Lenguas kainji

Las lenguas kainji o kainyi son un grupo de unas 16 de lenguas habladas por más de 900 mil personas en Nigeria. Las cuatro demográficamente más importantes son el tsuvadi (150 000), el cishingini y el Tsishingini (100 000 cada uno), todas ellas forman parte de la rama kambari; y finalmente el Clela (= C'lela, Lela) (100 000), de la rama duka.

Lenguas kainji
Distribución geográfica Lago Kainji
Países Bandera de Nigeria Nigeria
Filiación genética

Níger-Congo
  Volta-Congo
    Benue-Kwa
      Benue-Congo
        Nig. central

          L. Kainji
Subdivisiones Reshe
Laru-Lopa (?)
Kainji nuclear
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

ClasificaciónEditar

Las lenguas kainji más divergentes son el reshe, el laru y el lopa. La subclasificación del resto de rama todavía no está clara, la división inicial propusta entre kainji oriental y occidental ha sido abandonada. Una clasificación estándar es la siguiente:

Comparación léxicaEditar

Los numerales para diferentes kainji son:[1]

GLOSA Occidental Oriental PROTO-
KAINJI
Bassa Duka Kambari Kamuku Reshe
C'lela Hun-
Saare
Ut-ma'in Tsishingini Acapa
Oc.
Cinda Hungworo Pongu
(Pangu)
Anaguta
(Iguta)
'1' hĩn ʧĩ́ ʧo̠ːn ʧɘ̄ːn íjján tôː ĩ́jɑ́ ĩ́ːjə̃́ hĩ́ː ʦúnnɛ̀ dínkā *dĩ(n)/
*ʦun
'2' jèbí ʔílɨ̀ joːr jɘ̄ːr ìɾɛ̀ jápù ⁿdə́ɰə̀ ʔʲə̃̂ʤə̀ ɾêːnù rìsə̄ rɛ̀ːpú *rebu/
*ire
'3' tàtɔ tɨ́ːʧù tetː tɘ̄t tàʔàtsú tâːtù tɑ́tɔ̀ tât̼ɔ̀ tâːtù tàʦwā tàːrū *taːtu
'4' néʃì náːsé násː náːs nə́ʃín nósì nə́ʃì ùnə́sĩ̀ nə̃́ːʃĩ̀ nāʃẽ́ nàːnzī *na(n)si
'5' táná tã́ táːn tán táːwún tã̂u tɑ́ɑ̀ sàtá tɔ̃̄ ʃùːbì *tan(do)
'6' ʧìhin ʧíhĩ̀ ʧînd ʃìʃìn tə̀ːlí tóɾíhĩ̀ tə́nə́hì ūt̼únìhĩ̄ ʧíníhì tēnzɔ̄ twàːsì *5+1
'7' ʧénʤe tã̀ʔílɨ̀ táʔjoːr tàʔèr ʧìndɛ̀ɾɛ́ tíndàjà tə́ndə́ɰə̀ ūtə́ndə̀ɾʲə̄ tə̃́ndə́ɾə̀ tànsã̄ súnāːrí *5+2
'8' tɔndatɔ jɨ́ːɾù ʔjéːr éːr kùnlə̀ kùrílːò tə́ntɑ́tɔ̀ ūtátàt̼ɔ̄ tə̃́ndáːtù dálànzɔ̀ ùrū *5+3
'9' ʧínʤìʃì dóːɾè ʤírò̠ dʒʷɘ̄ːr kùtʧí kùtítːí tə́ndə́ʃì ūtə́nə̀sĩ̄ tṹndúʃì tānāʃẽ́ tɔ̀rbɔ̀ *5+4
'10' uḿpwá ʔóːpá o̠pː ɔ̄p kùpːá ùkúpːà òpɑ́ īkópʲè úpwá úpwà būtúːrú *upʷa/
*kupa

ReferenciasEditar

  1. «Kainji Numerals (E. Chan)». Archivado desde el original el 5 de abril de 2012. Consultado el 20 de marzo de 2014. 

BibliografíaEditar