Hymni i Flamurit

"Hymni i Flamurit" o "Himni i Flamurit" (español: Himno a la bandera), también "Betimi mbi flamur" (El juramento a la bandera), es el himno nacional de Albania. La letra fue escrita por el poeta albanés de etnia arumana Aleksander Stavre Drenova. El himno fue publicado por primera vez como un poema titulado Liri e Shqipërisë (Libertad de Albania), un periódico albanés en Sofía, Bulgaria. La música del himno fue compuesta por Ciprian Porumbescu en 1859 con el título "Pe-al nostru steag e scris Unire", dedicado a la Unificación de los Principados danubianos, producida el 24 de enero de aquel mismo año.

Hymni i Flamurit
Español: Himno a la bandera
Flag of Albania.svg
Información general
Himno de AlbaniaFlag of Albania.svg Albania
Letra Aleksander Stavre Drenova, 1912
Música Ciprian Porumbescu, 1859
Adoptado 1912
Multimedia
Versión instrumental

¿Problemas al reproducir este archivo?

LetraEditar

En idioma albanés con traducción al españolEditar

En albanés
AFI
Traducción al español

Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshirë e një qëllim,
Të gjith' atij duke u betuar
Të lidhim besën për shpëtim.
𝄆 Prej lufte veç ay largohet
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk frikohet,
Por vdes, por vdes si një dëshmor! 𝄇

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
Këtu armiqtë s'kanë vënd!
𝄆 Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhe,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne! 𝄇

O Flamur, flamur, shenj' e shenjtë
Tek ti betohemi këtu
Për Shqipërinë, atdheun e shtrenjtë,
Për nder' edhe lavdimn e tu.
𝄆 Trim burrë quhet dhe nderohet
Atdheut kush iu bë therror.
Përjetë ai do të kujtohet
Mbi dhe, nën dhe si një shenjtor! 𝄇[1][2][3]

[rɛθ̟ fla.mu.ɾit tə pəɾ.baʃ.ku.aɾ]
[mɛ ɲə də.ʃiɾ ɛ ɲə c͡çə.ɫim |]
[tə ɟ͡ʝiθ̟ a.tij du.kɛ u bɛ.tu.aɾ]
[tə li.ð̟im bɛ.sən pəɾ ʃpə.tim ‖]
𝄆 [pɾɛj luf.tɛ vɛt͡ʃ a.i laɾ.gɔ.hɛt]
[c͡çə əʃ.tə lin.duɾ tɾa.ð̟ə.tɔɾ |]
[kuʃ əʃ.tə bu.rə nuk fɾi.kɔ.hɛt |]
[pɔɾ vdɛs | pɔɾ vdɛs si ɲə dəʃ.mɔɾ ‖] 𝄇

[nə dɔ.ɾə aɾ.mət dɔ ti mbaj.mə |]
[tə mbɾɔj.mə at.ð̟ɛ.un nə t͡ʃdɔ kənd |]
[tə dɾɛj.tat tɔ.na nɛ si ndaj.mə |]
[kə.tu aɾ.mic͡ç.tə ska.nə vənd ‖]
𝄆 [sɛ zɔ.ti vɛ.tə ɛ θ̟a mɛ gɔ.jə]
[c͡çə kɔm.bɛ ʃu.hɛn pəɾm.bi ð̟ɛ |]
[pɔ ʃc͡çi.pə.ɾi.a dɔ tə rɔ.jə |]
[pəɾ tə | pəɾ tə luf.tɔj.mə nɛ ‖] 𝄇

[ɔ fla.muɾ | fla.muɾ ʃɛɲ ɛ ʃɛɲ.tə]
[tɛk ti bɛ.tɔ.hɛ.mi kə.tu]
[pəɾ ʃc͡çi.pə.ɾi.nə | at.ð̟ɛ.un ɛ ʃtɾɛɲ.tə |]
[pəɾ ndɛɾ ɛ.ð̟ɛ lav.dimn ɛ tu ‖]
𝄆 [tɾim bu.rə c͡çu.hɛt ð̟ɛ ndɛ.ɾɔ.hɛt]
[at.ð̟ɛ.ut kuʃ i.u bə θ̟ɛ.rɔɾ ‖]
[pəɾ.jɛ.tə a.i dɔ tə kuj.tɔ.hɛt]
[mbi ð̟ɛ | nən ð̟ɛ si ɲə ʃɛɲ.tɔɾ ‖] 𝄇

