Romanización del griego

La romanización del griego (griego: Λατινογραφή ελληνικών o Λατινογραφή της ελληνικής γλώσσας; latín: Translitteratio linguae Graecae) es la representación de textos escritos en alfabeto griego utilizando el alfabeto latino. Existen varios sistemas de romanización, dependiendo especialmente de si el idioma escrito con letras griegas es griego antiguo o griego moderno, o si se pretende realizar una transliteración (grafémica) o transcripción (fonética).

Transliteración

editar

La transliteración consiste en trasladar el alfabeto griego al alfabeto latino grafema a grafema, de modo que se pueda recuperar la grafía original a partir del texto transliterado.[1]​ En el caso del griego antiguo existen dos sistemas principales: el tradicional, basado en las transcripciones latinas de textos griegos; y el científico, más reciente y fiel, al ser totalmente reversible, al contrario que el sistema tradicional. Con todo, las diferencias entre ambos sistemas son mínimas, reduciéndose a tres sonidos consonánticos («ζ», «κ» y «χ»), la duración de las vocales y la representación de los diptongos. Dado que la correspondencia entre grafías y sonidos del griego antiguo es muy alta, el resultado es muy parecido a una transcripción.

Para el griego moderno también existen varios sistemas de transliteración, siendo los más comunes los dos expresados en la tabla inferior. Pese a tratarse de sistemas de transliteración, intentan transmitir también, en mayor o menor medida la realidad fonética del griego moderno, considerablemente distinta de la del griego antiguo. Es por ello que estos sistemas son más complejos y ninguno consigue ser totalmente reversible.

Tabla de transliteraciones

editar
Griego Sistema tradicional[2] Sistema científico[2][1] ISO (ISO 843:1997 TR) ONU (ELOT 743/1987)
Griego antiguo Griego moderno
α a
β b v
γ g
δ d
ε e
ζ z z, dz z
η e ē i
θ th
ι i
κ c k
λ l
μ m
ν n
ξ x
ο o
π p
ρ r, rh[nota 1] r
σ ς s
τ t
υ y u y
φ ph f
χ ch ch, kh ch
ψ ps
ω o ō o
Combinaciones de vocales[nota 2]
αι ae, e ai
αυ au av,[nota 3]​ af,[nota 4]​ ay[nota 5] av,[nota 3]​ af[nota 4]
ει i ei
ευ eu ev,[nota 3]​ ef,[nota 4]​ ey[nota 5] ev,[nota 3]​ ef[nota 4]
ηυ eu ēu iv,[nota 3]​ if,[nota 4]​ iy[nota 5] iv,[nota 3]​ if[nota 4]
οι oe, e oi
ου u ou ou, oy[nota 6] ou
υι ui yi
Combinaciones de consonantes
γγ ng
γξ nx
γκ nc nk gk
γχ nch
μπ mp b,[nota 7]​ mp[nota 8]
ντ nt d,[nota 7]​ nt[nota 8]
Diacríticos (sólo griego antiguo)
 ̔ h[nota 9] (espíritu áspero)
 ̓ nada (espíritu suave)
 ͅ (i) (iota subscrita)[nota 10]
Letras obsoletas
ϝ w
ϙ q
ϛ st
ϻ s, ś
ϡ ss

Signos de acentuación

editar

El griego clásico desarrolló un amplio sistema de diacríticos para reflejar todas las particularidades de la pronunciación, así como ciertos rasgos etimológicos. No obstante, desde el griego helenístico el sistema tonal y fonético se fue simplificando, por lo que muchos de estos símbolos quedaron obsoletos (entre ellos los espíritus y los acentos grave y circunflejo).

En 1982 se introdujo la ortografía monotónica oficialmente para el griego moderno, en la que los únicos signos de acentuación que se mantienen son la tilde aguda (indicando la sílaba acentuada), y la diéresis (indicando cuando dos vocales consecutivas no deben ser combinadas). Tanto la tilde aguda como la diéresis se mantienen tal cual en el proceso de romanización recomendado por las Naciones Unidas, por lo que deben escribirse al transliterar griego moderno. Hay una excepción: en las combinaciones de vocales αύ, εύ y ηύ la tilde se mueve de la -υ- (que se convierte en v o f) a la vocal precedente.

Transcripción

editar

Griego antiguo

editar

La transcripción de palabras del griego antiguo al español suele conllevar adaptación morfológica además de fonética.[1]​ La práctica totalidad de los cultismos griegos del español están transcritos y no transliterados. Pese a que existen unas normas generales de transcripción, adaptadas de las transcripciones latinas, hay palabras, generalmente de uso frecuente, que han seguido otros sistemas.[1]

