Lenguas gurunsi

Las lenguas gurunsi, gurũsi o grũsi son un grupo de las lenguas gur (centrales), que incluyen cerca de una veintena de lenguas habladas por las etnias gurunsi. Las lenguas grũsi se hablan en el norte de Ghana y las regiones adyacentes de Burkina Faso y Togo. La lengua grũsi demográficamente más importante es el kabiyé, hablado en Togo central, que tiene aproximadamente 1 200 000 personas (de los cuales unos 550 mil la tienen como lengua materna y el resto como segunda lengua).

Lenguas gurũsi
Países Bandera de Burkina Faso Burkina Faso
GhanaBandera de Ghana Ghana
Bandera de Togo Togo
Hablantes (2010)
Filiación genética

Níger-Congo
  Volta-Congo
    VC septentrional
      Gur central
        Gur meridional

          Gurũsi / Grũsi
Gurunsi languages.png
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

ClasificaciónEditar

Las lenguas grũsi se dividen en tres subgrupos:

  • Grũsi oriental: que incluye el lukpa, el kabiyé, el tem, el lama, eldelo, el bago-kusuntu y el chala.
  • Grũsi septentrional: que incluye el lyélé, el nuni, el kalamsé, el pana y el kasem.
  • Grũsi occidental: que incluye el winyé, el deg, el puguli o phuie, el paasaal, el sisaala, el chakali, el tampulma y el vagla.

Comparación léxicaEditar

Los numerales reconstruidos para diferentes grupos de lenguas grũsi orientales son:[1][2]

GLOSA Oriental
Bago-
Kusuntu
Chala Delo Kabiyé Lama Lukpa Tem PROTO-GRŨSI
ORIENTAL
'1' ŋʊrʊk͡pák͡pá re-, rʊ /
-dʊ́ndʊlʊŋ
daːle kʊ́yʊ́m kóɖə́m kʊ̀lʊ̀m káɔ́ɖe *ka-ɖum
'2' bàːlɛ̀ -la ala nàálɛ̀ násə̂l naːlɛ̀ síːɛ̀ *-lɛ
'3' bàtòːro -toːro atoːro nàádozó nàsìsɨ̀ tòːsó tóːzó *toːro
'4' bànásá -náːrá anaːra nàã́zá násə́násá naːsá náːzá *naːsa
'5' bàːnʊ́ -nʊ́ŋ anoŋ kàɡ͡bã́nzì násə́ná kàk͡pásɪ̀ nʊ́ːwa *-nʊŋ
'6' lèːjò lʊːrʊ loːro loɖò lə̀ɖə̀ náːtòsò loɖo *lʊː-ɖu
'7' lʊ̀ŋlè lɪkaːrɛ nyetoːro lʊ̀bɛ̀ naosana-
utɨsɨ
náːtòsò
m̀pɔ̀ɣɔ̀laɣá
lʊbɛ *lʊ-bɛ
'8' ɖìk͡pèːrè jiŋináːrá gyanaːra lùtoːzo násə́nnásá pə́lé fɛ́jɪ́ lutoːzo *lʊ-toːro
'9' kàkàːrè saŋɡʊ́ kadaːle nakʊ̀ nàkò pɔ̀ɣɔ̀láɣáfɛ́jɪ́́ kéːníːré
'10' sàlá gifí kufu híu /
náánʊ́wá
hʲú náːnʊ́á fuú *fi~fu
*nʊa
GLOSA Septentrional
Kasem Lyélé Nuni
septent.
Nuni
merid.
Pana PROTO-GRŨSI
SEPTENT.
'1' kàlʊ̀ èdù ùdù nə̀dʊ̀ ténɡí *-du
'2' ǹlè sə̀lyè bìlə̀ bə̀lə̀ ɲǐː *-lye
'3' ǹtɔ̀ sə̀tə̀ bìtwàː bàtwà cɔ́ɔ̀ *-to
'4' ǹnā sə̀na bìna bànīān nàːsí *-na
'5' ǹnū sə̀nu bìnu bònū nṍn *-nũ(n)
'6' ǹdʊ̀n ʃə̀ldù badù bàrdʊ̀ nõ̀mpí *-ldu
'7' m̀pɛ̀ ʃàlpyɛ̀ bàpà bàrpɛ̀ nõ̀ncó *-lpe
'8' nānā lyɛlɛ lɛlɛ nānā bàndá
'9' nʊ̀ɡʊ̄ nə̀bɔ́ nìbu nʊ̀ɡʊ́ ɟèːfó
'10' fúɡə́ ʃíyə́ fígə́ fúɡə́ *fu(gə)
*fi(gə)
GLOSA Occidental
Chakali Deg Paasaal Sissala Tumu-
lung
Tampul-
ma
Winye
(Kõ)
PROTO-GRŨSI
OCCIDENTAL
'1' dɪ́gɪ́máŋá k͡peː kɪ́dɪ́ɡɪ́
díːŋ
balá dɪ̀áŋ diːɡɛ ndo *dɪɡɪ
'2' álìɛ̀ nɛː lìyà bɛllɛ lɪ̀a alɛːwa nyɪ̃ɛ *-lia
'3' átʊ̀rʊ̀
átʊ̀lì
toːro tóː botoro tórí atoːra ntɔː *-tori
'4' ànáːsì naːrɛ náː baná nɛ̀sɛ́ anaːsi nná *-naːsi
'5' āɲɔ̃̄ nue nɔ́ːŋ bɔmmʊ́ɔ́ nɔ́ŋ anyúːn nwɔ̃́ *-nʊŋ
'6' állʊ̀rʊ̀ nʊmɛl dʊ́ː balɡo -lídú anɔːrà ngo *-lʊ-du
'7' àlʊpɛ̀ nʊanɛ pɛ́ː balpɛ -lɪ̀pɛ́ anɔpɛ npiɛ *-lʊ-pɛ
'8' ŋmɛ́ŋtɛ́l nʊatoto kyórí córí ʧòrí ŋmɛnaːsa npɔː *
'9' dɪ́gɪ́tūː nʊanaːrɛ níbí nɛ́mɛ́ nìbí diɡtó nlɛbɪ *
'10' fi fíː fʊ̃́ *fi

ReferenciasEditar

BibliografíaEditar

  • Manessy, Gabriel (1968/71)'Langues voltaïques sans classes' in Actes du huitième congres international de linguistique africaine. [Congress was 1968, proceedings published 1971] Abidjan, Université d'Abidjan, 335–346.
  • Naden, Anthony J. (1989) 'Gur', in Bendor-Samuel, John & Hartell, Rhonda L. (eds) The Niger–Congo languages. A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, New York, London: University Press of America, 140–168.
  • K. Williamson y R. Blench (2000). «2. Niger-Congo». En B. Heine y D. Nurse, ed. African Languages: An Introduction. Cambridge Univ. press. pp. 11-42. ISBN 0-521-66178-1.