Unidos en torno a la bandera
Con un deseo y una meta,
Todos, a ELLA, jurando
Hacer un pacto para la salvación.
𝄆 De la guerra, solo, se va,
El que nace traidor,
Quien es hombre nunca se asusta,
Y muere, muere como un mártir! 𝄇


Las armas en nuestras manos vamos a mantener
Para defender nuestra Patria en cada rincón,
Nuestros derechos no vamos a renunciar;
Aquí nuestros enemigos no tienen cabida!
𝄆 Porque el mismo Dios ya lo dijo
Que naciones desaparecen de la tierra,
Pero Albania vivirá,
Para ella, para ella luchamos nosotros! 𝄇

Oh bandera, bandera, símbolo sagrado
Sobre ti ahora juramos
Para Albania, nuestra querida patria
Por honor y tu gloria.
𝄆 Hombre valiente es nombrado y honrado
El que se sacrificó por la patria
Para siempre será recordado
En la tierra y debajo como un santo! 𝄇

En alfabetos históricosEditar

El albanés se ha escrito históricamente en varios alfabetos diferentes.

Alfabeto cirílico Alfabeto Bashkimi Alfabeto arvanítico Alfabeto Istanbul

Рреҫ фљамурит тә пәрбашкуар
Ме њә дәшир' е њә ћәлим,
Тә ђиҫ' атиј дуке у бетуар
Тә љиҙим бесән пәр шпәтим.
Преј љуфте веч аи љаргохет
Ћә әщә љиндур траҙәтор,
Куш әщә буррә нук фрикохет,
Пор вдес, пор вдес си њә Дәшмор!

Нә дорә армәт до т'и мбајмә,
Тә мбројмә атҙеун нә чдо кәнд,
Тә дрејтат тона не с'и ндајмә;
Кәту армићтә с'канә вәнд!
Се Зоти ветә е ҫа ме гојә
Ћә комбе шухен пәрмби ҙе,
По Шћипәриа до тә рројә;
Пәр тә, пәр тә љуфтојмә не!

О Фљамур, фљамур, шењ' е шењтә
Тек ти бетохеми кәту
Пәр Шћипәринә, атҙеун е щрењтә,
Пәр ндер' еҙе љавдимн е ту.
Трим буррә ћухет ҙе ндерохет
Атҙеут куш ју бә ҫеррор.
Пәрјетә аи до тә кујтохет
Мби ҙе, нән ҙе си њә шењтор!

Rréth flamurit te perbashkuar
Me gne deshir' é gne cellim,
Te ghith' atij duké u betuar
Te lidhim bésen per shpetim.
Prej lufté vech ai largohét
Ce eshte lindur tradhetor,
Kush eshte burre nuk frikohét,
Por vdés, por vdés si gne Deshmor!

Ne dore armet do t'i mbajme,
Te mbrojme atdhéun ne chdo kend,
Te dréjtat tona né s'i ndajme;
Ketu armicte s'kane vend!
Sé Zoti véte é tha mé goje
Ce kombé shuhén permbi dhé,
Po Shciperia do te rroje;
Per te, per te luftojme né!

O Flamur, flamur, shégn' é shégnte
Ték ti bétohémi ketu
Per Shciperine, atdhéun é shtrégnte,
Per ndér' édhé lavdimn é tu.
Trim burre cuhét dhé ndérohét
Atdhéut kush iu be thérror.
Perjéte ai do te kujtohét
Mbi dhé, nen dhé si gne shégntor!

