus occipitofrontalis inferior) inferior occipitofrontal fasciculus Fascículo occipitofrontal inferior 
A14.1.09.562  6277 77634 (Fasciculus occipitofrontalis superior; Fasciculus subcallosus) superior occipitofrontal fasciculus; subcallosal fasciculus Fascículo occipitofrontal superior; Fascículo subcalloso 
A14.1.09.563  6278 83457 (Fasciculi occipitales verticales) vertical occipital fasciculi Fascículos occipitales verticales 
A14.1.09.564 6279 no tiene (Fibrae verticales laterales occipitales) lateral fibres Fibras laterales (fascículos occipitales verticales)
A14.1.09.565  6280 no tiene (Fibrae verticales caudales occipitales) caudal fibres Fibras caudales (fascículos occipitales verticales)
A14.1.09.566  6281 84036 (Fasciculi occipitales horizontales) transverse occipital fasciculi Fascículos occipitales transversos 
A14.1.09.567  6282 no tiene (Fibrae cuneatae; Fibrae horizontales cuneatae occipitales) cuneus fibres Fibras cuneiformes (fascículos occipitales transversos) 
A14.1.09.568  6283 no tiene (Fibrae linguales; Fibrae horizontales linguales occipitales) lingual fibres Fibras linguales (fascículos occipitales transversos) 
A14.1.09.569  6284 75249 (Fibrae commissurales telencephali) commissural fibres of telencephalon Fibras comisurales del telencéfalo 
A14.1.09.570  6285 75250 (Fibrae corporis callosi) corpus callosum fibres Fibras del cuerpo calloso 
A14.1.09.571 6286 61970 (Commissura hippocampi) hippocampal commissure Comisura del hipocampo 
A14.1.09.572 9449 no tiene (substantia alba telencephali) white substance of telencephalon; cerebral white matter
A14.1.08.421  5799 62053 (Commissura anterior) anterior commissure Comisura anterior 
A14.1.09.601  6287 84368 (Aggregationes cellularum chemergicarum) chemically-defined cell groups Grupos celulares definidos químicamente 
A14.1.09.602  6288 71959 (Cellulae aminergicae) aminergic cells Células aminérgicas 
A14.1.09.603  6289 71960 (Cellulae noradrenergicae medullae oblongatae (A1, A2)) noradrenergic cells in medulla; norepinephric cells in medulla [A1, A2] Células noradrenérgicas del bulbo raquídeo (A1, A2)
A14.1.09.604  6290 71962 (Cellulae noradrenergicae nuclei lemnisci lateralis (A7)) noradrenergic cells in nucleus of lateral lemniscus; norepinephric cells in nucleus of lateral lemniscus [A7] Células noradrenérgicas del núcleo del lemnisco lateral (A7) 
A14.1.09.605  6291 71964 (Cellulae noradrenergicae loci caerulei (A6)) noradrenergic cells in nucleus caeruleus; norepinephric cells in nucleus caeruleus [A6] Células noradrenérgicas del locus ceruleus (A6)
A14.1.09.606  6292 71966 (Cellulae noradrenergicae caudalis lateralis (A5)) noradrenergic cells in caudolateral pons; norepinephric cells in caudolateral pons [A5] Células noradrenérgicas del puente caudolateral (A5)
A14.1.09.607  6293 71968 (Cellulae aminergicae formationis reticularis; Nucleus retrobulbaris (A8)) aminergic cells in reticular formation; retrobulbar nucleus [A8] Células aminérgicas de la formación reticular (A8); Núcleo retrobulbar 
A14.1.09.608  6294 71969 (Cellulae dopaminergicae formationis reticularis (A8)) dopaminergic cells Células dopaminérgicas de la formación reticular (A8)
A14.1.09.609  6295 71970 (Cellulae noradrenergicae formationis reticularis (A8)) noradrenergic cells; norepinephric cells Células noradrenérgicas de la formación reticular (A8)
A14.1.09.610  6296 71972 (Cellulae aminergicae partis compactae substantiae nigrae (A9)) aminergic cells in compact part of substantia nigra [A9] Células aminérgicas de la porción compacta de la sustancia negra (A9) 
A14.1.09.611  6297 71973 (Cellulae dopaminergicae partis compactae substantiae nigrae (A9)) dopaminergic cells Células dopaminérgicas de la porción compacta de la sustancia negra (A9) 
A14.1.09.612  6298 71974 (Cellulae noradrenergicae partis compactae substantiae nigrae (A9); noradrenergic cells) norepinephric cells Células noradrenérgicas de la porción compacta de la sustancia negra (A9) 
A14.1.09.613  6299 71976 (Cellulae aminergicae areae tegmentalis ventralis (A10)) aminergic cells in ventral tegmental area [A10] Células aminérgicas del área tegmental ventral (A10)
A14.1.09.614  6300 71977 (Cellulae dopaminergicae areae tegmentalis ventralis (A10)) dopaminergic cells Células dopaminérgicas del área tegmental ventral (A10) 
A14.1.09.615  6301 71978 (Cellulae noradrenergicae areae tegmentalis ventralis (A10)) noradrenergic cells; norepinephric cells Células noradrenérgicas del área tegmental ventral (A10) 
A14.1.09.616  6302 71980 (Cellulae dopaminergicae areae hypothalamicae posterioris (A11)) dopaminergic cells in posterior hypothalamus [A11] Células dopaminérgicas del hipotálamo posterior (A11) 
A14.1.09.617  6303 71981 (Cellulae dopaminergicae nuclei arcuati (A12)) dopaminergic cells in arcuate nucleus [A12] Células dopaminérgicas del núcleo arcuato (A12)
A14.1.09.618  6304 71982 (Cellulae dopaminergicae zonae incertae (A13)) dopaminergic cells in zona incerta [A13] Células dopaminérgicas de la zona incerta (A13)
A14.1.09.619  6305 84411 (Cellulae dopaminergicae zonae medialis et areae anterioris hypothalamicae (A14); cellulae dopaminergicae hypothalami anteromedialis [A14]) dopaminergic cells in medial zone and anterior area of hypothalamus [A14] Células dopaminérgicas de la zona medial y área anterior del hipotálamo (A14) 
A14.1.09.620 6306 71984 (Cellulae dopaminergicae bulbi olfactorii (A15)) dopaminergic cells in olfactory bulb [A15] Células dopaminérgicas del bulbo olfatorio (A15)
A14.1.09.621  6307 71985 (Cellulae serotoninergicae nuclei raphes pallidi (B1);cellulae serotoninergicae nuclei pallidi raphes [B1]) serotoninergic cells in pallidal raphe nucleus [B1] Células serotoninérgicas del núcleo pálido del rafe (B1) 
A14.1.09.622  6308 71986 (Cellulae serotoninergicae nuclei raphes obscuri (B2); cellulae serotoninergicae nuclei obscuri raphes [B2]) serotoninergic cells in obscurus raphe nucleus [B2] Células serotoninérgicas del núcleo oscuro del rafe (B2) 
A14.1.09.623  6309 71987 (Cellulae serotoninergicae nuclei raphes magni (B3); cellulae serotoninergicae nuclei magni raphes [B3]) serotoninergic cells in magnus raphe nucleus [B3] Células serotoninérgicas del núcleo magno del rafe (B3) 
A14.1.09.624  6310 84412 (Cellulae serotoninergicae vicinae nuclei vestibularis medialis et nuclei prepositi (B4); cellulae serotoninergicae areae vestibularis [B4]

