Abrir menú principal

Las lenguas kele (también lenguas sheke) son una división de las lenguas bantúes codificada como grupo B.20 en la clasificación de Guthrie. De acuerdo con Nurse y Philippson (2003), dejando a un lado el seki (sheke) (B.21) en sí mismo, parecen constituir una unidad filogenética válida, e incluyen:

Lenguas kele
Países Bandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial
Bandera de Gabón Gabón
Bandera de República del Congo República del Congo
Filiación genética

Níger-Congo
  Volta-Congo
    Benue-Kwa
      Benue-Congo
        Bantoide
          Bantoide merid.
            Bantú
              Kele-Tsogo(?)

                L. kele (Zona B)
ISO 639-2 __
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas
Lengue, Ndasa, Sigu (Sighu), Kele (Dikele), Ngom, Mbangwe, Wumbvu, Kota, Shake (Sake), Mahongwe, ?Seki (Sheke)

Maho (2009) añade el B203 Sama, el B204 Ndambomo y el B205 Metombola.

Comparación léxicaEditar

Los numerales en diferentes lenguas kele son:[1]

GLOSA Kélé Kota Bungom
(Koya)
Mahongwe Mbagwe Ndasa Ngom Sake Sighu Wumbvu PROTO-
KELE
'1' nwúntù mɔ́kɔ̌ ìótò ɔ̀ɔ̃́ŋkɔ̀ -ɔɔtɔ -ootu -wutu yìwútù mɔ̃́ɔ̃̌ yɔ́ɔ́tù *-wotu /
*-mootu
'2' bàbá bàbá bìbá byɔ́lɛ́ -ba -ɔɔlɛ -ba bìbá yɔ́lɛ̀ byɔ́ɔ́lɛ̀ *-balɛ
'3' bàlál(è) ìhã́tò bìlálù (mè)hã́ntò -lali -saatu -lalu bìgágɛ́ sáátù bìsáátù *-ʦatu ~ *-tʰatu
'4' bànáyì náyì bìnáyì ìnáyì -nayi -nayi -nai bìnáyɛ̀ nááyí bìnáyì *-nai
'5' bàtán ntã́yì bìtánù ǹ̩táyì -taani -taani -tanu bìtánɛ̀ táánù bìtáɲì *-taːnu
'6' 5 + 1 ntóbà 5 + 1 ǹ̩tóbà -syami mu-tuba 5 + 1 túbɔ́ mútúúbà ùntúúbà *n-toba
'7' 5 + 2 4 + 3 5 + 2 4 + 3 nʦaami ʦaami 5 + 2 5 + 2 ʦáámbù ùnʦààmì *-ʦaːmbi
'8' 5 + 3 mwã́mbì 5 + 3 mwã́mbì mpfuɔmɔ mwambi 5 + 3 rìmwâmbì pwɔ́ɔ́mbɔ́ ùmpwɔ́ɔ́mɔ̀ *mwambi
'9' 5 + 4 5 + 4 5 + 4 5 + 4 5 + 4 i-vwa 5 + 4 rìbvùwɔ́ líbwá 5 + 4 *-bwa
'10' ʤúm(ù) ʤóhũ̀ ʤòmù ʤóhũ̀ le-kumu i-ku ʤumu ʤúmù ʤúmì ìkú *-kumi ~
*-ʤumi

ReferenciasEditar

  1. «Bantu Numerals (E. Chan)». Archivado desde el original el 2 de junio de 2015. Consultado el 12 de julio de 2015. 

BibliografíaEditar

  • Nurse & Philippson (2003), The Bantu Languages.