Ρρεθ φλαμȣριτ τε̱ πε̱ρbασ̈κȣaρ
Με̱ ν̇ε̱ dε̱σ̈ιρ ε ν̇ε̱ κ̇ε̱λλιμ,
Τε̱ γ̇ιθ ατιj dȣκε ȣ bε̱τȣαρ
Τε̱ λιδιμ bεσε̱ν πε̱ρ σ̈πε̱τιμ.
Πρε̱j λȣφτε βε̱τσ̈ αι λαργοχετ
κ̇ε̱ ε̱σ̈τε̱ λινdȣρ τραδε̱τορ,
Κȣσ̈ ε̱σ̈τε̱ bȣρρε̱ νε̱κ φρικοχετ,
Πορ δdες, πορ δdες σι ν̇ε̱ Dε̱σ̈μορ!

Νε̱ dορε̱ αρμε̱τ dο τι μbαjμε̱,
Τε̱ μbροjμε̱ ατδεȣν νε̱ τσ̈ο κε̱νd!
Τε̱ dρεjτατ τονα νε σι νdαjμε̱;
Κε̱τȣ αρμικ̇τε̱ σκανε̱ βε̱νd!
Σε Ζοτι βετε̱ ε θα με γοjε̱
κ̇ε̱ κομbε σ̈ȣχεν πε̱ρμbι δε,
Πο Σ̈κ̇ιπε̱ρια dο τε̱ ρροjε̱;
Πε̱ρ τε̱, πε̱ρ τε̱ λȣφτοjμε̱ νε!

Ο Φλαμȣρ, φλαμȣρ, σ̈εν̇ ε σ̈εν̇τε̱
Τεκ τι bετοχεμι κε̱τȣ
Πε̱ρ Σ̈κ̇ιπε̱ρινε̱, ατδεȣν ε σ̈τρεν̇τε̱,
Πε̱ρ νdερ εδε λαβdιμν ε τȣ.
Τριμ bȣρρε̱ κ̇ȣχετ δε νδεροχετ
Ατδεȣτ κȣσ̈ ιȣ bε̱ θερρορ.
Πε̱ρjετε̱ αι dο τε̱ κȣjτοχετ
Μbι δε, νε̱ν δε σι ν̇ε̱ σ̈εν̇τορ!

Ρεθ flamurit te perbaσkuar
Me ŋe deσir ε ŋe qeλim,
Te γiθ atij dukε u betuar
Te liδim bεsen per σpetim.
Prej luftε veç ai largohεt
Qe eσte lindur traδetor,
Kuσ eσte buρe nuk frikohεt,
Por vdεs, por vdεs si ŋe Deσmor!

Ne dore armet do ti mbajme,
Te mbrojme atδεun ne çdo kend,
Te drεjtat tona nε si ndajme;
Ketu armiqte skane vend!
Sε Zoti vεte ε θa mε goje
Qe kombε σuhεn permbi δε,
Po Cqiperia do te ρoje;
Per te, per te luftojme nε!

O Flamur, flamur, σεŋ ε σεŋte
Tεk ti bεtohεmi ketu
Per Ϲqiperine, atδεun ε σtrεŋte,
Per ndεr εδε lavdimn ε tu.
Trim buρe quhεt δε ndεrohεt
Atδεut kuσ iu be θερor.
Perjεte ai do te kujtohεt
Mbi δε, nen δε si ŋe σεŋtor!

ReferenciasEditar

  1. https://m.adevarul.ro/locale/braila/un-vechi-cantec-patriotic-romanesc-fost-imn-romaniei-perioada-1975-1977-ajuns-imnul-albaniei-1_565d9d077d919ed50ec7dd2f/index.html Un vechi cântec patriotic românesc, fost imn al României în perioada 1975-1977, a ajuns imnul Albaniei. Adevărul. 1 December 2015. Tatu, Alina Andra. Retrived 26 May 2020.
  2. https://www.teksteshqip.al/asdreni/poezi-107811.php Himni I Flamurit. teksteshqip. Retrieved 2019-08-19.
  3. http://albcan.ca/alb/?page_id=305 Hymni Shqiptar [Albanian Anthem]. Albcan.ca (in Albanian). Shoqata Bashkesia Shqiptaro Kanadeze [Albanian Canadian Community Association]. Retrieved 19 August 2019.

Enlaces externosEditar

´