)

serotoninergic cells adjacent to medial vestibular nucleus and prepositus nucleus [B4] Células serotoninérgicas adyacentes al núcleo vestibular medial y núcleo prepósito (B4) 
A14.1.09.625  6311 71989 (Cellulae serotoninergicae nuclei raphes pontis (B5)) serotoninergic cells in pontine raphe nucleus [B5] Células serotoninérgicas del núcleo pontino del rafe (B5) 
A14.1.09.626  6312 71990 (Cellulae serotoninergicae nuclei raphes mediani (B6); cellulae serotoninergicae nuclei mediani raphes [B6]) serotoninergic cells in median raphe nucleus [B6] Células serotoninérgicas del núcleo mediano del rafe (B6) 
A14.1.09.627  6313 71991 (Cellulae serotoninergicae nuclei raphes dorsalis (B7);cellulae serotoninergicae nuclei posterioris raphes [B7]) serotoninergic cells in dorsal raphe nucleus [B7] Células serotoninérgicas del núcleo dorsal del rafe (B7) 
A14.1.09.628 6314 84388 (Cellulae adrenergicae areae postremae et nuclei reticularis anterioris (C1, C2);cellulae adrenergicae myelencephali [C1, C2]) adrenergic cells in area postrema and anterior reticular nucleus; epinephric cells of area postrema and anterior reticular nucleus [C1, C2]  Células adrenérgicas del área postrema y núcleo reticular anterior (C1, C2) 
A14.1.09.629  6315 71994 (Cellulae cholinergicae) cholinergic cells Células colinérgicas 
A14.1.09.630  6316 71995 (Cellulae cholinergicae nuclei septi medialis (Ch1))ç cholinergic cells of medial septal nuclei [Ch1] Células colinérgicas del núcleo septal medial (Ch1)
A14.1.09.631  6317 84408 (Cellulae cholinergicae globi pallidi nuclei accumbentis et Gyri diagonalis (Ch2); cellulae cholinergicae aggregationis secundae partis basalis telencephali [Ch2]) cholinergic cells of globus pallidus, accumbens nucleus and diagonal gyrus [Ch2] Células colinérgicas del globo pálido, núcleo accumbens y giro diagonal (Ch2) 
A14.1.09.632  6318 84409 (Cellulae cholinergicae globi pallidi nuclei accumbentis et striae diagonalis (Ch3);cellulae cholinergicae aggregationis tertiae partis basalis telencephali [Ch3]) cholinergic cells of globus pallidus, accumbens nucleus and diagonal band [Ch3] Células colinérgicas del globo pálido, núcleo accumbens y banda diagonal (Ch3) 
A14.1.09.633  6319 84410 (Cellulae cholinergicae substantiae innominatae nuclei basalis corporis amygdaloidei et tuberculi olfactorii (Ch4); cellulae cholinergicae aggregationis quartae partis basalis telencephali [Ch4]) cholinergic cells of substantia innominata, basal nucleus, amygdaloid body and olfactory tubercle [Ch4] Células colinérgicas de la sustancia innominada, núcleo basal, cuerpo amigdalino y tubérculo olfatorio (Ch4)
A14.1.09.634  6320 no tiene (Cellulae cholinergicae areae tegmentalis dorsalis (Ch5, Ch6, Ch8)) cholinergic cells of dorsal tegmental area [Ch5, Ch6, Ch8] Células colinérgicas del área tegmental dorsal (Ch5, Ch6, Ch8) 
A14.1.09.635  6321 72000 (Cellulae cholinergicae epithalamicae (Ch7)) cholinergic cells of epithalamus [Ch7] Células colinérgicas del epitálamo (Ch7) 

Véase también