Lenguas bantúes meridionales

Las lenguas bantúes meridionales son el mayor subgrupo de lenguas bantúes, cuya validez filogenética fue investigada por Janson (1991-92).[1]​ Se corresponden casi exactamente con el grupo S de la clasificación de Guthrie (la única diferencia es la exclusión shona que no forman parte de las lenguas bantúes meridionales y la inclusión de las lenguas makua). El grupo incluye todas las lenguas bantúes de Sudáfrica, Botsuana y Mozambique.

Lenguas bantúes meridionales
Distribución geográfica meridional
Países Bandera de Sudáfrica Sudáfrica
Bandera de Zimbabue Zimbabue
Bandera de Botsuana Botsuana
Bandera de Mozambique Mozambique
Filiación genética

Níger-Congo
  Volta-Congo
    Benue-Kwa
      Benue-Congo
        Bantoide
          Bantoide S
            Bantú (zona S)

              Bantú S.
ISO 639-2 __
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

ClasificaciónEditar

La siguiente da lenguas bantúes merdionales (el código entre paréntesis se refiere a su posición en la clasificación de Guthrie):

* Lenguas oficiales

La validez de las ramas chopi y tswa-ronga no ha sido verificada. Algunas clasificaicones anteriores a la de Janson incluían a las lenguas shona como una rama coordinada, junto con las lenguas nyasa y excluían a las lenguas makua.

Comparación léxicaEditar

Los numerales para diferentes lenguas bantúes meridionales son:[2]

GLOSA Chopi Nguni Ronga Venda PROTO-
BANTÚ S.
Chopi Gitonga Swati Xhosa Zulú Tswa Tsonga
'1' -mué mwéyò ɲɛ́ ɲɛ̀ dwa -nʼwè ŋwè tʰiɦi *mwe
'2' -mbiri mbìlì -ɓilí mbìní ɓiːli -mbirhí ᵐbìr̤í mbiɾi *(m-)bɛɾi
'3' -ràrú tʰárù -ʦʼâtfʼu ntʼátʰù tʰaːtʰu -nhárhù n̤árù tʰaru *(m-)tʰaru
'4' mùné dzìná -nɛ nɛ̀ ne -múnè mùnè nn̪a *(mu-)nɛ
'5' nʼtʃànú lìvbàndré siɬánu ntɬʼànù ɬe ntlhánù ⁿtlʰánù t̪ʰanu *cʰanu
'6' 5+1 5+1 -sipʰóɬôŋo/
sitfʼûpʰa
ntʼándátʰù isitʰuːpʰa 5+1 ʦèβú 5+1 *5+1
*ʦi-pu
'7' 5+2 5+2 sikʰombisa síǁʰɛ̀ŋǁɛ̀ isikʰombiːsa 5+2 ⁿkómbó 5+2 *5+2
*(ʦi)-kʰomb-
'8' 5+3 5+3 sipʰɔɬɔŋɔ síb̤ɔ̀zɔ́ 10-2 5+2 ⁿh̤ùŋgú 5+3 *5+3
'9' 5+4 5+4 lifiǀa lítʰɔ̀ɓá 10-1 5+2 ᵑkájé 5+4 *5+4
'10' gúmí likʰúmì liʃumi lîʃûmì iʃuːmi khúmè kʰúmè fumi *kumi
GLOSA Sotho-Tswana
Birwa Kgalagadi Lozi Ndebele
merid.
Sotho
septent.
Sotho
merid.
Tswana PROTO-
ST
'1' -tèè /
nŋwè
-ːŋwɪ ɲwì -ɲɛ tʼeé ŋoe ǹŋwɛ́ *ŋwe
'2' -bèdí -bɪrɪ́ -βelí -ɓili pʼɛɹí pedi pɛ́dí *-bedi
'3' -rárò -ráːrʊ -tálù -tʰatʰu tʰáro tʰɑʀo ráró *tʰaru
'4' -nnè -ːnɛ -nè -nɛ ńnɛ ńnɛ́ *(n)nɛ
'5' -tʰánò -tʰáːnʊ kètálìzóɦò -ɬanu ɬáno ɬɑno tɬʰánʊ́ *tɬʰanu
'6' -ʦʰélélà /
rátárò
-kʲikʲáːnɪ sìlèlà -tʰandatʰu ʦʰélá ʦɛlɑ rátárʊ̄ *ra-tʰaru
*-ʦʰelela
'7' -sùpá -suːpá sùpà -kʰɔmba ʃupʼa supɑ sùpá *-supa
'8' -ròbèdí
(10-2)
-bútámɪbeːrí
(10-2)
5+3 -ɓunanɛ seswái ʀobedi
(10-2)
ròbɛ́dí
(10-2)
*10-2
'9' -ròbónŋwè
(10-1)
-bútámowóːnʷɛ
(10-1)
5+4 -tʰɔɓa seɲáne ʀoboʀoŋ
(10-1)
rɔ̀bʊ̄n̄ŋwɛ́
(10-1)
*10-1
'10' -sòmè lɪʃʊ́ːmɪ lìʃúmì -ʧʰumi lesóme leʃomɛ lɪ̀sʊ́mɛ̄ *li-ʃumi

ReferenciasEditar

  1. Tore Janson (1991-92) "Southern Bantu and Makua", Sprache und Geschichte in Afrika (SUGIA) Vol. 12/13: 63-106, Rüdiger Köppe Verlag, Cologne [1] Archivado el 9 de enero de 2014 en la Wayback Machine.
  2. «Bantu Numerals (E. Chan)». Archivado desde el original el 2 de junio de 2015. Consultado el 21 de febrero de 2014.