Nintendo Entertainment Analysis and Development - Otros idiomas