Tabla de transcripciones

editar
Griego Transcripción[1] Ejemplo
Griego Transliteración Transcripción
α a σία Asía Asia
β b βουκολικός boukolikós bucólico
γ g γαλαξίας galaxías galaxia
δ d Ἀλέξανδρος Aléxandros Alejandro
ε e Ήλεκτρα Ēlektra Electra
ζ z ζῳόμορφος zōiómorphos zoomorfo
c ζέφυρος zéphyros céfiro
η e ἐπιδημία epidēmía epidemia
θ t θεώρημα theōrēma teorema
ι i μελαγχολία melancholía melancolía
j ερογλυφικός hieroglyphikós jeroglífico
κ c κατάλογος katálogos catálogo
λ l κύκλος kýklos ciclo
μ m οἰκονομία oikonomía economía
ν n εὐφωνία eufōnía eufonía
ξ x ξίωμα axíōma axioma
j παράδοξα parádoxa paradoja
ο o πρόλογος prólogos prólogo
π p παιδαγωγός paidagōgós pedagogo
ρ r ήτωρ rētōr retor
σ ς s Διόνυσος Diónysos Dioniso
τ t ναύτης náutēs nauta
υ i κύκλος kýklos ciclo
j άκινθος hyákinthos jacinto
φ f φάντασμα phántasma fantasma
χ c χορός chorós coro
qu χίμαιρα chímaira quimera
ψ ps ἔλειψις éleipsis elipsis
ω o Πλάτων Plátōn Platón
Combinaciones de vocales
αι e παιδαγωγός paidagōgós pedagogo
αυ au Λαύριον Láurion Laurio
ει i εἰρωνεία eirōneía ironía
ευ eu εὐφωνία eufōnía eufonía
ev εὐαγγέλιον evangélion evangelio
ηυ eu ηὕρηκα hēurēka eureka
οι e οἰκονομία oikonomía economía
ου u βουκολικός boukolikós bucólico
Grupos consonánticos
γγ ng γγελος ángelos ángel
γκ nc γκώμιον enkōmion encomio
γχ nc μελαγχολία melancholía melancolía
-τ(ε)ι- ci περιπέτεια peripéteia peripecia
Diacríticos
 ̔ h ξάγωνος hexágōnos hexágono
 ̓ nada έξάνθημα exánthēma exantema
 ͅ i combinada τραγδία tragōidía tragedia
nada ζῳόμορφος zōiómorfos zoomorfo
Terminaciones
-a ἀγορά agorá ágora
-εύς -eo Ὀδυσεύς Odyséus Odiseo
-eus Ζεύς Zéus Zeus
-a στροφή strophē estrofa
-e ψυχή psychē psique
-ης -a ναύτης náutēs nauta
-ις -is ἔλειψις éleipsis elipsis
-ia τηλεκύνησις tēlekýnēsis telequinesia
-ος -o Διόνυσος Diónysos Dioniso
-ον -o μαγνήσιον magnēsion magnesio
-on κώλον kōlon colon
-r ῥήτωρ rētōr retor

Otras adaptaciones

editar
 • Consonantes geminadas: Por regla general, las consonantes geminadas se transcriben sencillas en español. Por ejemplo, συλλογισμός, con doble λ, se translitera syllogismós pero se transcribe silogismo. De la misma manera γραμματικῆ (gramática) o ἐννεασύλλαβος (eneasílabo).
 • E protética: Las palabras que comienzan por grupos consonánticos anómalos en castellano (στ-, σπ-, σκ-, σθ-, σφ- y σχ-) añaden una e protética al inicio de la palabra: σκελετός > esqueleto; σχῆμα > esquema, etc.[1]
 • Acentuación: Al transcribirlas, las palabras del griego antiguo suelen adoptar en español la acentuación latina, que convertía en llanas las palabras cuya penúltima sílaba era larga y en esdrújulas aquellas cuya penúltima sílaba era breve.[1]​ No obstante, las irregularidades creadas por una tradición anómala pero generalmente aceptadas son mucho mayores en este aspecto.[1]

Griego moderno

editar

La transcripción de palabras del griego moderno al español se utiliza menos que la transliteración y suele ser puramente fonética, adaptando la pronunciación estándar a los grafemas españoles. Aunque no existe ningún sistema de transcripción adoptado oficialmente, se pueden usar las siguientes reglas mostradas a continuación:

 • Se obvian las palatizaciones de los fonemas [e] e [i].
 • Se transcribe 'ζ' por «ds», «s» o «z».
 • Se transcribe 'θ' por «z» o «th».
 • Se transcribe 'χ' por «j» o «kh».
 • Se conservan los diacríticos (acento agudo y diéresis).

Véase también

editar
 1. Con espíritu áspero.
 2. Excepto cuando haya una diéresis ( ¨ ) en la segunda vocal.
 3. a b c d e f Antes de β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ y las vocales.
 4. a b c d e f Antes de θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ y al final de una palabra.
 5. a b c Cuando la vocal que se encuentra antes de υ esté acentuada, o υ tenga diéresis.
 6. Cuando la vocal que se encuentra antes de υ esté acentuada, o υ tenga diéresis.
 7. a b Al principio de una palabra.
 8. a b En el medio de una palabra.
 9. En una vocal: h antes de la vocal; en ρ: rh.
 10. Bajo vocales largas.

Referencias

editar
 1. a b c d e f g h García Gual, Carlos; Lucas de Dios, José María; Morales Otal, Concepción (2004). «Normas de transcripción: Transliteración y transcripción». Griego 1 (1ª edición). Santillana. p. 35-37. ISBN 8429482563. 
 2. a b Berenguer Amenós, Jaime (2002). Gramática griega (37ª edición). Barcelona: Bosch. ISBN 84-7676-964-4. 

Enlaces

editar