Druk tsendhen

Druk tsendhen es el himno nacional de Bután. Fue adoptado en 1953. La música fue compuesta por Aku Tongmi con la letra de Dasho Gyaldun Thinley.[1]

LetraEditar

Letra en dzongkha Romanización Transcripción AFI Traducción al español

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་མགོན་།།
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་།།
སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ་།།
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་།།
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག་།།[2][3]

Dru tsend°en kepä gäkhap na
Pä lu’nyi tensi kyongwä gin
Dru gäpo ’ngada rinpoche
Ku gyûme tencing chap si phe
Chö sanggä tenpa dâzh°ing gä
Bang deki nyima shâwâsho

[ɖṳ tsén.d̥e̤ŋ ké.pɛ̞́ː ǀ gɛ̞̤ː.kʰɑ́p̚ nɑ̤ ǀ]
[pɛ̞́ː lṳ.ɲí tén.sí ǀ cóːŋ.wɛ̞̤ː gi̤n ‖]
[ɖṳ gɛ̞̤ː.pó ŋɑ́.dɑ̤ ǀ ri̤m.pó.tɕʰé ǀ]
[kú ɟṳː.me̤ tén.tɕíːŋ ǀ tɕʰɑ́p̚ sí pʰé ‖]
[tɕʰǿː sɑ́ːŋ.gɛ̞̤ː tém.pɑ́ ǀ dɑ̤ː.ʑ̥i̤ːŋ gɛ̞̤ː ǀ]
[bɑ̤ːŋ de̤.kí ɲi̤.mɑ̤ ǀ ɕɑ́ː.wɑ̤ː.ɕó ‖]

En el Reino del Dragón del Trueno, donde crecen cipreses.

Refugio de la gloriosa tradición monástica y civil.
El Rey Dragón, precioso soberano,
Su ser es eterno, su reinado próspero.
La enseñanza de la iluminación prospera y florece.
¡Qué el pueblo brille como el sol de la paz y la felicidad!.

ReferenciasEditar

  1. Hrvatska Enciklopedija. Brozović, Dalibor. 1999. 1. Miroslav Krleža. p. 569. ISBN 953-6036-29-0.
  2. National Anthem. Government of Bhutan. Bhutan Portal.
  3. Bhutan: The Constitution of the Kingdom of Bhutan.