Lenguas mandé noroccidentales

Las lenguas mandé noroccidentaleso Samogo-Soninké son una división propuesta dentro de las lenguas mandé habladas en Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil. Entre las lenguas mandé la más importante demográficamente es el soninké.

Lenguas mandé noroccidentales
Distribución geográfica África subsahariana occidental
Países MalíBandera de Malí Malí
Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso
Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil
Hablantes 22:04 6 dic 2014 (UTC)
Filiación genética

Nigero-congoleña
  Mandé

    Mandé NW.
Subdivisiones Bobo
Soninké-Bozo
Samogo
Jowulu (Jo)
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

Clasificación internaEditar

Entre los grupos filogenéticos claramente bien establecidos que forman parte de las lenguas mandé noroccidentales están:

Comparación léxicaEditar

Los numerales en diferentes lenguas mandé noroccidentales son:[1]

GLOSA Bobo Bozo Soninké Samogo Jowulu PROTO-
MANDÉ NOc.
Madaré N. Madaré S. Hainyaxo Tièma
Cièwè
Tiéyaxo Jenaama Dzùùngoo Seenku
(Sembla)
'1' tálɪ̄ tèlé sâːnà sànːá sáná sànːá bàːnè sōːrē soen tẽːna *tãːni
*soːre
'2' pálà plá fíenù pẽ̀ːndé fẽ́ːndè pẽ̀ndéː fílːò fíːkí fi fuːli *pala
*pele
'3' sáà síːyù sìːyé síːyò síkɛ̃̀ũ síkːò ʒìːɡī́ suɛ bʒei *siku
*saa
'4' nìã̄ náà náːnà nàːrá náːrà nàtã́ náɣátò nàːlẽ́ naː pʃɪrɛᶦ *naːrẽ
'5' kʊ̄ kóò kɔ́lɔ́hɔ̀ kɔ̀lɔ́ kɔ́lɔ̀ kɔ̀ːɡṍ káráɡò nũ̀ no tãː *kolo(-go)
'6' kʊ̀tã́nɪ̀
( 5 + 1 )
kònálá
( 5 + 1 )
tú:mì tù:mì tú:mĩ̀ tǔːmí tṹmù tsũ̀mɛ̃̄ ́ tsiːn tãmãnɪ
( 5 + 1 )
*tumi
*kolo+tani
'7' kʊ̀rʊ̀párá
( 5 + 2 )
kòk͡pùrá
( 5 + 2 )
dʒíenì dʒiènĩ́ dʒêːnì yíèní ɲérù ɲɛ̃̀ːnṹ ɲɛːn dʒɔ̃mpʊn *dʒieni
*kolo+pala
'8' kʊ̀rʊ̀sɔ̄ʊ
( 5 + 3 )
kórósɔ̃̌
( 5 + 3 )
sɛ́kì tʃèkí sɛ̄kī sèkːí séɡù ŋáːlõ̀ kaː fulpʊn
( 10 -2 )
*seki
*kolo+saa
'9' kʊ̀rʊ̀nɔ̂ŋ
( 5 + 4 )
kórónɔ̃̌
( 5 + 4 )
káfì kìáwí kìáwì kàpːí kábù kjèːrṍ tẽmpʊn
( 10 - 1 )
*kiapi
*kolo+nãːre
'10' m̥ḿ fʊ̃̀ tã̄ tã́ tʃɛ́mí tã́mú tsjéù bʒĩĩ *támí/
*pu-n

ReferenciasEditar

  1. «Mandé Numerals». Archivado desde el original el 13 de mayo de 2011. Consultado el 24 de abril de 2012.